VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Oddelenie prezentácie mesta, občianskych záležitostí, sekretariáty a kancelária I. kontaktu

Vedúca sekretariátu:

Ing. Lenka Miľovčíková

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel.: 052/7167 202

e-mail: primator@poprad.sk

 

Sekretariáty

 • Pre primátora mesta, zástupcov primátora mesta a prednostu MsÚ je vytvorený spoločný sekretariát.
 • Sekretariát zabezpečuje činnosti spojené najmä s vedením spisovej služby a archiváciu písomnosti, organizovaním a zabezpečovaním pracovného programu primátora mesta,  zástupcov primátora mesta a prednostu MsÚ vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám, obyvateľom mesta, poslancom a pod. Zamestnanci sekretariátu plnia úlohy podľa priamych pokynov primátora mesta.

 

Kancelária 1. kontaktu:

 • poskytuje informácie občanom a zabezpečuje vybavenie prvotnej agendy delegovanej z odborov a oddelení MsÚ,
 • poskytuje informácie súvisiace s vybavením požiadaviek občanov na jednotlivých oddeleniach MsÚ, vysvetľuje postup pri vybavovaní konkrétnej požiadavky občanov a je nápomocná pri vyplňovaní tlačív, formulárov a dotazníkov,
 • osvedčuje podpisy a listiny podľa zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v platnom znení,
 • vydáva rybárske lístky a známky pre psov,
 • zabezpečuje rozmnožovanie písomností pre potreby MsÚ,
 • v prípade potreby zabezpečuje občiansky pohreb,
 • vybavuje základnú agendu nasledovných oddelení:
 • základná agenda stavebného poriadku:
  • ohlásenie drobnej stavby,
  • ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác,
  • žiadosť o stavebné povolenie,
  • návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia,
  • ŠFRB,
 • základná agenda životného prostredia:
  • žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín,
  • žiadosť o dodanie 120 1 KUKA nádoby na komunálny odpad,
  • žiadosti k malému zdroju znečisťovania ovzdušia,
  • žiadosti k činnostiam SHR,
  • žiadosti k vodným stavbám,
 • základná agenda oddelenia dopravy:
  • žiadosti k vyhradenému parkovaniu OŤZP,
  • žiadosti k dopravným obmedzeniam miestnych komunikácií,
 • základná agenda oddelenia daní a poplatkov:
  • daň za psa a nehnuteľnosť,
  • oznamovacia povinnosť k vzniku, zániku a zmene poplatkovej povinnosti za komunálne odpady – fyzické osoby, právnické osoby.

 

Na úseku prezentácie mesta

 • zabezpečuje tvorbu medzinárodných, miestnych zmlúv, alebo iných dokumentov v rámci spolupráce regionálneho rozvoja miest v oblasti ekonomického rozvoja,
 • zabezpečuje zber a spracúvanie informácii na tvorbu a obnovu propagačných materiálov mesta Poprad a regiónu v grafickej a číselnej forme,
 • obnovuje a aktualizuje súbor popisných informácii mesta Poprad,
 • pripravuje vstupné údaje pre hromadné spracovanie dát,
 • zabezpečuje grafické spracúvanie textu propagačných materiálov mesta Poprad,
 • vykonáva odbornú rešeršnú a inú informačnú agendu, spracúva záznamy, spracúva informácie,
 • zabezpečuje tvorivú odbornú publicistickú činnosť,
 • zabezpečuje spracovanie a sprístupňovanie získaných údajov o ekonomickom rozvoji.

 

Na úseku agendy pre občianske záležitosti:

 • zabezpečuje občianske obrady, slávnosti a prijatia primátorom mesta,
 • zabezpečuje vedenie kroniky mesta v náležitej kvalite,
 • spolupracuje s Pohrebno-cintorínskymi službami Poprad, s.r.o. pri príprave a organizácii občianskych pohrebov, rozlúčiek so zosnulými,
 • vedie evidenciu o účasti účinkujúcich na občianskych obradoch a vypracúva podklady pre vyplatenie mzdy,
 • prijíma, eviduje a predkladá žiadosti o finančné dotácie z rozpočtu mesta pre kultúrno-spoločenské organizácie pôsobiace na území mesta,
 • pripravuje  scenáre na obrady a slávnosti, organizačne sa podieľa na  ich  príprave  a priebehu a zabezpečuje potrebných účinkujúcich,
 • prijíma, eviduje, dokladuje písomné oznámenia (oznamovacia povinnosť) usporiadateľov verejných kultúrnych podujatí v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. NR SR o verejných kultúrnych podujatiach a vykonáva kontrolu o dodržiavaní podmienok usporiadaní verejných  kultúrnych  podujatí   na verejných  priestranstvách.  Pri vydávaní rozhodnutí  a  povolení   spolupracuje s odborom výstavby mestského úradu (vjazdy motorových vozidiel do pešej zóny, poriadok) a mestskou políciou.