VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Rady a informácie pre občanov

Výzva pre popradských seniorov - POZOR NA PODVODNÍKOV!

Mestská polícia Poprad sa obracia na verejnosť a predovšetkým na seniorov s výzvou na zvýšenú ostražitosť pred podvodníkmi. Tí sa čoraz častejšie snažia kontaktovať vytipovaných seniorov, od ktorých požadujú zaplatiť peniaze za neoznámenie (vymyslenej) havárie, ktorú mal zapríčiniť ich syn či vnuk.

Vo štvrtok 20. 9. 2018 po 11. hod. sa takýto pokus o podvod stal aj v Kežmarku. Podvodník pod falošným menom "Dr. Ján Žilinský" zatelefonoval 85-ročnej dôchodkyni s tým, že neoznámi nehodu, ktorú mal údajne zapríčiniť jej syn, a požadoval od nej platbu 3000 € v štyroch šekoch podaných na pošte do Westen Union na meno Bianka Lencse do Maďarska. Podvodníci volali z čísla 0944 994 312. Tento prípad zdokumentovala kežmarská polícia. V tomto prípade dôchodkyňa nezačala podnikať kroky na zaplatenie, ale telefonovala synovi na pracovisko. Telefonáty údajného "Dr. Jána Žilinského" sú však vraj veľmi pôsobivé a neraz im adresáti v šoku uveria, a k vydaným peniazom sa už obyčajne nedostanú. Vyzývame preto seniorov, aby v prípade, že budú kontaktovaní v podobných prípadoch, aby okamžite informovali policajné orgány a zabránili tak podvodníkom v ich činnosti.


 

Pozor na nelegálne finančné zbierky!

nelegálne zbierky.jpgMestská polícia v Poprade zaevidovala od začiatku roka na teritóriu mesta už 9 prípadov vykonávania nelegálnych zbierok, ktoré nie sú vykonávané v zmysle zákona o verejných zbierkach.

„Túto činnosť vykonávajú najčastejšie občania Rumunska, ktorí vyberajú finančné prostriedky údajne pre nepočujúcich a telesne postihnutých ľudí a pre chudobné deti. Toto však nie je pravda a tieto osoby vyberajú finančné prostriedky pre úzke skupiny osôb, ktoré z takejto činnosti profitujú. Preukazujú sa falošným certifikátom, na ktorom sú rukou dopísané vymyslené mená ľudí, ktorí vraj dali nejaký finančný príspevok. Ide pritom iba o fintu ako zlákať ľudí na získanie finančnej čiastky,“ uviedol náčelník Metskej polície v Poprade Štefan Šipula.

Mestská polícia z tohto dôvodu preto vyzýva občanov, aby si predtým ako finančne prispejú na dobročinné účely, dôkladne preverili, či finančná zbierka spĺňa zákonom stanovené podmienky a ak vznikne podozrenie na nekalú činnosť, aby okamžite kontaktovali mestskú políciu, ktorá takýto oznam preverí a podľa okolností prijme príslušné opatrenia.

Týmito opatreniami chce popradská mestská polícia zabezpečiť, aby vykonávané zbierky boli riadne zaevidované a aby vyzbierané peniaze skutočne skončili u tých, ktorí ich naozaj potrebujú.

 


 

Niekoľko užitočných rád pre občanov....

Mestská polícia v Poprade pripravila pre občanov niekoľko príkladov protiprávnej činnosti, ktorými chce priblížiť občanom, aký je postup príslušníkov MsP pri objasňovaní a riešení osôb podozrivých z takejto činnosti.

 • Dospelý muž v obchode si vložil do vnútorného vrecka vetrovky tovar v hodnote 5 eur a prešiel s ním cez pokladničnú zónu bez toho, aby za tento tovar zaplatil. Tam bol prichytený predavačkou, ktorá privolala hliadku MsP.

Hliadkou MsP bolo zistené, že tento muž sa dopustil takého konania po prvýkrát v živote a týmto konaním spáchal priestupok proti majetku podľa § 50 ods.1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, keďže škoda spôsobená spáchaním tohto činu neprekročila výšku 266 eur (čo je výška škody určujúca hranicu priestupku a trestného činu). Odcudzený tovar bol nepoškodený a bol vrátený naspäť na predajňu. Mužovi môže byť príslušníkom MsP uložená bloková pokuta do výšky 33 eur.

 • Na linku 159 bolo o 23:00 hod. oznámené, že z bytu na 4. poschodí v jednom z bytových domov sa ozýva nahlas pustená hudba, pre ktorú nemôžu pokojne spať ostatní obyvatelia bloku.

Hliadka MsP, ktorá bola vyslaná preveriť tento telefonický oznam zistila, z ktorého bytu sa ozýva hlasná hudba. V byte sa nachádzala jedna staršia žena, ktorú policajti vyzvali, aby stíšila hlasnú hudbu a predložila doklad totožnosti. Bola upozornená na to, že púšťaním hlasnej hudby v čase od 22:00 – 06:00 hod. ruší nočný kľud čo znamená, že týmto konaním sa dopustila priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý jej môže byť uložená bloková pokuta do výšky 33 eur.

 • Občan vodil psa na detské ihrisko aj napriek viditeľnému označeniu o zákaze vstupu so psom na tieto miesta a navyše neodpratal výkaly, ktorými jeho pes znečistil verejné priestranstvo.

Hliadka MsP občana, ktorý psa venčil upozornila, aby odstránil psie výkaly z verejného priestranstva lebo je to povinnosťou a taktiež na to, aby so psom nevstupoval na detské ihriská a pieskoviská, lebo týmto porušil všeobecne záväzné nariadenie (VZN) Mesta Poprad č. 2/2015 o ustanovení sumy úhrady za vydanie náhradenj evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev na území mesta Poprad. Občanovi môže byť za toto porušenie VZN uložená bloková pokuta do výšky 33 eur.

 • Hliadka MsP pri hliadkovacej činnosti zistila, že na krytom nástupišti autobusovej dopravy fajčí cigarety skupinka troch dievčat.

Policajti pri zisťovaní totožnosti dievčat zistili, že dve z nich sú dospelé a jedno z dievčat má iba 16 rokov a teda je ešte mladistvá. Všetky dievčatá tým, že fajčili tabakové výrobky na krytom autobusovom nástupišti sa dopustili priestupku spáchaného porušením § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov, za ktorý hrozí dvom dospelým dievčatám od príslušníkov MsP na mieste bloková pokuta do výšky 33 eur a mladistvej dievčine bloková pokuta v polovičnej výške.
Jedna z dospelých dievčat spáchala aj ďalší priestupok podľa vyššie uvedeného zákona o ochrane nefajčiarov, keďže ako sama priznala práve ona dala cigaretu 16 ročnej dievčine, čím umožnila užívať tabakové výrobky osobe mladšej ako 18 rokov, za čo jej môže byť uložená od príslušníkov MsP bloková pokuta do výšky 33 eur.

 • Vodič osobného motorového vozidla zaparkoval s motorovým vozidlom na parkovisku na mieste, ktoré je dopravnou značkou vyhradené pre parkovanie vozidiel prepravujúcich fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), pričom sa vo vozidle neprepravovala žiadna fyzická osoba s ŤZP.

Keďže sa vodič tohto vozidla nenachádzal ani vo vozidle, ani v jeho blízkosti, bol na predné koleso vozidla namontovaný hliadkou MsP prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla (papuča), nakoľko vodič vozidla týmto konaním spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, za ktorý mu môže byť príslušníkmi MsP uložená bloková pokuta do výšky 150 eur.

 • Vodič zaparkoval svoje motorové vozidlo na parkovisku, na ktorom sú vyznačené parkovacie miesta. Keďže boli už všetky vyznačené parkovacie miesta obsadené, zastavil s vozidlom tak, že zablokoval dve vozidlá odparkované na vyznačených parkovacích miestach a znemožnil tak vyjdenie vodičom týchto dvoch vozidiel so svojich parkovacích miest.

Vodič vozidla sa dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a to porušením ustanovení § 23 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v platnom znení, podľa ktorého pri zastavení a státí vodič je povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta. Rovnako nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by znemožňoval vjazd a výjazd vozidiel. Ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich. Hliadkou MsP mu môže byť na mieste uložená bloková pokuta do výšky 50 eur.

 • V staničnom parku hliadka MsP prichytila chlapca a dievča, ktorí pripevňovali reklamné plagáty na okolité stromy.

Pri zisťovaní totožnosti týchto osôb sa zistilo, že chlapec má 19 rokov a dievča má 14 rokov. Týmto svojim konaním porušili VZN Mesta Poprad č. 3/2012 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene a životného prostredia na území mesta Poprad a o ochrane drevín, ktoré sú súčastou verejnej zelene zakázané umiestňovať plagáty na stromy. Hliadka MsP prikáže obom prichyteným osobám, aby už pripevnené plagáty zo stromov odstránili a navyše chlapcovi (19 r.) môžu na mieste uložiť blokovú pokutu do výšky 33 eur. V prípade 14 ročného dievčaťa bude vec odložená záznamom nakoľko priestupok nemožno prejednať z dôvodu nedostatku veku. (Osoba je zodpovedná za priestupok vtedy, keď v čase jeho spáchania dovŕšila pätnásty rok svojho veku).

 • Vo vchode bytového domu sa rozprávajú dve ženy. V tom vojde do vchodu alkoholom podgurážený sused, ktorý hlasno spieva. Ženy ho upozornia na to, že nie je v krčme. Muža to rozhnevá a začne im nadávať a vyhrážať sa obidvom ženám, že im strelí pár faciek a nakope ich do zadnej časti tela, pričom jednu zo žien aj slabo sotí rukou. Ženy privolajú hliadku MsP, voči ktorej je opitý muž tiež agresívny a odmieta aj napriek výzve policajtov preukázať svoju totožnosť.

Hliadka MsP po príchode na miesto v prvom rade zabezpečí, aby nedošlo k ďalšiemu incidentu medzi útočníkom a poškodenými. Ani jedna zo žien nemá žiadne zranenia a preto nie je potrebné ani lekárske ošetrenie. Hliadka pri predvádzaní muža za účelom zistenia jeho totožnosti na útvar mestskej polície je nútená použiť hmaty a chvaty sebaobrany (t.j. donucovacie prostriedky podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o obecnej polícii), nakoľko muž kládol aktívny odpor a odmietal s hliadkou MsP kdekoľvek ísť. Po zistení totožnosti je muž riešený za spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov nakoľko úmyselne narušil občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví a iným hrubým správaním (nadávky, ktoré adresoval ženám), za ktorý mu príslušník MsP môže uložiť na mieste blokovú pokutu do výšky 33 eur.

 • Počas hliadkovacej činnosti hliadka MsP zistila, že dvaja chlapci vo veku 17 a 18 rokov sa pokúšajú ohnúť tyč, na ktorej je umiestnená dopravná značka. Jeden chlapec tyč tlačí a druhý ju ťahá a snažia sa ju ohnúť smerom k zemi. Našťastie rýchlym zásahom príslušníkov MsP sa im úmysel ohnúť značku nevydaril.

Obaja chlapci spáchali priestupok proti majetku podľa § 50 ods. 1 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa priestupku dopustí ten, kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom alebo zničením alebo poškodením veci z takého majetku, alebo sa o takéto konanie pokúsi. Chlapcovi, ktorý už dovŕšil 18 rokov veku je príslušník MsP za tento priestupok oprávnený uložiť na mieste blokovú pokutu do výšky 33 eur a druhému chlapcovi (17 ročnému) blokovú pokutu v polovičnej výške zo sumy 33 eur nakoľko sa jedná o mladistvú osobu.

 • Príslušníci MsP prichytili dvoch 14 ročných chlapcov, ktorý pomocou farebného spreja a fixiek písali po fasáde bytového domu na sídlisku.

Hliadka obidvoch chlapcov na mieste prichytila aj s fixami a farebným sprejom. Zistili, že nápisy na fasáde sú ešte čerstvé. Chlapci sa policajtom priznali, že fasádu popísali oni. Pre podozrenie z trestného činu poškodzovania cudzej veci podľa § 246 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov bola na miesto privolaná aj hliadka OO PZ a zaistené osoby boli predvedené na OO PZ za účelom ďalšej realizácie veci. Príslušníci MsP sú oprávnení prejednávať iba priestupky a nie trestné činy.

 

Niekoľko rád ako sa má občan správať v prípade, že....

 • občanovi je doručené predvolanie k podaniu vysvetlenia za účelom objasnenia priestupku na mestskú políciu

  Na toto predvolanie je občan povinný dostaviť sa, prípadne si telefonicky dohodnúť iný termín na podanie vysvetlenia. Príslušník mestskej polície je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočnosti dôležitých pre odhalenie priestupku a zistenie jeho páchateľa.
 • je občan náhodným svedkom protiprávneho konania

  Protiprávne konanie telefonicky oznámiť na linke tiesňového volania 159 a zostať na mieste až do príchodu hliadky, nakoľko podanie vysvetlenia môže prispieť k objasneniu oznamovanej udalosti. Podanie svedeckej výpovede je totiž povinnosť každého občana. Odmietnuť podanie vysvetlenia sa môže len v presne zákonom stanovených prípadoch.
 • je v nočných hodinách rušený nočný kľud hlasno pustenou hudbou, krikom, búchaním a pod. ( nočný kľud 22.00 –06.00 hod.)
 • je vo vedľajšom byte hlasno pustená hudba, sused ma bezdôvodne obťažuje búchaním alebo krikom a pod. a nie je nočný kľud

  Pokiaľ sused nereaguje na slušné upozornenie, je možné telefonicky oznámiť danú skutočnosť na linku tiesňového volania 159, kde následne bude príslušníkom stálej služby vyslaná na miesto narušenia verejného poriadku hliadka, ktorá bude riešiť priestupok ako podozrenie zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu.
 • mu manžel, manželka, prípadne iný člen domácnosti vulgárne nadáva, poškodzuje zariadenie bytu, prípadne ho fyzicky napadne.

  Pokiaľ vulgárne správanie, alebo fyzické napadanie neprestáva, túto udalosť je potrebné nahlásiť na linke tiesňového volania 159, kde príslušník stálej služby vyšle na miesto hliadku, ktorá útočníka ukľudní, prípadne ho vyvedie z bytu ( vyvedenie z bytu je možné uskutočniť, len ak táto osoba nemá trvalé, alebo prechodné bydlisko na tejto adrese, alebo ak došlo k spáchaniu trestného činu, alebo páchateľ ohrozuje život a zdravie členov domácnosti, alebo bola spáchaná závažná škoda na majetku ). Pri zranení je potrebné vyhľadať lekárske ošetrenie, pri poškodení zariadenia je potrebné vyčísliť škodu ( faktúra za opravu, pokladničný blok a pod. ).
 • mu sused vulgárne nadáva, vyhráža sa ujmou na zdraví, spôsobil mu drobné ublíženie na zdraví, nepravdivo ho obviňuje zo spáchania priestupku, robí mu iné schválnosti a pod.

  Udalosť je potrebné, ak je to možné telefonicky oznámiť na linke tiesňového volania 159, a ďalší postup je ako v predchádzajúcich prípadoch. Ideálne je však, ak je na mieste prítomný hodnoverný svedok takéhoto správania sa suseda ( napr.: manželka, iný sused, známy,... ), ktorý by potvrdil protiprávne konanie tohto suseda. Pokiaľ nie, je potrebné hliadke podrobne vysvetliť príčiny vzniku, priebeh a následky ohlasovanej udalosti. V prípade, že dôjde fyzickým napadnutím k zraneniu, je potrebné vyhľadať lekárske ošetrenie, pokiaľ to nie je možné, je potrebné požiadať hliadku, aby Vás na takáto ošetrenie previezla.
 • ho na verejnom priestranstve alebo inom verejne prístupnom mieste pohryzie pes

  V prípade, že je prítomný majiteľ psa alebo osoba, ktorá ho venčí, požiadať ho o predloženie očkovacieho preukazu, prípadne sa dohodnúť na ich predložení neskôr (pokiaľ ich nemá u seba). Následne je potrebné ísť na lekárske ošetrenie. Uvedený skutok je potrebná nahlásiť aj na úradovni mestskej polícii, nakoľko zo strany majiteľa psa došlo k ublíženiu na zdraví z nedbanlivosti a podľa dĺžky doby liečenia môže byť majiteľ psa stíhaný za priestupok, prípadne za trestný čin.
 • niekto zaparkuje auto pred garážou a jej majiteľ sa kvôli tomu nemôže dostať do garáže

  Túto udalosť je potrebné nahlásiť na linke tiesňového volania 159, kde príslušník stálej služby vyšle na miesto hliadku. Pokiaľ sa vec nedá vyriešiť priamo na mieste, t.j. vodič sa na mieste nenachádza, bude majiteľ identifikovaný pomocou evidenčného čísla motorového vozidla v spolupráci s Okresným dopravným inšpektorátom PZ v Poprade. Následne bude hliadka riešiť tohto majiteľa v súlade s platnými právnymi predpismi.
 • občan nájde v pivničných priestoroch, schodišti a pod. spať bezdomovcov

  Túto udalosť je potrebné nahlásiť na linke tiesňového volania 159, kde príslušník stálej služby vyšle na miesto hliadku. Z bezdomovcom neprichádzajte do priameho kontaktu, resp. je dobré sa mu vyhnúť, nakoľko sa môže stať, že je pod vplyvom alkoholu a môže dôjsť k fyzickému útoku, no zároveň môže mať rôzne infekčné choroby, ktorými by Vás mohol nakaziť. Pri kontakte s inými osobami, ktoré ich vyrušia, sú títo bezdomovci v mnohých prípadoch agresívny, prípadne sa snažia z miesta ujsť, avšak neskôr sa na tieto miesta vracajú.
  Hliadka po príchode na miesto zistí totožnosť týchto osôb, prípadne preverí z akých dôvodov sa zdržuje v uvedených priestoroch, odkontroluje či sa meno týchto osôb nevyskytuje v zozname hľadaných osôb (tieto osoby sa dopúšťajú rôznej trestnej činnosti), prípadne vykoná iné opatrenia a následne tieto osoby vykáže z týchto priestorov.
 • mu niekto poškodí majetok (vozidlo, postrieka fasádu domu sprayom, rozbije okno, dvere a pod. )

  Túto udalosť je potrebné nahlásiť na linke tiesňového volania 159, kde príslušník stálej služby vyšle na miesto hliadku, ktorá zdokumentuje miesto činu, v prípade, že je páchateľ prichytený na mieste, toho obmedzí na osobnej slobode. Podľa výšky spoľahlivo vyčíslenej škody bude riešiť prípad ako priestupok, alebo trestný čin. Poškodený si však musí vyčísliť škodu sám, prípadne požiadať o vyčíslenie škody súdneho znalca ( ako podklad pre vyčíslenie škody môže slúžiť napr. faktúra za opravu, pokladničný blok, predbežné vyčíslenie škody a pod. ). Bez vydokladovania škody je ťažko vec prejednať, nakoľko správny orgán potom odkáže poškodeného, aby si náhradu škody vymáhal od páchateľa v rámci občiansko – právneho konania, čo je zdĺhavé a niekedy neefektívne, najmä pokiaľ páchateľ nepracuje a nebýva v mieste trvalého bydliska.
 • občanovi niekto v obchode, autobuse, vlaku, alebo na inom verejnom priestranstve, alebo verejne prístupnom mieste odcudzí peňaženku, osobné doklady, platobné karty a pod.

  Túto udalosť je potrebné nahlásiť na Obvodnom oddelení Policaného zboru SR, nakoľko sa tu jedná o podozrenie z trestného činu krádeže. V danom prípade nieje rozhodujúce, aká finančná hotovosť sa v odcudzenej peňaženke nachádzala. Vo svojej banke bezodkladne požiadať o zablokovanie odcudzených platobných kariet, aby sa predišlo ich zneužitiu