VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Organizácie s majetkovou účasťou mesta

Mesto Poprad zabezpečuje plnenie svojich úloh prostredníctvom Mestského úradu, resp. svojich preddavkových a rozpočtových organizácií. Okrem toho sú funkcie mesta zabezpečované aj pomocou externých organizačných jednotiek so samostatnou právnou subjektivitou – príspevkových organizácií resp. obchodných spoločností, v ktorých má Mesto Poprad obchodný podiel.
 

Príspevkové organizácie

 

Mestská informačná kancelária Poprad

Riaditeľ: Ing. Lucia Pitoňáková

Životopis: na stiahnutie tu


Predmetom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie je bezplatné poskytovanie informácií o meste a regióne, o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, bezplatné poskytovanie komplexnej a stále aktuálnej ponuky cestovného ruchu v oblasti svojho pôsobenia domácemu obyvateľstvu, turistickej klientele či obchodným cestujúcim (napr. o prírodnom, kultúrno-historickom a folklórnom potenciáli, o ubytovacích, stravovacích, rekreačných, športových a kultúrno-spoločenských zariadeniach, o možnosti rekreačných činností, o podujatiach v meste a pod.), tvorba a distribúcia propagačných materiálov, prezentácia formou internetových stránok a zabezpečovanie prezentácie mesta na výstavách a veľtrhoch CR.
Príspevková organizácia vykonáva aj podnikateľskú činnosť - napr. maloobchod s upomienkovými a darčekovými predmetmi, sprostredkovateľská činnosť so spomienkovými a darčekovými predmetmi, sprostredkovateľská činnosť v oblasti predaja verejných kultúrnych podujatí, sprievodcovských služieb a reklamy, vydávanie kníh, máp, zborníkov, výroba, spracovanie a distribúcia reklamného materiálu, inzertná a informačná činnosť.

Kontakt:
Sídlo: Námestie sv. Egídia 43/86, 058 01 Poprad
Telefón: 052/77 21 700
               052/43 61 192
Infotel:   052/16 186
Tel./fax: 052/ 77 21 394
E-mail: info@visitpoprad.sk
Internet: www.visitpoprad.sk

 

Správa mestských komunikácií Poprad

Riaditeľ: Mgr. Peter Fabian

Životopis: na stiahnutie tu


Príspevková organizácia zabezpečuje údržbu mestských komunikácií, komplexnú údržbu parkovísk, údržbu podchodov pre peších a prístreškov na autobusových zastávkach. Príspevková organizácia vykonáva podnikateľskú činnosť - prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá.

Kontakt:
Levočská 3312/37
058 01 Poprad
Telefón: 052/7731153
E-mail: smkpp@smkpp.sk
Internet: www.smkpp.sk

 

Redakcia POPRAD-noviny občanov

Šéfredaktorka: PhDr. Marta Marová

Životopis: na stiahnutie tu


Príspevková organizácia, vydávajúca rovnomenné periodikum. Noviny Poprad vychádzajú jedenkrát do týždňa - v stredu.

Kontakt:
Podtatranská 149/7
058 01 Poprad
Telefón: 052/7721062
E-mail: noviny-poprad@pp.sknet.sk
Internet: www.noviny-poprad.sk

 

Obchodné spoločnosti

 

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

Konateľ: Ing. Pavol Kubičko


Obchodná spoločnosť so 100% majetkovou účasťou Mesta Poprad. Popradská energetická spoločnosť (PES) je od 1. januára 2017 dodávateľom tepla a teplej vody v meste Poprad. Predmetom činnosti spoločnosti je:

  • výroba a distribúcia tepla a TÚV,
  • opravy a údržba tepelnotechnických zariadení (TTZ),
  • investície do TTZ a ich komplexná modernizácia a rekonštrukcia,
  • prevádzka TTZ (kotolní, tepelných rozvodov a výmenníkových staníc),
  • distribúcia studenej vody,
  • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky

 

Kontakt:
Široká  4285
058 01 Poprad
E-mail: info@poprad.energy
Internet: poprad.energy

 

Mestské lesy, s.r.o. Poprad

Konateľ: Ing. Róbert Dula

Životopis: na stiahnutie tu


Obchodná spoločnosť so 100% majetkovou účasťou Mesta Poprad vykonávajúca správu lesov vo vlastníctve Mesta Poprad.

Kontakt:
Levočská 3312/37
058 01 Poprad
Telefón: 052 / 772 41 60
E-mail: lesypp@stonline.sk
Internet: www.lesypoprad.sk

Individuálne účtovné závierky

 

Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad

Konateľ: Ing. Marek Budzák

zástupca Mesta Poprad do funkcie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad s účinnosťou od 01. 03. 2019, schválený uznesením č. 82/2019 zo zasadnutia Mestskéhozastupiteľstva mesta Poprad, konaného dňa 28. februára 2019.

Spoločnosť so 100% majetkovou účasťou Mesta Poprad zabezpečuje pohrebné služby a správu cintorínov, spoločnosť taktiež prevádzkuje kvetinovú sieň.

Kontakt:
Fraňa Kráľa 2052/84
058 01 Poprad
Telefón: 052 / 7725 250
Pohotovosť (non stop): 0902 600 300
E-mail: kancelaria@pcspp.sk
Internet: www.pcspp.sk

Individuálne účtovné závierky

 

TV Poprad, s.r.o.

Konateľ: Ing. Martin Sýkora

Zástupca Mesta Poprad do funkcie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti TV Poprad, s.r.o. s účinnosťou od 01. 03. 2019, schválený uznesením č. 81/2019 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mestaPoprad, konaného dňa 28. februára 2019.

Prevádzkovateľ mestského televízneho vysielania, zabezpečuje výrobu, dramaturgiu video programov, reklamnú, propagačnú a inzertnú činnosť. Mesto Poprad je 100%-ným vlastníkom spoločnosti.


Kontakt:
Podtatranská 149/7
058 01 Poprad
Telefón: 052 / 7724 236
E-mail: redakcia@tvpoprad.sk
Internet: www.tvpoprad.sk

Individuálne účtovné závierky

 

Veolia Energia Poprad a.s.

Riaditeľ: Ing. Ľuboš Kertész


Prevádzkovateľ tepelného hospodárstva na území mesta Poprad. Spoločnosť zabezpečuje výrobu a distribúciu tepla a teplej úžitkovej vody. Mesto Poprad je vlastníkom 25% akcií spoločnosti.

Kontakt:
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
Telefón: 052 / 78 80 908
Dispečing: 052 / 77 23 747
E-mail: dalkia.poprad@dalkia.sk
Internet: www.dalkia.sk

Individuálne účtovné závierky
Výročné správy

 

AQUAPARK Poprad, s.r.o.

Konateľ: Ing. Richard Pichonský, Neklan Herold


Spoločnosť AQUAPARK Poprad, s.r.o. zabezpečuje realizáciu odsúhlaseného projektu športového, relaxačného, rehabilitačného a zábavného parku s komplexným hotelovým a reštauračným zázemím a celoročnou prevádzkou založenou na využití geotermálnej vody v priestoroch Grebparku Poprad. Mesto Poprad je vlastníkom 15% obchodného podielu v spoločnosti.

Kontakt:
Športová 1397/1
058 01 Poprad
Telefón: 052 / 7851 111
E-mail: info@aquacity.sk
Internet: www.aquacity.sk

Individuálne účtovné závierky

 

Brantner Poprad, s.r.o.

Konateľ: Ing. Rastislav Skokan


Obchodná spoločnosť zabezpečujúca zber, prepravu a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Mesto Poprad je vlastníkom 10% obchodného podielu v spoločnosti.

Kontakt:
Nová 76
058 01 Poprad
Telefón: 052 / 776 72 51
E-mail: poprad@brantner.sk

Internet: www.brantnerpoprad.sk

Individuálne účtovné závierky

 

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Generálny riaditeľ, Výrobný riaditeľ: Ing. Robert Tencer


Predmetom činnosti spoločnosti je výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi pre obyvateľstvo, priemysel a poľnohospodárstvo, kontrola hospodárenia s vodou a odvádzaných odpadových vôd z miest, sídlisk, obcí a ochrana zdrojov pitnej vody. Mesto Poprad je vlastníkom 14,999% akcií spoločnosti.

Kontakt:
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
Telefón: 052 / 787 31 15
E-mail: info@pvpsas.sk
Internet: www.pvpsas.sk

Individuálne účtovné závierky

 

Letisko Poprad - Tatry, a.s.

Výkonná riaditeľka: Ing. Ivana Herkeľová


Mesto Poprad je vlastníkom 1,695 % akcií spoločnosti. Predmetom činnosti je prevádzkovanie letiska, pozemná obsluha lietadiel, predaj leteckých prepravných služieb, údržba odstavných plôch, poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu.

Kontakt:
Na letisko 100
058 98 Poprad
Telefón: 052 / 776 38 75
E-mail: airport@airport-poprad.sk
Internet: www.airport-poprad.sk

Individuálne účtovné závierky