VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Strategický rozvojový manažment

Vedúci oddelenia

Ing. Jozef Durbák - poverený vedením
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel.: 052/7167214

mail.: jozef,durbak@msupoprad.sk

 

 • zabezpečuje koordinačnú, metodickú a konzultačno-poradenskú činnosť v oblasti spracúvania rozvojových štúdii, ekonomických analýz,
 • poskytuje podporu projektového riadenia pre projekty realizované Mestom Poprad resp. pre projekty, na ktorých sa zúčastňuje Mesto Poprad
 • zabezpečuje tvorbu stratégie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Poprad,
 • zabezpečuje samostatné odborné vypracúvanie podkladov pre zásadné akty riadenia pre štatutárny orgán,
 • zabezpečuje koncepčnú a analytickú  činnosť  a  prípravu   podkladov  na   rozhodovanie   o strategických otázkach miestneho ekonomického rozvoja,
 • koordinuje celoštátne a medzinárodné systémy v multi disciplinárnych programoch Európskej únie na miestnej prípadne regionálnej úrovni,
 • zabezpečuje tvorivé riešenie koncepcií, zámerov a ich realizácia s miestnym, okresným, regionálnym resp. nadregionálnym zámerom (cezhraničným),
 • zabezpečuje samostatné spracúvanie podkladov zo štatistických zisťovaní pre rozhodovanie vedenia mesta,
 • zabezpečuje koordinovanie celoštátnych a medzinárodných grantových programov,
 • vypracúva priority rozvojových programov verejných investícii v oblasti regionálneho rozvoja
 • zabezpečuje tvorbu medzinárodných, miestnych zmlúv, alebo iných dokumentov v rámci spolupráce regionálneho rozvoja miest v oblasti ekonomického rozvoja,
 • obnovuje a aktualizuje súbor popisných informácii mesta Poprad,
 • vykonáva odbornú rešeršnú a inú informačnú agendu, spracúva záznamy, spracúva informácie,
 • zabezpečuje tvorivú odbornú publicistickú činnosť,
 • zabezpečuje spracovanie a sprístupňovanie získaných údajov o ekonomickom rozvoji.