VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Odbor urbanizmu a priestorového plánovania

VEDÚCI ODBORU

Ing. Arch. Ľuboslav Mlynarčík
tel.: 052/7167 279
mobil: 0910 890 276
mail: luboslav.mlynarcik@msupoprad.sk

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

Oddelenie územného plánovania

 

 • v zmysle platných právnych predpisov zabezpečuje obstarávanie, prerokúvanie a schvaľovanie územného plánu mesta, mestských častí a vybraných priestorov, vrátane územnoplánovacích podkladov (urbanist. štúdie, generely a pod.), čiastkových zmien a doplnkov územných plánov,
 • vydáva stanoviská ku všetkým druhom dokumentácie (štúdia, zadanie, projekt), koncepčným materiálom a podkladom,
 • poskytuje poradenské a konzultačné služby pre občanov pri ich investičných zámeroch na území mesta,
 • zúčastňuje sa rokovaní k problematikám územného rozvoja a územno - technického rozvoja dotýkajúcich sa záujmov mesta, zvolaných orgánmi štátnej správy, odbornými organizáciami, právnickými, či fyzickými osobami,
 • usmerňuje a koordinuje dobudovanie, reamináciu a rozvoj mestských častí, areálov, zón a súboru objektov s cieľom tvorby kvalitného urbanisticko – architektonického a funkčného riešenia,
 • účinne spolupracuje s orgánmi štátnej správy a odbornými organizáciami, odbormi MsÚ za účelom dosiahnutia vytýčených koncepčných zámerov a kvality riešenia,
 • zabezpečuje riadne uloženie schváleného ÚPN, ÚPD a všetky podklady k nej, ako aj doklady o zmenách a doplnkoch,
 • spracováva urbanistické a územno technické zásady a regulatívy rozvoja vybraných mestských častí podľa potreby a aktuálnosti,
 • vytvára koncepčné i realizačné podmienky pre reanimáciu voľnej krajiny za účelom umocnenia ekologickej stability územia,
 • spolupracuje na zabezpečovaní podkladov a podmienok pre verejné súťaže a konkurzy z hľadiska urbanistického a územno – technického,
 • na úseku starostlivosti o kultúrne pamiatky v zmysle špeciálnych zákonov vedie informatívny prehľad a zoznam kultúrnych pamiatok na území mesta, uplatňuje záujmy mesta Poprad v regionálnych, nadregionálnych a celorepublikových koncepciách, dokumentoch a iných rozvojových strategických zámeroch,
 • spracováva územnoplánovacie podklady a uzemnoplánovaciu dokumentáciu.

 

Oddelenie dopravy

Vedúci oddelenia:

Ing. Ľubomír Hán
tel.: 052/7167266
e-mail: lubomir.han@msupoprad.sk

Vykonáva činnosti vyplývajúce pre mesto z cestného zákona, zo zákona o premávke na pozemných komunikáciách a zákona o cestnej doprave a to najmä:

 • vykonáva kompetencie cestného správneho orgánu na miestnych komunikáciách (povolenia na uzávierky, obchádzky, zvláštne užívanie,vyhradenie parkovacích miest pre ŤZPO a pod.),
 • udeľuje a odníma dopravnú licenciu na mestskú autobusovú dopravu, dáva súhlas na umiestnenie zastávok MHD, schvaľuje cestovné poriadky MHD, vykonáva kontrolnú činnosť v prevádzkových priestoroch dopravcu,
 • pripravuje zmluvu s dopravcom o službách vo verejnom záujme, kontrola fakturácie zálohových  platieb za služby a vyúčtovanie, vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou v meste,  zabezpečuje    agendu   v   konaní   na   udelenie   dopr.  licencie   na     vnútroštátnu a medzinárodnú autobusovú dopravu (súhlas na zastavovanie dopravcom na zriadených zastávkach),
 • kontrola fakturácie za mestské čipové karty občanov mesta Poprad,
 • určuje použitie dopravných značiek na miestnych a účelových komunikáciách, vyjadruje sa k organizácii dopravy v meste, spolupracuje s Okresným dopravným inšpektorátom na návrhoch zmien organizácie dopravy, dáva súhlas na prejazd pešou zónou,
 • posudzuje všetky druhy dokumentácie z hľadiska dopravy na úrovni záväzného stanoviska Mesta Poprad,
 • spolupracuje pri tvorbe a posudzovaní koncepčných materiálov - ÚPD, ÚPP, štúdii, generelov, koncepcií z hľadiska dopravy,
 • samostatne alebo v spolupráci so Správou mestských komunikácií v Poprade zabezpečuje údržbu a opravu komunikácií,
 • vedie pasport miestnych komunikácií, pasport dopravného značenia,
 • eviduje majetok mesta,
 • pripravuje zmluvy s investormi o odovzdávaní a prevzatí dopravných stavieb do majetku Mesta Poprad,
 • pripravuje podklady pre poisťovne na uplatnenie si nároku na náhradu škody vzniknutej na majetku Mesta Poprad (dopravné stavby a zariadenia),
 • vydáva povolenia na záber verejného priestranstva (skládky, vozidlá),
 • rieši žiadosti, podnety a interpelácie vo veci cestnej dopravy na úseku miestnych komunikácií, dáva vyjadrenie k petíciám a sťažnostiam, vybavuje žiadosti v zmysle zákona č. 211/2001 Z. z. o slobode informácií,
 • pripravuje materiál do mestského zastupiteľstva,
 • pripravuje všeobecne záväzné nariadenia,
 • vykonáva štátny dozor nad cestnou dopravou,
 • vyjadruje sa k využitiu pozemkov (pod komunikáciami),
 • vykonáva štátny odborný dozor nad miestnymi a účelovými komunikáciami,
 • rieši priestupky a správne delikty na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

 

Oddelenie investičného rozvoja

 

 • zabezpečuje prípravu a realizáciu investičnej výstavby mesta,
 • zabezpečuje  predpojektovú a projektovú dokumentáciu investícií mesta,
 • zabezpečuje vyjadrenia a stanoviska príslušných orgánov a organizácií k  predprojektovej  a projektovej dokumentácií investícií mesta,
 • zabezpečuje vydanie príslušných povolení pre investície mesta,
 • zabezpečuje podklady pre výber zhotoviteľov podľa osobitných predpisov,
 • zabezpečuje prípravy zmlúv o dielo,
 • vykonáva  technický dozor investora,
 • pripravuje a predkladá návrhy rozpočtu mesta, kontroluje čerpanie rozpočtu v príslušných programoch,
 • po ukončení stavieb zabezpečuje odúčtovanie stavieb a ich zaradenie do majetku mesta,
 • zabezpečuje archiváciu a skartáciu podľa platných predpisov.

 

Zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v úseku:

 • zabezpečuje  prenesený  výkon  štátnej  správy na úseku bývania podľa § 5 písm. b) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku v znení neskorších  predpisov,
 • vykonáva činnosť v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov,
 • preberá a overuje úplnosť náležitostí žiadosti,
 • vedie evidenciu žiadostí podľa účelu,
 • u žiadateľa podľa § 7 písm. a) vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok,
 • vykonáva kontrolu čerpania podpory poskytnutej, z fondu pred jej úhradou bankou,
 • zabezpečuje archiváciu a skartáciu podľa platných predpisov.“