VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Odbor výstavby

Vedúca odboru

Ing. Kristína Horáková

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel.: 052/7167 276

e-mail.: kristina.horakova@msupoprad.sk

 

Oddelenie stavebného poriadku

Vedúca oddelenia

Ing. Hana Paračková, tel.: 052/7167 269
e-mail: hana.parackova@msupoprad.sk

 • Zabezpečuje prenesený výkon pôsobnosti stavebného úradu 1. stupňa podľa zákona č.    50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a to najmä:
  • vydáva oznámenie k ohlásenej drobnej stavbe, stavebnej úprave, udržiavacím prácam,
  • určuje, či ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia,
  • zabezpečuje územné konania, vydáva územné rozhodnutia – o umiestnení stavby, využití územia, stavebnej uzávere, ochrannom pásme stavby,
  • zabezpečuje stavebné konania, vydáva stavebné povolenia ako miestne príslušný stavebný úrad podľa stavebného zákona,
  • rozhoduje o zmene stavby pred jej dokončením,
  • rozhoduje o dodatočnom povolení stavby, resp. zmeny stavby,
  • rozhoduje o odstránení stavby, vydáva nariadenie o odstránení stavby,
  • zabezpečuje kolaudačné konania a vydáva kolaudačné rozhodnutia, predčasné užívanie, užívanie na skúšobnú prevádzku,
  • rozhoduje o povolení reklamných, informačných a propagačných zariadení, nariaďuje ich odstránenie, ak splnili účel, na ktorý boli povolené alebo pre opotrebenie prestali slúžiť pôvodnému účelu,
  • rozhoduje o povinnosti vytýčenia stavieb,
  • povoľuje terénne úpravy,
  • vo verejnom záujme nariaďuje a zabezpečuje, aby sa vlastník stavby postaral v určenej lehote a za určených podmienok o nápravu pri udržiavaní stavby,
  • nariaďuje neodkladné zabezpečovacie práce vlastníkovi stavby, ak stavba svojim stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb,
  • nariaďuje užívateľovi stavby jej vypratanie, ak je stavba v takom stave, že bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie osôb,
  • vydáva vyvlastňovacie rozhodnutia v pôsobnosti podľa stavebného zákona,
  • poverení pracovníci vykonávajú štátny stavebný dohľad podľa stavebného zákona,
  • v rozsahu svojej pôsobnosti sa podieľa na vykonávaní informačných činností podľa osobitných predpisov, spracováva štatistické údaje o vydaných rozhodnutiach,
  • vedie evidenciu všetkých písomností týkajúcich sa vydaných rozhodnutí, oznámení k ohláseným stavbám, stavebným úpravám alebo udržiavacím prácam,
  • sleduje všetku stavebnú činnosť v meste a dbá, aby sa rozvíjala v súlade so zámermi územného plánovania, dozerá na stav stavieb, kontroluje či sa stavby a ich zmeny, terénne úpravy, práce a zariadenia uskutočňujú v súlade s povolením, resp. nariadením a v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi.
 • Vykonáva pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon v znení neskorších predpisov, a to najmä:
  • stavebné a kolaudačné rozhodnutia,
  • vedie evidenciu podľa stavebného zákona ako aj podľa osobitného predpisu,
  • vykonáva štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami,
  • vydáva povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením,
  • dodatočné povolenia,
  • vydáva povolenia na zmenu účelu využitia stavieb,
  • vykonáva kontrolnú činnosť,
  • rieši priestupky a správne delikty v oblasti špeciálneho stavebného úradu.

 

Oddelenie investicií mesta

Vedúca oddelenia

Ing. Monika Rontová, tel.: 052/7167 279
e-mail: monika.rontova@msupoprad.sk

 • zabezpečuje prípravu a realizáciu investičnej výstavby mesta,
 • zabezpečuje  predpojektovú a projektovú dokumentáciu investícií mesta,
 • zabezpečuje vyjadrenia a stanoviska príslušných orgánov a organizácií k  predprojektovej  a projektovej dokumentácií investícií mesta,
 • zabezpečuje vydanie príslušných povolení pre investície mesta,
 • zabezpečuje podklady pre výber zhotoviteľov podľa osobitných predpisov,
 • zabezpečuje prípravy zmlúv o dielo,
 • vykonáva  technický dozor investora,
 • pripravuje a predkladá návrhy rozpočtu mesta, kontroluje čerpanie rozpočtu
 • v príslušných programoch,
 • po ukončení stavieb zabezpečuje odúčtovanie stavieb a ich zaradenie do majetku mesta,
 • zabezpečuje archiváciu a skartáciu podľa platných predpisov.
 • vydáva súhlasy alebo záväzné stanoviska k podnikateľskej alebo inej činnosti právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta, ak tak ustanovuje osobitný predpis
 • vydáva vyjadrenie obce k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier
 • prijíma oznámenia podnikateľských subjektov
 • organizuje a zabezpečuje celoročnú prevádzku mestských trhovísk.
 • vydáva povolenia na ambulantný predaj
 • vykonáva povolenia na zábery verejného priestranstva spojených s podnikateľskou činnosťou a zábery verejného priestranstva na verejnej zeleni
 • vydáva povolenia k realizácii kultúrnych, spoločenských, športových a propagačných akcií
 • vydáva povolenia na realizáciu príležitostného ohňostroja a ohňostrojových prác.

Zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v úseku:

 • zabezpečuje  prenesený  výkon  štátnej  správy na úseku bývania podľa § 5 písm. b) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku v znení neskorších  predpisov,
 • vykonáva činnosť v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov,
 • preberá a overuje úplnosť náležitostí žiadosti,
 • vedie evidenciu žiadostí podľa účelu,
 • u žiadateľa podľa § 7 písm. a) vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok,
 • vykonáva kontrolu čerpania podpory poskytnutej, z fondu pred jej úhradou bankou,
 • zabezpečuje archiváciu a skartáciu podľa platných predpisov.“

 

Oddelenie životného prostredia

Vedúca oddelenia

Ing. Daniela Gerčák Polaštiková - poverená vedúca oddelenia, tel.: 052/7167 258
e-mail: daniela.polastikova@msupoprad.sk

Všeobecné činnosti

 • vedie evidenciu súkromne hospodáriacich roľníkov,
 • zabezpečuje organizáciu a koordináciu prác pracovníkov MOS,
 • prejednáva priestupky za porušenie príslušných záVZN platných právnych predpisov

 

Na úseku ochrany ovzdušia vykonáva činnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o ovzduší a to najmä:

 • vedie evidenciu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • vydáva stanoviská k povoleniu stavby a k užívaniu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien,
 • vyrubuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia,
 • vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách,
 • ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov opatrenia na nápravu,
 • ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
 • môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
 • môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov,
 • určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,
 • podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu,
 • kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
 • vydáva súhlas na vykonávanie činností uvedených v zozname, ktorý ministerstvo uverejňuje vo svojom vestníku.

 

Na úseku verejnej zelene vykonáva činnosti súvisiace s jej údržbou a v súlade so Zákonom o ochrane prírody a krajiny:

 • vykonáva činnosti súvisiace s jej údržbou a v súlade so Zákonom o ochrane prírody a krajiny,
 • vydáva nevyhnutné opatrenia vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom rastie drevina na jej ozdravenie, vydáva rozhodnutia na jej výrub,
 • vydáva súhlas na umiestňovanie a druhové zloženie drevín pred výsadbou na verejných priestranstvách a vo voľnej krajine s výnimkou lesa a plôch s poľnohospodárskymi kultúrami a plodinami,
 • prijíma oznámenia o výrube drevín, ak hrozí bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života človeka, alebo značná škoda na majetku,
 • ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby alebo zaplatenie finančnej náhrady,
 • vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu,
 • vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, ako aj nad dodržiavaním vydaných rozhodnutí v rozsahu jeho pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 • zadáva a preberá práce v rámci VPS, kontroluje fakturácie a čerpanie rozpočtu, pripravuje podklady pre tvorbu rozpočtu.

 

Na úseku odpadového hospodárstva zabezpečuje povinnosti, ktoré pre Mesto vyplývajú zo zákona o odpadoch a to najmä:

 • spracováva a aktualizuje program odpadového, hospodárstva mesta a zabezpečuje jeho plnenie prostredníctvom firmy, ktorá zabezpečuje pre mesto služby v odpadovom hospodárstve,
 • vedie rozborovú a hodnotiacu štatistiku o komunálnom odpade za mesto Poprad, vedie evidenčné listy,
 • prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve podľa osobitných predpisov,
 • kontroluje činnosti pri nakladaní s komunálnym odpadom,
 • pripravuje podklady pre prípravu rozpočtu odpadového hospodárstva mesta.

 

Na úseku štátnej vodnej správy v prenesenom výkone pôsobností a v súlade so zákonom           o verejných vodovodoch a kanalizáciách:

 • povoľuje odber povrchových vôd a podzemných vôd a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov domácností), uskutočňovanie,  zmeny a odstraňovanie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom,
 • v prípadoch v ktorých je príslušná povoľuje vodnú stavbu, ako aj iné vodohospodárske veci týkajúce sa tejto vodnej stavby,
 • rozhoduje vo veciach pochybností o určení hraníc pobrežného pozemku pri drobných vodných tokoch,
 • ukladá opatrenia na odstránenie škodlivého stavu pri poškodení verejnej kanalizácie alebo verejného vodovodu, prípadne pri ohrození ich prevádzky, ak tieto opatrenia nevyžadujú povolenie,
 • v prenesenom výkone pôsobností na úseku štátnej vodnej správy dáva vyjadrenia k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vydať povolenie, a vyjadrenie k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpy,
 • vedie evidenciu o vodách
 • vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 • prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb,
 • môže všeobecne záväzným nariadením obmedziť, upraviť, prípadne zakázať všeobecné užívanie povrchových vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch,
 • môže všeobecne záväzným nariadením určiť inundačné územia pri drobných vodných tokoch.

 

Na úseku držania psov

 • Prejednáva priestupky za poručenie zákon č. 282/2002 Z. z.  ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v  znení neskorších predpisov.

 

Oddelenie územného plánu a dopravy

Vedúci oddelenia

Ing. Branislav Daniel, tel.: 052/7167 294
e-mail: branislav.daniel@msupoprad.sk

 • v zmysle platných právnych predpisov zabezpečuje obstarávanie, prerokúvanie
 • a schvaľovanie územného plánu mesta, mestských častí a vybraných priestorov,
 • vrátane územnoplánovacích podkladov (urbanist. štúdie, generely a pod.),
 • čiastkových zmien a doplnkov územných plánov,
 • vydáva stanoviská ku všetkým druhom dokumentácie (štúdia, zadanie, projekt),
 • koncepčným materiálom a podkladom,
 • poskytuje poradenské a konzultačné služby pre občanov pri ich investičných
 • zámeroch na území mesta,
 • zúčastňuje sa rokovaní k problematikám územného rozvoja a územno - technického
 • rozvoja dotýkajúcich sa záujmov mesta, zvolaných orgánmi štátnej správy,
 • odbornými organizáciami, právnickými, či fyzickými osobami,
 • usmerňuje a koordinuje dobudovanie, reamináciu a rozvoj mestských častí, areálov,
 • zón a súboru objektov s cieľom tvorby kvalitného urbanisticko – architektonického a funkčného riešenia,
 • účinne spolupracuje s orgánmi štátnej správy a odbornými organizáciami, odbormi MsÚ za účelom dosiahnutia vytýčených koncepčných zámerov a kvality riešenia,
 • zabezpečuje riadne uloženie schváleného ÚPN, ÚPD a všetky podklady k nej, ako aj doklady o zmenách a doplnkoch,
 • spracováva urbanistické a územno technické zásady a regulatívy rozvoja vybraných mestských častí podľa potreby a aktuálnosti,
 • vytvára koncepčné i realizačné podmienky pre reanimáciu voľnej krajiny za účelom umocnenia ekologickej stability územia,
 • spolupracuje na zabezpečovaní podkladov a podmienok pre verejné súťaže a konkurzy z hľadiska urbanistického a územno – technického,
 • na úseku starostlivosti o kultúrne pamiatky v zmysle špeciálnych zákonov vedie
 • informatívny prehľad a zoznam kultúrnych pamiatok na území mesta, uplatňuje záujmy mesta Poprad v regionálnych, nadregionálnych a celorepublikových koncepciách, dokumentoch a iných rozvojových strategických zámeroch,
 • spracováva územnoplánovacie podklady a uzemnoplánovaciu dokumentáciu.


Na úseku dopravy

Vykonáva činnosti vyplývajúce pre mesto z cestného zákona, zo zákona o premávke na pozemných komunikáciách a zákona o cestnej doprave a to najmä:

 • vykonáva kompetencie cestného správneho orgánu na miestnych komunikáciách
  (povolenia na uzávierky, obchádzky, zvláštne užívanie,vyhradenie parkovacích miest pre ŤZPO a pod.),
 • udeľuje a odníma dopravnú licenciu na mestskú autobusovú dopravu, dáva súhlas na umiestnenie zastávok MHD, schvaľuje cestovné poriadky MHD, vykonáva kontrolnú činnosť v prevádzkových priestoroch dopravcu,
 • pripravuje zmluvu s dopravcom o službách vo verejnom záujme, kontrola fakturácie zálohových  platieb za služby a vyúčtovanie, vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou v meste,  zabezpečuje    agendu   v   konaní   na   udelenie   dopr.  licencie   na     vnútroštátnu a medzinárodnú autobusovú dopravu (súhlas na zastavovanie dopravcom na zriadených zastávkach),
 • kontrola fakturácie za mestské čipové karty občanov mesta Poprad,
 • určuje použitie dopravných značiek na miestnych a účelových komunikáciách, vyjadruje sa k organizácii dopravy v meste, spolupracuje s Okresným dopravným inšpektorátom na návrhoch zmien organizácie dopravy, dáva súhlas na prejazd pešou zónou,
 • posudzuje všetky druhy dokumentácie z hľadiska dopravy na úrovni záväzného stanoviska Mesta Poprad,
 • spolupracuje pri tvorbe a posudzovaní koncepčných materiálov - ÚPD, ÚPP,
  štúdii, generelov, koncepcií z hľadiska dopravy,
 • samostatne alebo v spolupráci so Správou mestských komunikácií v Poprade zabezpečuje údržbu a opravu komunikácií,
 • vedie pasport miestnych komunikácií, pasport dopravného značenia,
 • eviduje majetok mesta,
 • pripravuje zmluvy s investormi o odovzdávaní a prevzatí dopravných stavieb do majetku Mesta Poprad,
 • pripravuje podklady pre poisťovne na uplatnenie si nároku na náhradu škody vzniknutej na majetku Mesta Poprad (dopravné stavby a zariadenia),
 • vydáva povolenia na záber verejného priestranstva (skládky, vozidlá),
 • rieši žiadosti, podnety a interpelácie vo veci cestnej dopravy na úseku miestnych komunikácií, dáva vyjadrenie k petíciám a sťažnostiam, vybavuje žiadosti v zmysle zákona č. 211/2001 Z. z. o slobode informácií,
 • pripravuje materiál do mestského zastupiteľstva,
 • pripravuje všeobecne záväzné nariadenia,
 • vykonáva štátny dozor nad cestnou dopravou,
 • vyjadruje sa k využitiu pozemkov (pod komunikáciami),
 • vykonáva štátny odborný dozor nad miestnymi a účelovými komunikáciami,
 • rieši priestupky a správne delikty na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.