VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Pracovné príležitosti

Kritéria prijatia do radov Mestskej polície Poprad

 

Uchádzači o miesto príslušníka Mestskej polície v Poprade sú podrobení výberovému konaniu.

 

Príslušníkom mestskej polície sa môže stať len osoba:

 • bezúhonná  (nesmie mať záznam v registri trestov),
 • staršia ako 21 rokov,
 • s ukončeným úplným stredoškolským vzdelaním (maturitná skúška),
 • telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh mestskej polície,
 • odborne spôsobilá (v súlade so zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení).

 

Uchádzač, ktorý chce byť zaradený do výberového konania musí predložiť:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
 • štruktúrovaný životopis,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 • úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia resp. dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

 

Prílohy:   test fyzickej zdatnosti - muži

               test fyzickej zdatnosti - ženy

 

Uchádzači sú počas výberového konania podrobení:

 • osobnému pohovoru so zameraním na povahové vlastnosti, predpoklady a schopnosti na prácu mestského policajta,
 • previerkam telesnej zdatnosti - muži (tlak činky v ľahu na lavičke, ľah – sed za 60 sekúnd, skok ďaleký z miesta, zhyby na hrazde, beh na 100 metrov, 12 minútový beh), -ženy (tlak činky v ľahu na lavičke, ľah – sed za 60 sekúnd, výdrž na hrazde, beh na 100 metrov, 12 minútový beh),
 • písomnému testu so slovenského jazyka,
 • psychodiagnostickému vyšetreniu.

Príloha: Smernica pre posudzovanie telesnej spôsobilosti na stiahnutie -tu

 

 

Ďalšie informácie:

 • odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície sa získava absolvovaním odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície (trvanie odbornej prípravy je približne 3 mesiace) a úspešným vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou Policajného zboru SR (zákon č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v platnom znení),
 • na výkon povolania je potrebný zbrojný preukaz skupiny „C“. O vydanie zbrojného preukazu možno požiadať (v zmysle zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v platnom znení) na miestne a vecne príslušnom útvare Policajného zboru SR po získaní osvedčenia odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície,
 • náklady na vstupnú lekársku prehliadku na overenie zdravotného stavu z hľadiska vhodnosti budúcej práce sú hradené zamestnávateľom,
 • výdavky spojené s vykonávaním psychodiagnostického testu, overovaním spôsobilosti na držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania s lekárskym vyšetrením zdravotnej spôsobilosti pre vydanie zbrojného preukazu sú hradené zamestnávateľom,
 • úspešné absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti je podmienkou zotrvania v pracovnom pomere,
 • výnimku z povinnosti podrobiť sa skúške odbornej spôsobilosti majú uchádzači, ktorí získali vzdelanie v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole a Ministerstvo vnútra SR im na základe predložených dokladov vydá „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície“.

 

Žiadosť o prijatie do radov MsP Poprad zasielajte na adresu:

Mestská polícia Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3

05801 Poprad