VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Organizačná štruktúra Mestskej polície Poprad

Mestská polícia je poriadkovým útvarom mesta Poprad. V súlade s § 4 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov mestskej polície určuje mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh.

Sídlo Mestskej polície Poprad sa nachádza v budove Mestského úradu Poprad na Nábreží Jána Pavla II. 2802/3 hneď na prízemí (vpravo) v priestoroch, ktoré v minulosti slúžili detašovanému pracovisku Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica. Okrem režimového pracoviska príslušníkov zaradených na pracovisko stálej služby sa tam nachádza kancelária náčelníka mestskej polície, zástupcu náčelníka mestskej polície a kancelárie referentiek. V priestoroch pracoviska stálej služby sa nachádza aj režimové pracovisko Mestského kamerového systému. Nachádza sa tam aj kancelária priestupkového referátu. Hliadky mestskej polície využívajú  zasadaciu miestnosť nielen na ďalšie vzdelávanie, ale aj na vypisovanie úradných tlačív.

Mestskú políciu tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí sú zamestnancami mesta. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.

Činnosť mestskej polície riadi náčelník, ktorý za týmto účelom najmä:

  • organizuje prácu príslušníkov mestskej polície,
  • podáva primátorovi mesta správy o situácii na úseku mestských vecí verejného poriadku a o výsledkoch činnosti mestskej polície, o závažných udalostiach ho vyrozumie okamžite,
  • spolupracuje s veliteľom príslušného útvaru Policajného zboru, orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi,
  • predkladá primátorovi požiadavky na zabezpečenie činnosti mestskej polície a zodpovedá za hospodárne využívanie zverených prostriedkov,
  • zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov mestskej polície,
  • podáva primátorovi návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov mestskej polície,
  • plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov primátora mesta.

Náčelníka mestskej polície v jeho neprítomnosti zastupuje zástupca náčelníka.

Administratívnu prácu zabezpečujú referentky.