VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Projekt Kohézneho fondu Európskej únie

logo_EU.jpg

„Kohézny fond“

 

Mesto Poprad realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmetom je dosiahnutie zvýšenia kapacity pre triedenie komunálneho odpadu a rast množstva vytriedeného KO na území mesta Poprad.

 

 

Názov projektu

Rozšírenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) v meste Poprad

Hlavný cieľ projektu

Zvýšiť kapacitu pre triedenie komunálneho odpadu na území mesta Poprad a zvýšiť množstvo vytriedeného KO

Kontrahovaná výška NFP

733 768,60 EUR

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO

www.sazp.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk