VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Pult centralizovanej ochrany (PCO)

Informácie o PCO

Pult centralizovanej ochrany objektov (PCO) je určený na príjem a spracovanie informácií vyslaných z elektronických zabezpečovacích systémov od klientov, vydanie poplachových správ obsluhe pultu centralizovanej ochrany objektov, na monitorovanie informácií, čo je predpokladom úspešnej ochrany osôb a majetku.

Mestská polícia Poprad má s prevádzkou pultov centralizovanej ochrany (PCO) a poskytovaní tzv. nadštandardných služieb technickej ochrany právnickým , fyzickým osobám a občanom za úhradu viac ako 25 ročné skúsenosti. Zariadenia sú využívané pre služobné potreby MsP (napr. vývody poplachových signálov z technicky zabezpečených objektov MsP) a okrem toho je v rámci voľných kapacít poskytovaná služba technickej ochrany viac ako 200 objektom na území mesta Poprad. Ide o rôzne druhy objektov, vrátane objektov s najvyššími rizikami (napr. finančné inštitúcie, zmenárne, kasína, stávkové kancelárie, zlatníctva, klenoty, veľké obchodné domy, záložne a ďalšie) s 24 hodinovým monitorovaním poplachového signálu a to aj pre prípady lúpežného prepadnutia.

Používané zariadenia umožňujú nepretržitú kontrolu stavu prenosovej cesty a tiež stavu zabezpečovacieho zariadenia na objekte, pričom prenos signálu je možný s využitím existujúcej telefónnej linky bez obmedzenia jej funkčnosti (nadhovorové pásmo), GSM a GPRS signálom a to samostatne, resp. ich kombináciou, pričom cena za poskytovanú službu sa nemení.

Obsluhu a vyhodnocovanie zariadenia vykonáva pracovisko MsP s nepretržitou prevádzkou, ktoré v prípade preniknutia signálu okamžite rádiovou sieťou MsP vysielajú za účelom vykonania zákroku k tomu určenú zásahovú skupinu. Tieto policajné hliadky sú vybavené špeciálnou výzbrojou a výstrojou tak, aby boli schopné zadržať i skupinu nebezpečných páchateľov. Sú špeciálne vyškolené, hlavne v oblasti taktiky zásahov na narušený objekt. Okrem toho operátori môžu podľa potreby využiť aj ďalšie hliadky MsP, ktoré sa v danej oblasti nachádzajú. Policajti vykonávajú zákrok v zmysle zákona o MsP a v prípade, že objekt nie je zjavne narušený tento obsadia a po sprístupnení objektu majiteľom vykonajú ďalšie opatrenia. Odvolanie poplachového signálu v prevádzkovej dobe je možné na základe písomnej dohody a dohodnutých hesiel tak, že operátor túto skutočnosť zoberie na vedomie, ale zásahová skupina sa v každom prípade k objektu dostaví a osobne sa s určenou osobou presvedčí, že skutočne ide o tzv. falošný poplach.

MsP Poprad dosahuje pri prevádzke pultu centralizovanej ochrany viac ako 90 % úspešnosť zákrokov a to i v prípadoch využitia privolania pomoci použitím tlačidiel „ NÚDZA „.

Prenos informácií je realizovaný po telefónnej linke v nadhovorovom pásme, alebo GSM prípadne GPRS signálu. V prípade linkového podsystému prenos informácií vôbec neobmedzuje používanie telefónnej linky. Zapínanie a vypínanie prenosu informácií vykonáva odberateľ podľa svojich požiadaviek. Každé zapnutie sa automaticky zaznamená na PCO a odberateľ je o zapnutí informovaný optickou prípadne akustickou signalizáciou. Pri podsystéme GSM, alebo GPRS odberateľ hradí poplatky za vysielané správy príslušnému operátorovi. Poplatok za využívanie nadhovorového pásma je spoplatňovaný ST a.s. paušálne a je už zahrnutý v cene za poskytovanú službu a akýkoľvek prenos informácií sa robí bez ďalších poplatkov na prenos informácií (prenos sa nezaznamenáva na počítadle za telefón). Všetky informácie vyslané na PCO (napr. zapnutie, poplachové správy, strata spojenia atď.) sú zaznamenané v pamäti počítača, chránene pred akýmkoľvek zneužitím a manipuláciou obsluhou.

Možnosť pripojenia

Je možné pripojiť každý objekt súkromného, štátneho, družstevného, cirkevného a iného vlastníka majetku, rodinné domy, byty, garáže, ktorý splní všeobecné a technické podmienky pripojenia na PCO a ktorý o to požiada.

Všeobecné podmienky

 • písomne požiadať o pripojenie na PCO,
 • nadobudnutie EZS zákonným spôsobom a montáž alebo úpravu existujúceho EZS v objekte môže vykonať iba právnická alebo fyzická osoba, ktorá má platné povolenie na poskytovanie technickej služby;
 • táto musí s odberateľom zmluvne zabezpečiť servis EZS najneskôr do 24 hodín od nahlásenia poruchy;
 • uzatvoriť pred pripojením EZS na PCO zmluvu s Mestom Poprad.

Technické podmienky

 • EZS musí spĺňať normu STN 334590 1 až 8, čo sa dokladuje predložením správy o odbornej prehliadke vypracovanej oprávnenou osobou. Odborná prehliadka musí byť vykonaná minimálne 1 krát v roku a po jej ukončení musí byť funkčnosť poplachových výstupov preskúšaná v súčinnosti s povereným príslušníkom MsP.
 • Ústredňa musí umožňovať: výstupy poplachových slučiek, výstup zapnutia/vypnutia EZS objektu spod/do ochrany, výstup tzv. nátlakových kódov, pamäť min. 250 udalostí . Tzv. montážny kód musí byť uložený v dokumentácií vedenej na MsP Poprad.
 • Počet výstupov určí odberateľ v závislosti na potrebe monitorovania pohybu páchateľa po objekte.
 • Posúdenie vhodnosti EZS a rozdelenie jednotlivých výstupných slučiek na komunikátor vykoná s prihliadnutím na vykonanie včasného a kvalifikovaného zásahu, na základe predloženého projektu a skutočného stavu objektu pred montážou EZS poverený príslušník MsP.
 • Užívateľovi EZS nemôže byť umožnené čiastočné blokovanie slučiek, prípadne zónové zapínanie a na výstup EZS nemôže byť pripojené žiadne iné zariadenie iba komunikátor pripojený na PCO MsP.
 • Akusticky môže byť signalizovaný iba odchodový čas a príchodový čas, ktorý musí byť čo najkratší a tento môže byť spustený len mechanickým zámkom, alebo jedným snímačom.
 • Časová odozva poplachu na komunikátore musí byť menšia ako 5 sekúnd a výstup centrálneho poplachu maximálne 1 minútu.
 • Po každom ukončení hlásenia poplachového stavu, musí byť každá slučka opäť schopná vyhlásiť nový poplach.
 • Správa zapnutia a vypnutie sa musí preniesť na PCO v reálnom čase a potvrdenie o zapnutí musí byť signalizované svetelnou informáciou.
 • Detektory pohybu, ktoré sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti musia byť vybavené funkciou antimasking a vyhodnocované na ústredňu nepretržite.
 • Odozva výstupov tamper kontaktov jednotlivých detektorov a ústredňa musí byť v reálnom čase nielen na ústredni, ale aj na PCO MsP.
 • V prípade použitia tiesňových hlásičov s rádiovým prenosom, musí byť vykonávaná ich štvrťročná kontrola funkčnosti a pravidelná výmena ich akumulátora.
 • V prípade použitia detektorov s rádiovým prenosom, musí byť každý detektor pripojený na samostatnú slučku, ústredňa musí mať sériový výstup signalizujúci výpadok akumulátora v detektore a funkčné skúška týchto zariadení musia byť vykonávané min. 1 krát za polrok.

Osobitné technické podmienky

 • EZS v objektoch s vyššími rizikami (bankové a finančné inštitúcie) môžu byť pripojené na linkový a paralelne aj GSM, alebo GPRS podsystém.
 • V objektoch s vyššími rizikami a ďalších objektoch (napr. klenoty, záložne, kasína, zmenárne, čerpacie stanice PHM a pod.) odporúčame vhodne nainštalovať aj videosystém monitorujúci kritické priestory s nepretržitým záznamom a jeho archiváciou.

 

Akékoľvek informácie o možnosti využívať tieto služby Vám poskytneme na emailovej adrese: marian.gardos@msupoprad.sk

 

Žiadosť o pripojenie k PCO na stiahnutie tu - (pdf), (doc)