VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Rok 2013

P.č. Predmet predaja, prenájmu na základe súťaže Súťažné podmienky Výsledok súťaže, zápis
1. Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 982/4 o výmere 64 m2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Matejovce, obec Poprad SP 1-2013 Úspešná
Zápis 1-2013
2.

Nebytový priestor o podlahovej ploche 260,84 m2 (kancelárie, salónik) nachádzajúci sa na 3. poschodí (4. nadzemnom podlaží) budovy Reduty v Poprade, na Nám. sv. Egídia,  súp. č. 44, postavenej na pozemku parc. č. 5/1 s podielom na spoločných častiach, zariadeniach a zastavanom pozemku o veľkosti 26084/137483, k. ú. Poprad, obec Poprad.

SP 2-2013 Neúspešná
Žiadne návrhy
3. Pozemok parc. č. KN-C 1988/10 o výmere 17 m2, zastavané plochy a nádvoria a novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 1988/14 o výmere 20 m2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Poprad, obec Poprad. SP 3-2013 Úspešná
Zápis 3-2013
4. Pozemok parc. č. KN-C 1813/1 o výmere 841 m2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Veľká, obec Poprad. SP 4-2013 Neúspešná
Zápis 4-2013
5. Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 2485/55 o výmere 103 m2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Poprad, obec Poprad. SP 5-2013 Úspešná
Zápis 5-2013
6. Budova s príslušenstvom súpisné číslo 4786 (Prístavba administratívnej budovy, or. č. 6A), postavená na pozemku parc. č. KN-C 254 a pozemok parc. č. KN-C 254 o výmere 749 m2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Poprad. SP 6-2013 Neúspešná
Žiadne návrhy
7. Časť pozemku parc. č. KN-C 92/1, ostatné plochy o výmere 86 m2, k. ú. Poprad, obec Poprad, za účelom vybudovania letnej terasy podľa predloženej architektonickej štúdie, na dobu určitú 30 rokov. SP 7-2013 Úspešná
Zápis 7-2013
8. Nebytový priestor o podlahovej ploche 260,84 m2 (kancelárie, salónik) nachádzajúci sa na 3. poschodí (4. nadzemnom podlaží) budovy Reduty v Poprade, na Nám. sv. Egídia,  súp. č. 44, postavenej na pozemku parc. č. 5/1 s podielom na spoločných častiach, zariadeniach a zastavanom pozemku o veľkosti 26084/137483, k. ú. Poprad, obec Poprad. SP 8-2013 Neúspešná
Žiadne návrhy
9. Budovy nachádzajúce sa v areáli bývalého gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade, k. ú. Spišská Sobota, obec Poprad:
A:
- budova učebného bloku súp. č. 4240, postavená na parc. č. KN-C 1417/3,
- zastavaný pozemok parc. č. KN-C 1417/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1260 m2,
- priľahlý pozemok parc. č. KN-C 1417/98, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1202 m2, 
- priľahlý pozemok parc. č. KN-C 1417/97, zastavané plochy a nádvoria o výmere 772 m2,
B:
- budova učebného bloku BAUMS súp. č. 4246, postavená na parc. č. KN-C 1417/9,
- zastavaný pozemok parc. č. KN-C 1417/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 670 m2,
- priľahlý pozemok parc. č. KN-C 1417/102, zastavané plochy a nádvoria o výmere 582 m2.
SP 9-2013 Úspešná
Zápis 9-2013
10. Pozemok parc. č. KN-C 1813/1 o výmere 841 m2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Veľká, obec Poprad. SP 10-2013 Úspešná
Zápis 10-2013
11. 1. maštaľ bez súpisného čísla postavená na pozemku parc. č. KN-C 3051 a pozemok parc. č. KN-C 3051 o výmere 529 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
2. veľká maštaľ bez súpisného čísla postavená na pozemku parc. č. KN-C 3053 a pozemok parc. č. KN-C 3053 o výmere 263 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
3. jazdiareň súpisné číslo 3576, postavená na pozemku parc. č. KN-C 3055/3, pozemok nie je majetkovoprávne vysporiadaný,
4. sociálna budova súpisné číslo 4769 postavená na pozemku parc. č. KN-C 3031/42, pozemok nie je majetkovoprávne vysporiadaný.
SP 11-2013 Úspešná
Zápis 11-2013

Zrušené, odstúpenie
od kúpnej zmluvy.

12. Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 2141/20, k. ú. Poprad o výmere   131 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. SP 12-2013 Úspešná
Zápis 12-2013
13. Nebytový priestor o podlahovej ploche 260,84 m2 (kancelárie, salónik) nachádzajúci sa na 3. poschodí (4. nadzemnom podlaží) budovy Reduty v Poprade, na Nám. sv. Egídia,  súp. č. 44, postavenej na pozemku parc. č. 5/1 s podielom na spoločných častiach, zariadeniach a zastavanom pozemku o veľkosti 26084/137483, k. ú. Poprad, obec Poprad. SP 13-2013 Neúspešná
Zápis 13-2013
14. Pozemok parc. č. KN-C 140/3 o výmere 106 m2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Poprad, obec Poprad. SP 14-2013 Úspešná
Zápis 14-2013
15. A: Pozemok parc. č. KN-C 3289/156 o výmere 19 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Poprad, obec Poprad.
B: parc. č. KN-C 3289/157 o výmere 18 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Poprad, obec Poprad.
C: parc. č. KN-C 3289/158 o výmere 18 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Poprad, obec Poprad.
D: parc. č. KN-C 3289/159 o výmere 18 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Poprad, obec Poprad.
E: parc. č. KN-C 3289/160 o výmere 18 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Poprad, obec Poprad.
SP 15-2013 Neúspešná
Zápis 15-2013
16. Nebytový priestor o podlahovej ploche 260,84 m2 (kancelárie, salónik) nachádzajúci sa na 3. poschodí (4. nadzemnom podlaží) budovy Reduty v Poprade, na Nám. sv. Egídia,  súp. č. 44, postavenej na pozemku parc. č. 5/1 s podielom na spoločných častiach, zariadeniach a zastavanom pozemku o veľkosti 26084/137483, k. ú. Poprad, obec Poprad. SP 16-2013 Neúspešná
Zápis 16-2013
17. Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 48/3, druh pozemku ostatné plochy o výmere 60 m2, odčlenený z pozemku parc. č. KN-C 48/1, druh pozemku ostatné plochy o výmere 1828 m2, k. ú.  Poprad, obec Poprad. SP 17-2013 Úspešná
Zápis 17-2013
18. Nebytový priestor č. 10 – klub dôchodcov o podlahovej ploche 154,43 m2, nachádzajúci sa na 1. poschodí budovy súp. č. 2501 (Nákupné centrum Limba), postavenej na  pozemku parc. č. KN-C 1284/3 o výmere 1576 m2    v k. ú. Poprad a s podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach budovy a s podielom na zastavanom pozemku parc. č.           KN-C 1284/3 o výmere 1576 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Poprad o veľkosti 15443/253401. SP 18-2013 Úspešná
Zápis 18-2013
19. Nebytový priestor č. 6 – sklad o podlahovej ploche 109,38 m2, nachádzajúceho sa na prízemí budovy súp. č. 4559 (Nákupné stredisko sídl. Západ - „Limba“), postavenej na  pozemku parc. č. KN-C 1284/5 o výmere 607 m2 v k. ú. Poprad s podielom na spoločných častiach a zariadeniach budovy a na zastavanom pozemku parc. č. KN-C 1284/5 v k. ú.  Poprad,       o výmere 607 m2, zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 10938/91209. SP 19-2013 Úspešná
Zápis 19-2013
20. Pozemok parc. č. KN-C 962/6 o výmere 214 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú.  Matejovce, obec Poprad. SP 20-2013 Úspešná
Zápis 20-2013
21. Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2-ica v pomere k celku na pozemku parc. č. KN-C 2838/5, druh pozemku orná pôda o výmere 469 m2 v k. ú.  Poprad, obec Poprad. SP 21-2013 Úspešná
Zápis 21-2013
22. Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 3006/290, druh pozemku ostatné plochy o výmere 281 m2, k. ú. Poprad, obec Poprad. SP 22-2013 Úspešná
Zápis 22-2013
23. Časť pozemku parc. č. KN-C 1417/100, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 3493 m2, k. ú. Spišská Sobota, obec Poprad, a to:
A: časť pozemku parc. č. KN-C 1417/100, zastavané plochy a nádvoria         o výmere 449 m2,  podľa prílohy č. 1,
B: časť pozemku parc. č. KN-C 1417/100, zastavané plochy a nádvoria         o výmere 843 m2,  podľa prílohy č. 2.
SP 23-2013 Úspešná
Zápis 23-2013
24. Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 294/867, druh pozemku zastavané  plochy a nádvoria o výmere 1300 m2, k. ú. Svit, obec Svit. SP 24-2013 Úspešná
Zápis 24-2013
25. Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 97/4 o výmere 6 m2, druh pozemku ostatné plochy, odčlenený z pozemku parc. č. KN-C 97/1 o výmere 29 m2, druh pozemku ostatné plochy, k. ú. Spišská Sobota, obec Poprad. SP 25-2013 Úspešná
Zápis 25-2013
26. Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 2701/169 o výmere 334 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria odčlenený z pozemku parc. č. KN-C 2701/1 o výmere 8794 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a časť pozemku KN-C 2701/151 o výmere 2081 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, odčlenený z pôvodnej výmery pozemku 2334 m2, k. ú. Poprad, obec Poprad. SP 26-2013 Úspešná
Zápis 26-2013
27. 1. maštaľ bez súpisného čísla postavená na pozemku parc. č. KN-C 3051 a pozemok parc. č. KN-C 3051 o výmere 529 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
2. veľká maštaľ bez súpisného čísla postavená na pozemku parc. č. KN-C 3053 a pozemok parc. č. KN-C 3053 o výmere 263 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
3. jazdiareň súpisné číslo 3576, postavená na pozemku parc. č. KN-C 3055/3, pozemok nie je majetkovoprávne vysporiadaný,
4. sociálna budova súpisné číslo 4769 postavená na pozemku parc. č. KN-C 3031/42, pozemok nie je majetkovoprávne vysporiadaný.
SP 27-2013 Neúspešná
Zápis 27-2013