VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Oddelenie personálneho manažmentu a miezd

Vedúci oddelenia

Mgr. Stanislav Spišiak
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel. 052/7167 291
e-mail: stanislav.spisiak@msupoprad.sk

 

Úsek personálneho manažmentu: 

 • zodpovedá za rozvoj, realizáciu a kontrolu personálnej politiky a vzdelávania,
 • navrhuje optimalizáciu pracovných miest v organizačnej štruktúre MsÚ,
 • zabezpečuje komplexnú personálnu agendu zamestnancov mesta, poslancov mestského          zastupiteľstva,
 • spolupracuje s úradom práce sociálnych vecí a rodiny pri zabezpečovaní menších obecných služieb,
 • vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie,
 • zodpovedá za vedenie centrálnej evidencie zamestnancov mesta,
 • vedie register uzavretých dohôd o hmotnej zodpovednosti,
 • zodpovedá za správnosť spracovania   dohôd   o vykonaní    práce,    pracovnej   činnosti, brigádnickej práci študentov a vedie ich evidenciu,
 • spracováva podklady pre výberové konania na obsadenie voľných pracovných miest,
 • zodpovedá za zabezpečenie výberových konaní a osobných pohovorov na obsadenie pracovných pozícií v pôsobnosti mesta,
 • predkladá personálne a mzdové návrhy súvisiace so vznikom, zmenami a ukončením pracovného pomeru primátorovi mesta,
 • koordinuje adaptačný proces nových zamestnancov na úrovni MsÚ ako celku a po jeho ukončení sa spolu s priamym nadriadeným podieľa na hodnotení realizovaného adaptačného procesu nových zamestnancov,
 • koordinuje proces hodnotenia zamestnancov, spracováva výsledky hodnotenia zamestnancov, vystavuje návrh na osobný príplatok a predkladá ho na schválenie primátorovi mesta,
 • zodpovedá za vedenie evidencie dochádzky, sledovanie nočnej práce, práce nadčas, pracovnej pohotovosti, dovoleniek, práceneschopnosti a iných pracovnoprávnych náležitostí,
 •  pracováva plán vzdelávania zamestnancov,
 •  koordinuje proces vzdelávania zamestnancov MsÚ, vedie evidenciu o absolvovaných školeniach a podieľa sa na plánovaní ďalšieho kvalifikačného a osobnostného rozvoja zamestnancov v spolupráci s organizačnými útvarmi MsÚ,
 • zodpovedá za prípravu, obsahovú a formálnu stránku materiálov predkladaných na rokovania MsZ.

 

Úsek miezd:   

 • zodpovedá za komplexné zabezpečenie mzdovej agendy zamestnancov mesta a poslancov mestského zastupiteľstva,
 • zostavuje rozbory v súvislosti s mesačným spracovaním miezd v členení podľa nákladových stredísk, zabezpečuje prevod finančných prostriedkov do sociálneho fondu podľa platnej legislatívy,
 • spracováva plánovaciu, rozpočtovú a štatistickú agendu v stanovených termínoch a predkladá ju príslušným orgánom,
 • mesačne sleduje čerpanie mzdových prostriedkov podľa platnej rozpočtovej skladby a kontroluje plnenie rozpočtu v jednotlivých položkách,
 • spracováva podklady na určenie objemu mzdových prostriedkov pre spracovanie, sledovanie a vyhodnocovanie rozpočtu,
 • zodpovedá za vypracovanie výkazov pre Štatistický úrad SR, Sociálnu poisťovňu, orgány štátnej správy, zdravotné poisťovne a iné organizácie,
 • spolupracuje s úradom práce sociálnych vecí a rodiny pri zabezpečovaní menších obecných služieb a spracováva podklady pre úhrady mzdových prostriedkov z ESF a ŠR,
 • spracováva agendu súvisiacu s nemocenským, zdravotným, dôchodkovým poistením, príspevkom na poistenie v nezamestnanosti a ostatných odvodov zo mzdových prostriedkov pre sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne,
 • spracováva agendu súvisiacu so zdaňovaním príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov,
 • spracováva agendu doplnkového dôchodkového sporenia (DDS), vedie evidenciu príspevkov a spracováva výkazy pre jednotlivé DDS,
 • spracováva a odosiela evidenčné listy zamestnancov mesta sociálnej poisťovni,
 • zabezpečuje podklady pre likvidáciu dávok nemocenského poistenia a ostatných sociálnych dávok,
 • vedie evidenciu pohľadávok zamestnancov mesta voči zamestnávateľovi, resp. iným subjektom a vykonáva ich pravidelné zrážky,
 • zabezpečuje registráciu zamestnávateľa a zamestnancov v sociálnej poisťovni a jednotlivých zdravotných poisťovniach a hlási všetky zmeny v poistných vzťahoch,
 • zodpovedá za prípravu, obsahovú a formálnu stránku materiálov predkladaných na rokovania MsZ.