VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Pracovné príležitosti

Kritéria prijatia do radov MsP Poprad

 

Uchádzači o miesto príslušníka Mestskej polície v Poprade sú podrobení výberovému konaniu.

 

Príslušníkom mestskej polície sa môže stať len:

 • bezúhonná osoba (nesmie mať záznam v registri trestov),
 • osoba staršia ako 21 rokov,
 • osoba, ktorá má ukončené úplné stredoškolské vzdelanie (maturitná skúška),
 • osoba, ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh mestskej polície,
 • osoba musí byť odborne spôsobilá (v súlade so zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zmien a noviel).

 

Uchádzač, ktorý chce byť zaradený do výberového konania musí predložiť:

 • riadne vyplnenú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
 • osobný dotazník uchádzača,
 • profesijný životopis,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, povinne predložiť pred nástupom do pracovného pomeru)
 • úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia resp. dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Príloha: osobný dotazník uchádzača na stiahnutie tu

              test fyzickej zdatnosti - muži

              test fyzickej zdatnosti - ženy

Uchádzači sú počas výberového konania podrobení:

 • osobnému pohovoru so zameraním na povahové vlastnosti, predpoklady a schopnosti na prácu mestského policajta,
 • previerkam telesnej zdatnosti - muži (tlak činky v ľahu na lavičke, ľah – sed za 60 sekúnd, skok ďaleký z miesta, zhyby na hrazde, beh na 100 metrov, 12 minútový beh), -ženy (tlak činky v ľahu na lavičke, ľah – sed za 60 sekúnd, výdrž na hrazde, beh na 100 metrov, 12 minútový beh),
 • písomnému testu so slovenského jazyka,
 • psychodiagnostickému testu (v prípade, že sa uchádzač dostane do užšieho výberu).

Smernica pre posudzovanie telesnej spôsobilosti na stiahnutie -tu

 

Ďalšie informácie:

 • odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície sa získava absolvovaním odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície (trvanie odbornej prípravy je približne 3 mesiace) a úspešným vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou Policajného zboru SR (zákon č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v platnom znení),
 • na výkon povolania je potrebný zbrojný preukaz skupiny „C“. O vydanie zbrojného preukazu možno požiadať (v zmysle zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v platnom znení) na miestne a vecne príslušnom útvare Policajného zboru SR po získaní osvedčenia odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície,
 • náklady na vstupnú lekársku prehliadku na overenie zdravotného stavu z hľadiska vhodnosti budúcej práce sú hradené zamestnávateľom,
 • výdavky spojené s vykonávaním psychodiagnostického testu, overovaním spôsobilosti na držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania s lekárskym vyšetrením zdravotnej spôsobilosti pre vydanie zbrojného preukazu si uchádzači hradia sami,
 • úspešné absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti je podmienkou zotrvania v pracovnom pomere,
 • výnimku z povinnosti podrobiť sa skúške odbornej spôsobilosti majú uchádzači, ktorí získali vzdelanie v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole a Ministerstvo vnútra SR im na základe predložených dokladov vydá „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície“.

 

Žiadosť o prijatie do radov MsP Poprad zasielajte na adresu:

MsP Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad