VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Rok 2012

P.č. Predmet predaja, prenájmu na základe súťaže Súťažné podmienky Výsledok súťaže, zápis
1. Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 1242/4, katastrálne územie Poprad o výmere 54 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vytvorený z časti pozemku parc. č. KN-C 1242/1, katastrálne územie Poprad o výmere 2442 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. SP 1-2012

Úspešná
Zápis 1-2012

2. Nebytový priestor č. 1 o podlahovej ploche 235,26 m2 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu v Poprade na Ul. L. Svobodu súpisné číslo 3783, č. vchodu 75, postaveného na pozemku parc. č. 3288/47, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1484 m2, s podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a podielom na zastavanom pozemku pod domom o veľkosti 571/10000,  katastrálne územie Poprad, obec Poprad. SP 2-2012

Neúspešná
Žiadne návrhy

3. Nebytový priestor č. 3 o podlahovej ploche 118,40 m2 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu v Poprade, na ul. Novomeského súp. č. 3918, postaveného na pozemku parc. č. 3226/84, s podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a podielom na zastavanom pozemku pod domom, v ktorom sa nebytový priestor nachádza o veľkosti 4736/537175, a to parc. č. KN-C 3226/84 o výmere 1 486 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Poprad. SP 3-2012

Neúspešná
Žiadne návrhy

4.

Budovy nachádzajúce sa v areáli bývalého gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade, v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Poprad:
A:
- budova učebného bloku súp. č. 4240, postavená na parc. č. KN-C 1417/3,
- zastavaný pozemok parc. č. KN-C 1417/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1260 m2,
- priľahlý pozemok parc. č. KN-C 1417/98, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1202 m2,
- priľahlý pozemok parc. č. KN-C 1417/96, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1542 m2,
B:
-
 budova učebného bloku BAUMS súp. č. 4246, postavená na parc. č. KN-C 1417/9,
- zastavaný pozemok parc. č. KN-C 1417/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 670 m2,
- priľahlý pozemok parc. č. KN-C 1417/102, zastavané plochy a nádvoria o výmere 804 m2,
- priľahlý pozemok parc. č. KN-C 1417/97, zastavané plochy a nádvoria o výmere 772 m2,
- priľahlý pozemok parc. č. KN-C 1417/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2,
- priľahlý pozemok parc. č. KN-E 1377, orná pôda o výmere 351 m2.
Ťarchy:
Na pozemku parc. č. KN-C 1417/31 a časti pozemku KN-E 1377 sa nachádza stavba - septik.

SP 4-2012

Neúspešná
Žiadne návrhy

5.

Rekreačné zariadenie v katastrálnom území Mlynčeky:
A:- chatka súp. č. 254, nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. KN-C 365, pozemok pod stavbou a priľahlý pozemok parcela č. KN-C 365 o výmere 382 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 na pozemku prístupovej komunikácie o výmere 937 m2
B:- chatka súp. č. 255, nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. KN-C 364, pozemok pod stavbou a priľahlý pozemok parcela č. KN-C 364 o výmere 694 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 na pozemku prístupovej komunikácie o výmere 937 m2
C:- chatka súp. č. 256, nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. KN-C 363, pozemok pod stavbou a priľahlý pozemok parcela č. KN-C 363 o výmere 694 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 na pozemku prístupovej komunikácie o výmere 937 m2
D:- chatka súp. č. 257, nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. KN-C 362, pozemok pod stavbou a priľahlý pozemok parcela č. KN-C 362 o výmere 353 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 na pozemku prístupovej komunikácie o výmere 937 m2
E:- chatka súp. č. 258, nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. KN-C 361, pozemok pod stavbou a priľahlý pozemok parcela č. KN-C 361 o výmere 676 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 na pozemku prístupovej komunikácie o výmere 937 m2
F:- chatka súp. č. 259, nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. KN-C 360, pozemok pod stavbou a priľahlý pozemok parcela č. KN-C 360 o výmere 619 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 na pozemku prístupovej komunikácie o výmere 937 m2
G:- chatka súp. č. 260, nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. KN-C 359, pozemok pod stavbou a priľahlý pozemok parcela č. KN-C 359 o výmere 538 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 na pozemku prístupovej komunikácie o výmere 937 m2
H:- pozemok parcela č. KN-C 358 o výmere 2614 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 na pozemku prístupovej komunikácie o výmere 937 m2
I:- pozemok parcela č. KN-C  o výmere 478 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 na pozemku prístupovej komunikácie o výmere 937 m2
J:- pozemok parcela č. KN-C  o výmere 665 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 na pozemku prístupovej komunikácie o výmere 937 m2,zapísané na Katastrálnom úrade Prešov, Správe katastra Kežmarok, katastrálne územie Mlynčeky v liste vlastníctva č. 535. Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.Súčasťou areálu sú ďalej: vodovodné prípojky, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, kanalizačné šachty, elektrická prípojka, vonkajšie osvetlenie areálu a prístupové spevnené plochy k jednotlivým chatám, ktoré budú v spoluvlastníctve všetkých vlastníkov jednotlivých nehnuteľností každého v podiele 1/10-ina k celku.

SP 5-2012

Neúspešná
Zápis 5-2012

6. Nebytový priestor č. 1 o podlahovej ploche 235,26 m2 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu v Poprade na Ul. L. Svobodu súpisné číslo 3783, č. vchodu 75, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 3288/47, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1484 m2,  s podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a podielom na zastavanom pozemku pod domom o veľkosti 571/10000,  katastrálne územie Poprad, obec Poprad. SP 6-2012

Neúspešná
Žiadne návrhy

7. Nebytový priestor č. 3 o podlahovej ploche 118,40 m2 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu v Poprade, na ul. Novomeského súp. č. 3918, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 3226/84, s podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a podielom na zastavanom pozemku pod domom, v ktorom sa nebytový priestor nachádza o veľkosti 4736/537175, a to parc. č. KN-C 3226/84 o výmere 1 486 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Poprad. SP 7-2012

Neúspešná
Žiadne návrhy

8.

Pozemky, nachádzajúce sa v areáli bývalého gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade, v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Poprad: pozemok parc. č. KN-C 1417/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, časť pozemku parc. č. KN-C 1417/102, zastavané plochy a nádvoria o výmere 222 m2, časť pozemku parc. č. KN-E 1377, orná pôda o výmere 160 m2.
Ťarchy: Na pozemku parc. č. KN-C 1417/31 a časti pozemku KN-E 1377 sa nachádza stavba - septik.

SP 8-2012

Neúspešná
Žiadne návrhy

9.

Pozemok parc. č. KN-C 1417/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4307 m2,  nachádzajúci sa v areáli bývalého gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade, v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Poprad. Ponúkaná nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a je zapísaná na Katastrálnom úrade Prešov, Správe katastra Poprad, katastrálne územie Spišská Sobota v liste vlastníctva č. 1 v celosti.
Ťarchy: Na pozemku sa nachádzajú kovové konštrukcie.

SP 9-2012

Neúspešná
Žiadne návrhy

10.

Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 2144/5, katastrálne územie Poprad o výmere 730 m2, druh pozemku ostatné plochy, vytvorený z časti pozemku parc. č. KN-C 2144/1, katastrálne územie Poprad o výmere 3613 m2, druh pozemku ostatné plochy.
Ťarchy: na pozemku je uložené elektrické vedenie.

SP 10-2012

Úspešná
Zápis 10-2012

11. Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 1627/3, katastrálne územie Poprad o výmere 23 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vytvorený z časti pozemku parc. č. KN-C 1627/2, katastrálne územie Poprad o výmere 89 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. SP 11-2012

Úspešná
Zápis 11-2012

12. Pozemky, nachádzajúce sa v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Pop-rad: časť pozemku parc. č. KN-C 110/1, ostatné plochy o výmere 265 m2, pozemok parc. č. KN-C 74, ostatné plochy o výmere 216 m2. SP 12-2012

Neúspešná
Zápis 12-2012

13. Pozemok parc. č. KN-C 1124/75 o výmere 441 m2, ostatné plochy, v katastrálnom území Veľká, obec Poprad. SP 13-2012

Úspešná
Zápis 13-2012

14. Nebytový priestor č. 1 o podlahovej ploche 235,26 m2 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu v Poprade na Ul. L. Svobodu súpisné číslo 3783, č. vchodu 75, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 3288/47, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1484 m2, s podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a podielom na zastavanom pozemku pod domom o veľkosti 571/10000, katastrálne územie Poprad, obec Poprad. SP 14-2012

Neúspešná
Žiadne návrhy

15. Nebytový priestor č. 3 o podlahovej ploche 118,40 m2 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu v Poprade, na ul. Novomeského súp. č. 3918, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 3226/84, s podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a podielom na zastavanom pozemku pod domom, v ktorom sa nebytový priestor nachádza o veľkosti 4736/537175, a to parc. č. KN-C 3226/84 o výmere 1 486 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Poprad. SP 15-2012

Neúspešná
Žiadne návrhy

16.

Pozemky, nachádzajúce sa v areáli bývalého gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade, v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Poprad: pozemok parc. č. KN-C 1417/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, časť pozemku parc. č. KN-C 1417/102, zastavané plochy a nádvoria o výmere 222 m2, časť pozemku parc. č. KN-E 1377, orná pôda o výmere 160 m2.
Ťarchy: Na pozemku parc. č. KN-C 1417/31 a časti pozemku KN-E 1377 sa nachádza stavba - septik.

SP 16-2012

Úspešná
Zápis 16-2012

17. Pozemok parc. č. KN-C 1417/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4307 m2,  nachádzajúci sa v areáli bývalého gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade, v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Poprad. SP 17-2012

Neúspešná
Žiadne návrhy

18.

Pozemky, nachádzajúce sa v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Poprad:
A - časť pozemku parc. č. KN-C 110/1, ostatné plochy o výmere 265 m2,
B - pozemok parc. č. KN-C 74, ostatné plochy o výmere 216 m2.

SP 18-2012

Úspešná
Zápis 18-2012

19.

Pozemok parc. č. KN-E 3329 o výmere 478 m2, orná pôda, v katastrálnom území Poprad, obec Poprad.
Ťarchy: na pozemku je zriadené vecné bremeno v prospech spoločnosti INPROX Poprad, spol. s r. o. - právo uloženia potrubia dažďovej kanalizácie a jeho súčastí v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 123/2005 podľa V-4603/05. 

SP 19-2012

Neúspešná
Žiadne návrhy

20. Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 962/13, katastrálne územie Matejovce o výmere 208 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vytvorený z časti pozemku parc. č. KN-C 962/1, katastrálne územie Matejovce o výmere 2 129 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, SP 20-2012

Úspešná
Zápis 20-2012

21.

Časť pozemku parc. č. KN-C 790, katastrálne územie Poprad o výmere    137 m2, druh pozemku ostatné plochy.
Ťarchy: Vzhľadom k lokalite, v ktorej sa predmet obchodnej verejnej súťaže nachádza, je vysoko pravdepodobný výskyt inžinierskych sietí na danom pozemku.

SP 21-2012

Úspešná
Zápis 21-2012

22. Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 2423/5 o výmere 973 m2, orná pôda, v katastrálnom území Poprad, obec Poprad. Pozemok bol vytvorený z časti pozemkov vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, parc. č. KN-E 3831/1 o celkovej výmere 667 m2, druh pozemku orná pôda a parc. č. KN-E 5202/2 o celkovej výmere 580 m2, druh pozemku orná pôda. SP 22-2012

Úspešná
Zápis 22-2012

Zrušené, nedošlo k podpísaniu kúpnej zmluvy.

23.

Pozemok parc. č. KN-E 3329 o výmere 478 m2, orná pôda, v katastrálnom území Poprad, obec Poprad.
Ťarchy: na pozemku je zriadené vecné bremeno v prospech spoločnosti INPROX Poprad, spol. s r. o. - právo uloženia potrubia dažďovej kanalizácie a jeho súčastí v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 123/2005 podľa V-4603/05.

SP 23-2012

Úspešná
Zápis 23-2012

24.

Pozemok parc. č. KN-C 1417/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4307 m2,  nachádzajúci sa v areáli bývalého gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade, v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Poprad.
Ťarchy: Na pozemku sa nachádzajú kovové konštrukcie.

SP 24-2012

Neúspešná
Žiadne návrhy

25.

Nebytový priestor o podlahovej ploche 260,84 m2 (kancelárie, salónik) nachádzajúci sa na 3. poschodí (4. nadzemnom podlaží) budovy Reduty v Poprade, na Nám. sv. Egídia,  súp. č. 44, postavenej na pozemku parc. č. 5/1 s podielom na spoločných častiach, zariadeniach a zastavanom pozemku o veľkosti 26084/137483, katastrálne územie Poprad, obec Poprad.
Ťarchy: Podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov:
- § 16 ods. 3 má nájomca nebytového priestoru, vlastníci a nájomcovia bytov v dome  právo na prednostný prevod nebytového priestoru do vlastníctva v tomto poradí; iným ako nájomcom nebytových priestorov, vlastníkom bytov a nájomcom bytov v dome možno nebytový priestor previesť do vlastníctva len so súhlasom spoločenstva; ak spoločenstvo nevznikne, vyžaduje sa predchádzajúci súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov a nájomcov bytov v dome; pri hlasovaní má za každý byt v dome vlastník a nájomca bytu jeden hlas a za každý nebytový priestor v dome vlastník nebytového priestoru jeden hlas,
- § 24 ods. 1 ustanovenia tohto zákona s výnimkou § 6 až 8b, § 29 a § 29a ods. 1 sa primerane vzťahujú aj na budovy, ktoré nemajú charakter bytového domu.

SP 25-2012

Neúspešná
Žiadne návrhy

26.

Pozemok parc. č. KN-C 1369/1 o výmere 528 m2, ostatné plochy, v katastrál-nom území Spišská Sobota, obec Poprad.
Ťarchy: na pozemok je možný prístup iba z pozemkov parc. č. KN-C 1371, parc. č. KN-C 1372 a parc. č. KN-C 1368/1 vo vlastníctve súkromných osôb,na pozemku sa nachádzajú inžinierske siete, vybudované predchádzajúcim vlastníkom pre zabezpečenie prevádzky autobazáru.

SP 26-2012

Úspešná
Zápis 26-2012

27. Pozemky v katastrálnom území Veľká, obec Poprad, parcela č. KN-E 836/1 o výmere 3746 m2, druh pozemku orná pôda a parcela č. KN-E 836/2 o výmere 1862 m2, druh pozemku orná pôda. SP 27-2012

Neúspešná
Žiadne návrhy 

28.

Časť pozemku parc. č. KN-C 2701/151, katastrálne územie Poprad o výmere 1442 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Ťarchy: Na predmetnom pozemku parc. č. KN-C 2701/151 sú umiestnené dočasná VN trafostanica, vodovodná a kanalizačná prípojka a novovybudovaný chodník pre peších. Vzhľadom k lokalite, v ktorej sa predmet obchodnej verejnej súťaže nachádza, je vysoko pravdepodobný výskyt inžinierskych sietí na danom pozemku. Pri prevode predmetného pozemku bude v prospech vlastníka susedného pozemku parc. č. KN-C 2701/45 zriadené vecné bremeno práva prechodu a prejazdu.

SP 28-2012

Úspešná
Zápis 28-2012
Zrušené, odstúpenie
od kúpnej zmluvy