VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Strategický rozvojový manažment

Vedúci oddelenia:

Mgr. Slavomír Karabinoš
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel.: 052/7167218
mobil: 0910 890 216

mail.: slavomir.karabinos@msupoprad.sk

 

 • zabezpečuje koordinačnú, metodickú a konzultačno-poradenskú činnosť v oblasti spracúvania rozvojových štúdii, ekonomických analýz,
 • poskytuje podporu projektového riadenia pre projekty prebiehajúce na mestskom úrade resp. pre projekty, na ktorých sa zúčastňuje Mesto Poprad,
 • zabezpečuje tvorbu stratégie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Poprad,
 • zabezpečuje samostatné odborné vypracúvanie podkladov pre zásadné akty riadenia pre štatutárny orgán,
 • zabezpečuje koncepčnú a  analytickú  činnosť  a  prípravu   podkladov  na   rozhodovanie   o strategických otázkach miestneho ekonomického rozvoja,
 • koordinuje celoštátne a medzinárodné systémy v multi disciplinárnych programoch Európskej únie na miestnej prípadne regionálnej úrovni,
 • zabezpečuje tvorivé riešenie koncepcií, zámerov a ich realizácia s miestnym, okresným, regionálnym resp. nadregionálnym zámerom (cezhraničným),
 • zabezpečuje samostatné spracúvanie podkladov z marketingových prieskumov cestovného ruchu, vytvára podklady pre zameranie propagácie cestovného ruchu,
 • zabezpečuje metodické usmerňovanie marketingu a propagácie v oblasti cestovného ruchu na miestnej, regionálnej úrovni,
 • zabezpečuje koncepčnú činnosť v oblasti marketingu a propagácie cestovného ruchu na miestnej, regionálnej úrovni,
 • koordinuje miestne, regionálne a cezhraničné systémy v oblasti marketingu a propagácie cestovného ruchu,
 • zabezpečuje koordinovanie, metodické usmerňovanie a organizovanie domácich výstav alebo zahraničných výstav,
 • zabezpečuje koordinovanie celoštátnych a medzinárodných programov v oblasti cestovného ruchu a regionálneho rozvoja na miestnej úrovni,
 • vypracúva priority rozvojových programov verejných investícii v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu,
 • zabezpečuje tvorbu medzinárodných, miestnych zmlúv, alebo iných dokumentov v rámci spolupráce regionálneho rozvoja miest v oblasti ekonomického rozvoja,
 • zabezpečuje zber a spracúvanie informácii na tvorbu a obnovu propagačných materiálov mesta Poprad a regiónu v grafickej a číselnej forme,
 • obnovuje a aktualizuje súbor popisných informácii mesta Poprad,
 • pripravuje vstupné údaje pre hromadné spracovanie dát,
 • zabezpečuje grafické spracúvanie textu propagačných materiálov mesta Poprad,
 • vykonáva odbornú rešeršnú a inú informačnú agendu, spracúva záznamy, spracúva informácie,
 • zabezpečuje tvorivú odbornú publicistickú činnosť,
 • zabezpečuje spracovanie a sprístupňovanie získaných údajov o ekonomickom rozvoji.