VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Vyhlásenie VZN

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 18/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Poprad v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 6/2016, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 2/2017
 VZN_6_2017 o financovaní škôl na území mesta Poprad.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 7/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 8/2012 o  určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v znení Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poprad č. 8/2012
 VZN_7_2017 o určení mesačného príspevku v školach v pôsobnosti Mesta Poprad.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 8/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Poprad
 VZN_8_2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Poprad.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)