VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Odbor správy majetku

Vedúca odboru

Ing. Iveta Borňáková

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel. 052/7167 292
e-mail: majetkove@msupoprad.sk

iveta.bornakova@msupoprad.sk
 

Oddelenie správy bytov, nebytových priestorov a majetku mesta 

Vedúca oddelenia: 

Ing. Miroslava Schindlerová, tel.: 052/7167 331
e-mail: miroslava.schindlerova@msupoprad.sk  

 • zabezpečuje údržbu, opravy a technické revízie budov v majetku mesta,
 • uzatvára zmluvy na dodávku vody, plynu a ostatných energií s dodávateľmi,
 • vedie evidenciu a dokumentáciu budov v majetku mesta,
 • zabezpečuje výkon OBP a PO budov v majetku mesta priamo alebo prostredníctvom tretej osoby,
 • v rámci výkonu OBP a PO riadi dodávateľa týchto činností,
 • zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení, zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v platnom znení, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení, ďalších súvisiacich predpisov platných vo vodnom hospodárstve a zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v platnom znení,
 • pripravuje, eviduje a aktualizuje nájomné zmluvy na nebytové priestory a kontroluje ich dodržiavanie,
 • vykonáva výpočet a aktualizáciu mesačných zálohových splátok, vystavuje a zabezpečuje úhrady mesačných zálohových faktúr za služby nebytových priestorov,
 • zabezpečuje rozúčtovanie nákladov za služby spojené s nájmom,
 • vykonáva evidenciu a zabezpečuje prevádzku verejného osvetlenia mesta,
 • vedie evidenciu a zabezpečuje správu a údržbu verejného osvetlenia,
 • zabezpečuje služby spojené s užívaním bytu,
 • zabezpečuje činnosti súvisiace s výpočtom  predpisu  nájomného  a  služieb  spojených s užívaním bytu, evidenciou a účtovaním platieb, vymáhaním nedoplatkov,
 • preberá požiadavky na údržbu a opravu bytov, zabezpečuje a kontroluje ich vykonanie,
 • spracováva ročné, vecné a finančné plány opráv a údržby bytového fondu, vrátane revízií vybraných zariadení, zabezpečuje plnenie plánov, kontrolu prác a fakturácie,
 • vybavuje agendu k nájmom bytov vo vlastníctve mesta, súhlasom k dohode o výmene bytu, k prechodu nájmu bytu, k zlúčeniu a rozdeleniu bytu, k stanoviskám na vyňatie a zaradenie do bytového fondu, k trvalému a dočasnému používaniu bytu na iné ako bytové účely,
 • vedie evidenciu žiadateľov o pridelenie mestského bytu, zostavuje miestny zoznam uchádzača o byt,
 • spracováva podklady pre návrh užšieho zoznamu žiadateľov na pridelenie bytu,
 • pripravuje výzvy na uzatvorenie nájomnej zmluvy,
 • spolupracuje so správcami bytového fondu v otázkach ochrany a údržby bytového fondu mesta, dôvodoch k zrušeniu nájmu a podnájmu,
 • pripravuje podklady pre právne oddelenie na podanie k zrušeniu nájmu a iné právne úkony,
 • vedie evidenciu bytov v majetku mesta a nájomcov v aktuálnom stave,
 • vypovedá nájom z bytu podľa § 711 Občianskeho zákonníka,
 • vykonáva šetrenia neoprávnených nájmov a podnájmov,
 • vykonáva ďalšie súvisiace činnosti.
 • Zabezpečuje správu verejného osvetlenia vrátane vianočného osvetlenia, kontroluje dodržiavanie zmluvy uzatvorenej na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie mesta Poprad, zabezpečuje úhradu faktúr vyplývajúcich z uvedenej zmluvy.
 • Zabezpečuje vedenie účtovnej evidencie, inventarizáciu a poistenie verejného osvetlenia (VO).
 • Vydáva vyjadrenia k existencii inžinierskych sietí – rozvodov VO v súvislosti s umiestňovaním stavieb.
 • Zabezpečuje obstaranie strategických (rozvojových) dokumentov v oblasti energetiky a povinnosti mesta v oblasti energetickej legislatívy.
 • Vykonáva vyhodnocovanie možností úspor energií a vody, vykonáva analýzy energetických úspor  v budovách a priestoroch v majetku mesta.
 • Vypracováva energetické a finančné analýzy spotreby energií v budovách a priestoroch v majetku mesta a spracováva návrhy na opatrenia, vedúce k zníženiu spotreby energií.

 

Správa priemyselného parku

 • Zabezpečuje opravy a údržbu spoločných mimo areálových a vnútro areálových cestných komunikácií, chodníkov a parkoviska za oplotením.
 • Zabezpečuje údržbu zelene – kosenie zelene minimálne 4 x ročne, uloženie, spracovanie a skladovanie pokosenej hmoty.
 • Zabezpečuje opravu a údržbu rozvodov vody, splaškovej a dažďovej kanalizácie, vrátane revíznych šácht a požiarnych hydrantov v priemyselnom parku, ako aj na celej trase prípojok.
 • Zabezpečuje opravu a údržbu zariadení vysokého a nízkeho napätia, trafostanice a verejného osvetlenia v priemyselnom parku a prípojky vysokého napätia až po rozvodňu, vrátane revízií a opakovaných úradných skúšok.
 • Zabezpečuje opravu a údržbu zariadení na strednotlakovejej prípojke plynoregulačnej stanici vysokotlakovejej prípojke plynu, vrátane revízií a opakovaných úradných skúšok.
 • Zabezpečuje ochranu parku oplotením, existujúcim kamerovým systémom so záznamom na digitálny videorekordér, pultom centrálnej ochrany a strážnou službou s elektronickou signalizáciou narušenia perimetra.
 • Zabezpečuje prevádzku dátovej centrály (telefón, internet).
 • Zabezpečuje letnú a zimnú údržbu spoločných plôch parku.
 • Zabezpečuje informačnú službu na vrátnici parku.
 • Zastupuje objednávateľa pri opakovaných úradných skúškach a revíziách technických zariadení, ktoré sú súčasťou spoločných priestorov parku, a ktoré podliehajú legislatíve SR.
 • Zabezpečuje činnosti pri odborných skúškach a revíziách v oblasti protipožiarneho zabezpečenia vyplývajúcich z legislatívy SR.
 • Zastupuje objednávateľa pri rokovaní s nájomcom v otázkach nájmu spoločných priestorov a ich technickej pripravenosti.
 • Zabezpečuje požadovanú kapacitu rozvodu pitnej a požiarnej vody, splaškovej a dažďovej kanalizácie, trafostanice, VN a NN rozvodov, plynoregulačnej stanice a slaboprúdových rozvodov.
 • Zabezpečuje na základe písomnej požiadavky objednávateľa pred spustením prevádzky požadovaný a v žiadosti presne stanovený odber el. energie, plynu, vody, telekomunikačného signálu, dátového signálu a napojenie na dažďovú a splaškovú kanalizáciu.

 

Správa mestského útulku

Vedúci útulku

Peter Greňa
e-mail: peter.grena@msupoprad.sk

 • Zabezpečuje dočasné umiestnenie túlavého psa, pokiaľ sa neprihlási alebo nezistí držiteľ psa.
 • Zabezpečuje a vykonáva kŕmenie psov umiestnených v útulku, zabezpečuje psom pitnú vodu a koterce.
 • Spolupracuje pri odchyte psov.
 • Po odchytení psa zabezpečí základné vyšetrenie psa veterinárnym lekárom, ktorý určí dobu karantény psa.
 • Sprístupňuje útulok verejnosti a poskytuje občanom potrebné informácie o psoch umiestnených v útulku.
 • Zabezpečuje zverejnenie odchytených psov vhodným spôsobom prostredníctvom mestských a regionálnych médií.
 • Zabezpečuje odborné veterinárne činnosti poskytované v útulku veterinárnym lekárom.
 • Zabezpečuje odovzdanie utrateného alebo uhynutého psa kafilérii.
 • Vedie evidenciu odchytených psov i veterinárnych úkonov.
 • Realizuje vydávanie odchytených psov záujemcom.