VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Odbor výstavby

VEDÚCI ODBORU

Ing. Martin Pitoňák
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel.: 052/7167269
e-mail: martin.pitonak@msupoprad.sk
 

Oddelenie stavebného poriadku

Vedúca oddelenia

Bc. Michaela Vojtková


tel.: 052/7167283
e-mail: michaela.vojtkova@msupoprad.sk
            

Zabezpečuje prenesený výkon pôsobnosti stavebného úradu 1. stupňa podľa zákona č.    50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a to najmä:

 • vydáva oznámenie k ohlásenej drobnej stavbe, stavebnej úprave, udržiavacím prácam,
 • určuje, či ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia,
 • zabezpečuje územné konania, vydáva územné rozhodnutia – o umiestnení stavby, využití územia, stavebnej uzávere, ochrannom pásme stavby,
 • zabezpečuje stavebné konania, vydáva stavebné povolenia ako miestne príslušný stavebný úrad podľa stavebného zákona,
 • rozhoduje o zmene stavby pred jej dokončením,
 • rozhoduje o dodatočnom povolení stavby, resp. zmeny stavby,
 • rozhoduje o odstránení stavby, vydáva nariadenie o odstránení stavby,
 • zabezpečuje kolaudačné konania a vydáva kolaudačné rozhodnutia, predčasné užívanie, užívanie na skúšobnú prevádzku,
 • rozhoduje o povolení reklamných, informačných a propagačných zariadení, nariaďuje ich odstránenie, ak splnili účel, na ktorý boli povolené alebo pre opotrebenie prestali slúžiť pôvodnému účelu,
 • rozhoduje o povinnosti vytýčenia stavieb,
 • povoľuje terénne úpravy,
 • vo verejnom záujme nariaďuje a zabezpečuje, aby sa vlastník stavby postaral v určenej lehote a za určených podmienok o nápravu pri udržiavaní stavby,
 • nariaďuje neodkladné zabezpečovacie práce vlastníkovi stavby, ak stavba svojim stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb,
 • nariaďuje užívateľovi stavby jej vypratanie, ak je stavba v takom stave, že bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie osôb,
 • vydáva vyvlastňovacie rozhodnutia v pôsobnosti podľa stavebného zákona,
 • poverení pracovníci vykonávajú štátny stavebný dohľad podľa stavebného zákona,
 • v rozsahu svojej pôsobnosti sa podieľa na vykonávaní informačných činností podľa osobitných predpisov, spracováva štatistické údaje o vydaných rozhodnutiach,
 • vedie evidenciu všetkých písomností týkajúcich sa vydaných rozhodnutí, oznámení k ohláseným stavbám, stavebným úpravám alebo udržiavacím prácam,
 • sleduje všetku stavebnú činnosť v meste a dbá, aby sa rozvíjala v súlade so zámermi územného plánovania, dozerá na stav stavieb, kontroluje či sa stavby a ich zmeny, terénne úpravy, práce a zariadenia uskutočňujú v súlade s povolením, resp. nariadením a v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi.

Vykonáva pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon v znení neskorších predpisov, a to najmä:

 • stavebné a kolaudačné rozhodnutia,
 • vedie evidenciu podľa stavebného zákona ako aj podľa osobitného predpisu,
 • vykonáva štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami,
 • vydáva povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením,
 • dodatočné povolenia,
 • vydáva povolenia na zmenu účelu využitia stavieb,
 • vykonáva kontrolnú činnosť,
 • rieši priestupky a správne delikty v oblasti špeciálneho stavebného úradu.

 

Oddelenie životného prostredia

 

tel.: 052/7167258, 052/7167254
 

Všeobecné činnosti:

 • vedie evidenciu súkromne hospodáriacich roľníkov,
 • zabezpečuje organizáciu a koordináciu prác pracovníkov MOS,
 • prejednáva priestupky za porušenie príslušných záVZN platných právnych predpisov
 • vydáva súhlasy alebo záväzné stanoviska k podnikateľskej alebo inej činnosti právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta, ak tak ustanovuje osobitný predpis
 • vydáva vyjadrenie obce k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier
 • prijíma oznámenia podnikateľských subjektov
 • organizuje a zabezpečuje celoročnú prevádzku mestských trhovísk.
 • vydáva povolenia na ambulantný predaj
 • vykonáva povolenia na zábery verejného priestranstva spojených s podnikateľskou činnosťou a zábery verejného priestranstva na verejnej zeleni
 • vydáva povolenia k realizácii kultúrnych, spoločenských, športových a propagačných akcií
 • vydáva povolenia na realizáciu príležitostného ohňostroja a ohňostrojových prác.

 

Na úseku ochrany ovzdušia vykonáva činnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o ovzduší a to najmä:

 • vedie evidenciu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • vydáva stanoviská k povoleniu stavby a k užívaniu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien,
 • vyrubuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia,
 • vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na     zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách,
 • ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov opatrenia na nápravu,
 • ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
 • môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
 • môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov,
 • určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,
 • podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu,
 • kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
 • vydáva súhlas na vykonávanie činností uvedených v zozname, ktorý ministerstvo uverejňuje vo svojom vestníku.

 

Na úseku verejnej zelene vykonáva činnosti súvisiace s jej údržbou a v súlade so Zákonom o ochrane prírody a krajiny:

 • vykonáva činnosti súvisiace s jej údržbou a v súlade so Zákonom o ochrane prírody a krajiny,
 • vydáva nevyhnutné opatrenia vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom rastie drevina na jej ozdravenie, vydáva rozhodnutia na jej výrub,
 • vydáva súhlas na umiestňovanie a druhové zloženie drevín pred výsadbou na verejných priestranstvách a vo voľnej krajine s výnimkou lesa a plôch s poľnohospodárskymi kultúrami a plodinami,
 • prijíma oznámenia o výrube drevín, ak hrozí bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života človeka, alebo značná škoda na majetku,
 • ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby alebo zaplatenie finančnej náhrady,
 • vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu,
 • vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, ako aj nad dodržiavaním vydaných rozhodnutí v rozsahu jeho pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 • zadáva a preberá práce v rámci VPS, kontroluje fakturácie a čerpanie rozpočtu, pripravuje podklady pre tvorbu rozpočtu.

 

Na úseku odpadového hospodárstva zabezpečuje povinnosti, ktoré pre Mesto vyplývajú zo zákona o odpadoch a to najmä:

 • spracováva a aktualizuje program odpadového, hospodárstva mesta a zabezpečuje jeho plnenie prostredníctvom firmy, ktorá zabezpečuje pre mesto služby v odpadovom hospodárstve,
 • vedie rozborovú a hodnotiacu štatistiku o komunálnom odpade za mesto Poprad, vedie evidenčné listy,
 • prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve podľa osobitných predpisov,
 • kontroluje činnosti pri nakladaní s komunálnym odpadom,
 • pripravuje podklady pre prípravu rozpočtu odpadového hospodárstva mesta.

 

Na úseku štátnej vodnej správy v prenesenom výkone pôsobností a v súlade so zákonom o verejných vodovodoch a kanalizáciách:

 • povoľuje odber povrchových vôd a podzemných vôd a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov domácností), uskutočňovanie,  zmeny a odstraňovanie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom,
 • v prípadoch v ktorých je príslušná povoľuje vodnú stavbu, ako aj iné vodohospodárske veci týkajúce sa tejto vodnej stavby,
 • rozhoduje vo veciach pochybností o určení hraníc pobrežného pozemku pri drobných vodných tokoch,
 • ukladá opatrenia na odstránenie škodlivého stavu pri poškodení verejnej kanalizácie alebo verejného vodovodu, prípadne pri ohrození ich prevádzky, ak tieto opatrenia nevyžadujú povolenie,
 • v prenesenom výkone pôsobností na úseku štátnej vodnej správy dáva vyjadrenia k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vydať povolenie, a vyjadrenie k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpy,
 • vedie evidenciu o vodách
 • vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 • prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb,
 • môže všeobecne záväzným nariadením obmedziť, upraviť, prípadne zakázať všeobecné užívanie povrchových vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch,
 • môže všeobecne záväzným nariadením určiť inundačné územia pri drobných vodných tokoch.

 

Na úseku držania psov:

 • Prejednáva priestupky za poručenie zákon č. 282/2002 Z. z.  ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v  znení neskorších predpisov.