VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Projekty spolufinancované Európskym fondom regionálneho rozvoja

Mesto ľuďom – ľudia mestu

 

intereg.png

Názov mikroprojektu: Mesto ľuďom – ľudia mestu

Program: Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020

Vedúci partner projektu: Mesto Poprad

Partner: Mesto Zakopané www.zakopane.eu

Opis projektu:

Programové územie mikroprojektu je bohaté na prírodné a kultúrne dedičstvo a disponuje veľkým potenciálom v oblasti cestovného ruchu. V súčasnosti je slabá spoločná propagácia kult. a prír. dedičstva pohraničia, prípadne sa vzťahuje len na pohorie Vysoké Tatry, ktoré je síce pre obe krajiny jedinečnou atrakciou, no región disponuje potenciálom aj v inej oblasti než je vysokohorská turistika. Partnerské mestá majú snahu nezostať len vstupnou bránou do Vysokých Tatier, ale stať sa cieľovými destináciami. Svojou strategickou polohou v blízkosti hraníc a rozvíjajúcou sa infraštruktúrou mestského turizmu rozširujú ponuku pohraničného regiónu pre miestnych obyvateľov ako aj návštevníkov. V meste Poprad je to hlavne kultúrne dedičstvo v podobe architektonických pamiatok (Pamiatková rezervácia Poprad - Spišská Sobota, Kostol sv. Egídia) či kultúrna a osvetová činnosť ako Podtatranské múzeum, Tatranská galéria, atď. V meste Zakopané je to taktiež typická drevená architektúra a činnosť inštitúcií ako Múzeum Karola Szymanowskiego či Mestská galéria umenia Władysława hr. Zamoyskiego. Zlepšenie propagácie atrakcií nielen prírodného, ale aj kultúrneho charakteru je kľúčovým aspektom pre ďalší rozvoj oboch miest. Z toho dôvodu je potrebné nadviazanie bližšej vzájomnej spolupráce, ktorej základ tvorí príbuzná kultúrna identita, zvyky a tradície, ale aj jazyková podobnosť. Chýbajúcim prvkom procesu budovania spolupráce je tematické podujatie, ktoré by vytvorilo priestor pre dialóg zameraný na oblasť spoločného dedičstva. Realizácia projektu a jeho jednotlivých aktivít napomôže k posilneniu cezhraničnej spolupráce medzi viacerými subjektmi: samosprávami, poskytovateľmi služieb v CR, kultúrnymi inštitúciami, inštitúciami zameranými na ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva, vzdelávacími inštitúciami. Tematické workshopy, ktoré sú súčasťou mikroprojektu zvýšia informovanosť jednotlivých aktérov z tejto oblasti o vzájomnej existencii, prispejú k nadväzovaniu kontaktov, podporia výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe a širokej verejnosti poskytnú informácie o prír. a kult. dedičstve na území miest. Z dlhodobého hľadiska poskytnú príležitosť pre riešenie stále aktuálnych otázok týkajúcich sa spoločného dedičstva a jeho zachovania (prihliadajúc aj na rok Európskeho dedičstva 2018). Inovatívnym výstupom bude e-aplikácia pre mobilné zariadenia, ktorá bude obsahovať komplexný prehľad prírodných zaujímavostí, kultúrnych pamiatok a doplnkových informácií územia. Pomocou e-aplikácie budú kultúrne a prírodné bohatstvá pohraničia spropagované pútavou a v súčasnosti atraktívnou formou. Záujemca si ju bude môcť bezplatne stiahnuť do svojho mobilného zariadenia cez webový portál oboch partnerov. V rámci udržateľnosti projektu bude táto aplikácia otvorená ďalším možnostiam z hľadiska svojich funkcionalít, či z hľadiska rozšírenia zapojených subjektov a ich turistickej ponuky.

Ciele projektu:

Hlavným cieľom mikroprojektu je "Rozvoj cezhraničnej spolupráce zameranej na propagáciu prírodného a kultúrneho dedičstva". Uvedený stanovený cieľ reflektuje na potreby územia. V súčasnosti neexistuje jednotný spôsob spoločnej prezentácie krás pohraničia a z toho dôvodu návštevník, resp. obyvateľ územia nevie o dianí v meste, ktoré je vzdialené 70 km. Obe mestá ročne navštívi mnoho turistov za účelom poznávacej turistiky, no z nedostatku informácií o neďalekom meste ho nenavštívi. Predmetom mikroprojektu je organizácia spoločných workshopov za účelom zvýšenia atraktivity a konkurencieschopnosti území partnerov mikroprojektu s vytvorením e-aplikácie, ktorá prispeje ku kvalitnej a cielenej propagácii kultúrneho a prírodného dedičstva týchto miest. Jednak mikroprojekt bude prispievať k realizácii špecifického cieľa programu "Zvýšenie úrovni udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi" a to zvýšením povedomia obyvateľov o pohraničnom území, poskytnutím komplexných informácií širokej verejnosti, vytvorením jedinečnej e-aplikácie o prírodnom a kultúrnom dedičstve pohraničného územia, organizáciou workshopov zameraných na propagáciu krás územia a ich následné využívanie nielen obyvateľmi, ale aj návštevníkmi územia, pričom dôraz je kladený na dodržiavanie horizontálnych politík. Taktiež cieľ mikroprojektu prispeje a podporí hlavný cieľ strešného projektu "Spája nás príroda a kultúra" a to prostredníctvom propagácie kultúrneho a prírodného dedičstva u oboch partnerov s cezhraničným dopadom. Aktivity realizované v rámci jednotlivých úloh partnerov nebudú generovať príjem a budú poskytované bezplatne.

Obdobie realizácie: 08/2017 – 05/2018

Hodnota projektu: 65 153,35 €

Projekt je realizovaný s finančnou podporou EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja vo výške 55 380,34 €

 

Mesto_ludom_ludia_mestu_2017.png

Podtatranske_ostrovy_2017.png

 

Realizácia úlohy č.1 - Workshop Poprad

V dňoch 19. a 20. októbra 2017 sa v priestoroch kongresovej sály Aquacity Poprad uskutočnil dvojdňový medzinárodný workshop „Podtatranské ostrovy inovatívnych impulzov v rozvoji CR“.

Podujatie bolo tematicky zamerané na cezhraničnú spoluprácu s cieľom podporiť rozvoj tejto spolupráce, a to hlavne v oblasti propagácie prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia.

Účastníkov workshopu (odbornú aj širokú verejnosť) privítali vo štvrtok 19. októbra 2017 primátor mesta Poprad pán Jozef Švagerko a zástupca primátora mesta Zakopané pán Wiktor Łukaszczyk.

V rámci dvojdňového programu vystúpili poľskí a slovenskí odborníci s témami týkajúcimi sa kultúrneho a prírodného kapitálu pohraničia, možností skvalitnenia a inovovania jeho propagácie či nových možností poľsko-slovenskej spolupráce.

V prvý deň sa účastníci mali možnosť dozvedieť o širokej kultúrnej a turistickej ponuke mesta Zakopané, o činnosti jednotlivých kultúrnych inštitúcií či rôznych podujatiach a atrakciách v Zakopanom. Prezentovaná bola taktiež rozsiahla činnosť Tatrańskiego Parku Narodowego a ich iniciatív v oblasti vzdelávania a dobrovoľníctva v Tatrách. Slovenskí odborníci prezentovali činnosť Podtatranského múzea v Poprade, a taktiež otvorili tému inovatívneho prístupu v destinačnom manažmente a marketingu.

Počas prestávok mohli účastníci získať bližšie informácie aj od prítomných subjektov, ktoré propagovali svoje aktivity formou pultovej prezentácie. Podujatie bolo v prvý deň spestrené vystúpením regionálneho goralského folklórneho súboru Giewont zo Zakopaného. Sprievodným programom podujatia boli vyhliadkové jazdy autobusom - „Popradským doubledeckerom“, počas ktorých sa účastníci prostredníctvom audiosprievodcu dozvedeli o histórii a súčasnosti mesta Poprad.

Druhý deň sa poľskí a slovenskí prednášajúci venovali téme SMART CITY (inteligentné mesto) a riešeniam, ktoré tento koncept ponúka pre oblasť cestovného ruchu a prezentáciu kultúrneho a prírodného dedičstva. Záverom druhého dňa bola prezentovaná téma budúceho rozvoja poľsko-slovenského pohraničia a cezhraničnej spolupráce pri realizovaní myšlienky tunela popod Tatry. Rovnako ako prvý deň, tak i druhý deň prebiehala pultová prezentácia subjektov a doplnklových služieb CR. V rámci sprievodného programu vystúpil detský folklórny súbor Venček z Popradu.

Workshop bol organizovaný Mestom Poprad v spolupráci s Mestom Zakopané ako súčasť mikroprojektu s názvom Mesto ľuďom – ľudia mestu, spolufinancovaného Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

1.JPG

2.JPG

3.JPG

4.JPG