VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Program rozvoja mesta Poprad

Program rozvoja mesta je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa mesto nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie mesta.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad uznesením č. 47/2016 z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad konaného dňa 24. februára 2016 schválilo Program rozvoja mesta Poprad na roky 2016-2022 s výhľadom do roku 2040 (Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Poprad na roky 2016-2022 s výhľadom do roku 2040), ktorý je aktualizáciou Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta do roku 2015.

 


 

Dokument na stiahnutie