VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Pomoc občanom bez prístrešia

Sociálne poradenstvo

 • Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii;
 • Ide o posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

 

Kontakt
Mesto Poprad – MsÚ – odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
č. kancelárie 1, tel. kontakt: 052/7160 378

 

Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia

 • Zariadenie poskytuje sociálne služby fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať;
 • Klientovi sa v zariadení poskytujú sociálne služby na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
 • Naliehavé prenocovanie vo výnimočných prípadoch môže povoliť vedúci zariadenia. Za naliehavé sa považuje týranie, bezprostredné ohrozenie života;
 • Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb klient podáva na Mestskom úrade v Poprade, odbore sociálnom alebo priamo v Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia;
 • V zariadení na základe uzatvorenej zmluvy s prijímateľom sa poskytuje:
  • sociálne poradenstvo;
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov;
  • ubytovanie, poskytnutím prístrešia na účel prenocovania;
  • podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny;
  • podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva;
  • podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy (teplá polievka);
  • nevyhnutné ošatenie a obuv;
  • podmienky na záujmovú činnosť.
 • V zimných mesiacoch je zriadené nízkoprahové zariadenie (vojenský stan).
 • Podmienky poskytovania a spôsob úhrady sociálnych služieb v  zariadení sú určené vo VZN č. 5/2017.

 

kontakt
Mesto Poprad – MsÚ – odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
č. kancelárie 1, tel. kontakt: 052/7160 378

 

kontakt
Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia
Ul. Levočská 4051
(za rampami)
058 01 Poprad
tel. kontakt: 052/77 24 209

 

Predaj časopisov NOTABENE

 • V meste Poprad majú občania možnosť zvýšiť si príjem predajom časopisu NOTA BENE a to prostredníctvom OZ Korene v Poprade, ktoré uzatvorilo zmluvu s OZ Proti prúdu v Bratislave.
 • Pouličný časopis dáva šancu ľuďom bez domova, aby si pomohli sami. Predajcami sú ľudia žijúci na ulici, v nocľahárni alebo ľudia, ktorým hrozí, že prídu o strechu nad hlavou z finančných dôvodov.
 • Predaj časopisu pomáha preklenúť ťažké životné situácie a postaviť sa na vlastné nohy. Poskytuje možnosť dôstojného príjmu pre ľudí, ktorí majú malé možnosti zamestnať sa, čím zároveň funguje ako prevencia vzniku rôznych sociálno-patologických javov.
 • Každý predajca dostáva rovnakú štartovaciu pozíciu. Pri registrácii dostáva jednorazový príspevok vo forme troch časopisov zdarma, ktoré mu umožnia neskôr si kupovať časopis po 0,70 €.
 • Predajca predáva časopis po 1,40 € a ako odmena za jeho pracovné zapojenie je 50% z tejto ceny.
 • Záujemca o predaj tohto časopisu sa musí v prvom rade zaregistrovať ako predajca a podpísať Kódex predajcu.
   

 

kontakt
Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia
Ul. Levočská 4051
(za rampami)
058 01 Poprad
tel. kontakt: 052/77 24 209

 

Jednorazová dávka

 • V zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže mesto poskytnúť jednorazovú dávu na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.
 • Žiadosť o jednorazovú dávku sa podáva na Mestskom úrade v Poprade, odbore sociálnom.

 

kontakt
Mesto Poprad – MsÚ - odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
č. kancelárie 18, tel. kontakt: 052/7160 376.


 

Súbory na stiahnutie