VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Rok 2014

P.č. Predmet predaja, prenájmu na základe súťaže Súťažné podmienky Výsledok súťaže, zápis
1. Pozemok parc. č. KN-C 1284/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1219 m2  v katastrálnom území Poprad, obec Poprad vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, zapísaný na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore v liste vlastníctva č. 1 v celosti, rozdelený na štyri časti – novovytvorené pozemky parc. č. KN-C 1284/1 o výmere 384 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parc. č. KN-C 1284/23 o výmere    357 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parc. č. KN-C 1284/24 o výmere 235 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parc. č. KN-C 1284/25 o výmere 243 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s ťarchami vecných bremien práva prechodu a prejazdu pre vlastníkov vymenovaných nebytových priestorov. SP 1-2014

Neúspešná
Zápis 1-2014

2. Nebytový priestor č. 1 o podlahovej ploche 36,14 m2, nachádzajúci sa na prízemí  bytového domu súp. č. 170, orientačné číslo 55, postaveného na pozemkoch parc. č. KN-C 2070 o výmere 209 m2 a parc. č. KN-C 2071 o výmere 216 m² v katastrálnom území Poprad a s podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach budovy a s podielom na zastavaných pozemkoch parc. č. KN-C 2070 o výmere 209 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a parc. č. KN-C 2071 o výmere 216 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Poprad o veľkosti 3614/226556.  SP 2-2014

Neúspešná
Žiadne návrhy

3. Pozemok parc. č. KN-C 1284/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1219 m2  v katastrálnom území Poprad, obec Poprad vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, zapísaný na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore v liste vlastníctva č. 1 v celosti, rozdelený na tri časti – novovytvorené pozemky parc. č. KN-C 1284/1 o výmere 623 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parc. č. KN-C 1284/26 o výmere   302 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parc. č. KN-C 1284/27 o výmere 294 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, s ťarchami vecných bremien práva prechodu a prejazdu a státia po dobu nevyhnutnú  pre zásobovanie pre vlastníkov vymenovaných nebytových priestorov. SP 3-2014

Úspešná
Zápis 3-2014

4. Pozemok parc. č. KN-C 272/1, druh pozemku trvalé trávnaté porasty            o výmere 399 m2, katastrálne územie Spišská Sobota, obec Poprad. SP 4-2014

Úspešná
Zápis 4-2014

5.

Rekreačné zariadenie pozostávajúce z chatky súp. č. 254 na pozemku parcela č. KN-C 365 a pozemku parcela č. KN-C 365 o výmere 39 m2, chatky súp. č. 255 na pozemku parcela č. KN-C 364 a pozemku parcela č. KN-C 364 o výmere 38 m2, chatky súp. č. 256, na pozemku parcela č. KN-C 363 a pozemku parcela č. KN-C 363 o výmere 38 m2, chatky súp. č. 257             na pozemku parcela č. KN-C 362 a pozemku parcela č. KN-C 362 o výmere 38 m2, chatky súp. č. 258 na pozemku parcela č. KN-C 361 a pozemku parcela č. KN-C 361 o výmere 49 m2, chatky súp. č. 259 na pozemku parcela č. KN-C 360 a pozemku parcela č. KN-C 360 o výmere 203 m2, chatky súp. č. 260 na pozemku parcela č. KN-C 359 a pozemku parcela č. KN-C 359 o výmere 85 m2 a pozemku parcela č. KN-C 358/1 o výmere 8339 m2 zapísané na Okresnom úrade Kežmarok, katastrálnom odbore, katastrálne územie Mlynčeky v liste vlastníctva č. 535.
Súčasťou areálu sú ďalej: vodovodné prípojky, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, kanalizačné šachty, elektrická prípojka, vonkajšie osvetlenie areálu a prístupové spevnené plochy k jednotlivým chatám.
Ťarcha:
Na pozemku parc. č. KN-C 358 bude zriadené vecné bremeno práva prechodu a prejazdu pre vlastníkov pozemkov v katastrálnom území Mlynčeky, parc. č. KN-C 374/2, parc. č. KN-C 374/3, parc. č. KN-C 374/4, parc. č. KN-C 374/5, parc. č. KN-C 374/6 a parc. č. KN-C 374/7, pri chatkách súp. č. 169, súp. č. 170, súp. č. 171, súp. č. 172, súp. č. 173 a súp. č. 174. Rozsah vecného bremena bude stanovený geometrickým plánom.

SP 5-2014

Neúspešná
Zápis 5-20144