VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Platenie miestnych daní a miestneho poplatku

Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platia na základe rozhodnutia, okrem dane za ubytovanie, nasledovnými spôsobmi:

  • v hotovosti alebo platobnou kartou do pokladnice mestského úradu,
  • vkladom v hotovosti na účet mesta Poprad,
  • bezhotovostným prevodom z účtu daňovníka na účet mesta Poprad,
  • poštovým poukazom.

 

Platba do pokladnice mestského úradu

Pri platbe do pokladnice mestského úradu je potrebné predložiť rozhodnutie, ktorým bola daňovníkovi vyrubená alebo uložená daňová povinnosť a na požiadanie zamestnanca mestského úradu aj občiansky preukaz.
 

Pri platbe v hotovosti v banke alebo pri bezhotovostnom prevode z účtu daňovníka je potrebné správne vyplniť identifikáciu platby – variabilný, konštantný a špecifický symbol.

Neoznačenú platbu daňového subjektu  správca dane podľa daňového poriadku použije na úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov, inak na úhradu jeho daňového nedoplatku, splatného preddavku na daň, nedoplatku na iných platbách s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby. Ak v čase prijatia platby existuje viacero daňových nedoplatkov, splatných preddavkov na daň a nedoplatkov na iných platbách s rovnakým dátumom splatnosti, prijatá platba sa použije na ich úhradu v poradí podľa ich výšky vzostupne.

Správca dane je povinný prijať každú platbu, aj keď nie je vykonaná daňovým subjektom, a zaobchádzať s ňou rovnakým spôsobom, ako by ju zaplatil daňový subjekt.

Účty mesta Poprad:

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za užívanie verejného priestranstva a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.                                                                 
IBAN: SK75 0200 0000 0000 2452 4562                                                            
SWIFT/BIC: SUBASKBX