VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Oddelenie právne

Vedúca oddelenia

JUDr. Natália Hudáková

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, pavilón B, 058 01 Poprad


tel. 052/7167 213

natalia.hudakova@msupoprad.sk

Oddelenie právne

 • Zabezpečuje po právnej stránke prípravu a posúdenie písomností právneho charakteru a poskytuje v prípade potreby právne konzultácie, najmä:
  • posudzuje základné právne dokumenty mesta a ich dodatky, napr. štatút mesta, organizačný poriadok mesta, pracovný poriadok mesta a pod.,
  • posudzuje a kontroluje zmluvy a iné právne úkony,
  • zastupuje mesto na súdoch, prokuratúre, štátnych orgánoch  a orgánoch činných v trestnom konaní,
  • podáva návrhy na súdy, prokuratúru, štátne orgány  a orgány činné v trestnom konaní,
  • vymáha pohľadávky mesta v exekučnom konaní,
  • sleduje zákonnosť písomností, ktoré mesto schvaľuje vo forme nariadení a uznesení, upozorňuje primátora na rozdiely a navrhuje opatrenia,
  • poskytuje konzultácie a právne rady odborom a oddeleniam MsÚ pri výkone ich úloh,
  • podáva informácie o právnych predpisoch a vedie Zbierku zákonov, ktorú poskytuje pre potreby MsÚ, primátora mesta, mestského zastupiteľstva, mestskej rady a na požiadanie občanom mesta,
  • spolupracuje so štátnymi orgánmi a s inštitúciami v oblasti  legislatívy z dôvodu predkladania návrhov nových právnych predpisov,
  • vyhotovuje rozhodnutia v rámci správneho konania,
  • zabezpečuje kontrolu právnych podaní a  rozhodnutí vydávaných mestom v rámci správneho konania,
  • zabezpečuje archív spisov právneho oddelenia,
  • vedie  evidenciu  žiadostí  podľa  zákona  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
  • vedie register súdnych konaní,
  • vedie register exekučných konaní,
  • vybavuje sťažnosti  a  petície v súlade s platnými právnymi predpismi.
 • Právne oddelenie poskytuje pre obyvateľov mesta Poprad bezplatné právne poradenstvo v právnej poradni, ktorá je k dispozícii pre občanov s trvalým pobytom v meste Poprad. Právne poradenstvo sa poskytuje každú prvú stredu v mesiaci v čase od 14.00 do 16.00 vo vestibule mestského úradu. Právne rady poskytujú právnici Mesta Poprad JUDr. Anna Gaborčíková a Mgr. Anna Pitoňáková.

  Do právnej poradne sa možno objednať osobne v kancelárii prvého kontaktu alebo telefonicky na č. t. 7167 247 alebo 7167 248.