VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Rok 2015

P.č. Predmet predaja, prenájmu na základe súťaže Súťažné podmienky Výsledok súťaže, zápis
1. Nebytový priestor o celkovej výmere 12,10 m2, nachádzajúci sa v budove súpisné číslo 1308 v Poprade na Scherfelovej ulici, katastrálne územie Veľká. SP NP 1-2015

Úspešná
Zápis NP 1-2015

2. Nebytový priestor o celkovej výmere 20 m2 nachádzajúci sa v budove súpisné číslo 1308, or. č. 15 na Scherfelovej ulici v Poprade, katastrálne územie Veľká. SP NP 2-2015

Úspešná
Zápis NP 2-2015

3. Nebytový priestor o celkovej výmere 15 m2 nachádzajúci sa v budove            súpisné číslo 1308, or. č. 15  na Scherfelovej ulici v Poprade, katastrálne územie Veľká. SP NP 3-2015

Úspešná
Zápis NP 3-2015

4. Nebytový priestor o celkovej výmere 17,19 m2 nachádzajúci sa v objekte            súpisné číslo 736, or. č. 39 na Ulici Joliota Curie v Poprade, katastrálne územie Poprad. SP NP 4-2015

Úspešná
Zápis NP 4-2015

5. Prenájom pozemku časť parcely č. KN-C 3204/1 o výmere 1053 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Poprad. SP 5-2015

Úspešná
Zápis 5-2015

6. Prenájom pozemku časť parcely č. KN-C 3207/5 o výmere 482 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty v katastrálnom území Poprad. SP 6-2015

Úspešná
Zápis 6-2015

7. Predaj novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 3006/299, druh pozemku ostatné plochy o výmere 192 m2, v katastrálnom území Poprad. SP 7-2015

Úspešná
Zápis 7-2015

8. Predaj pozemku parcela č. KN-E 3593/1 o výmere 210 m², druh pozemku orná pôda v katastrálnom území Poprad a pozemku parcela č. KN-C 2860/1 o výmere 145 m², druh pozemku orná pôda v katastrálnom území Poprad. SP 8-2015

Úspešná
Zápis 8-2015