VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Odbor sociálny

Vedúca odboru

Mgr. Petra Zavacká
Joliota Curie 3, Poprad
(bývalá budova katastra)

tel. 052/7160 373
e-mail: socialne@msupoprad.sk

petra.zavacka@msupoprad.sk

 

Oddelenie rodiny a marginalizovaných skupín

Vedúca oddelenia

Mgr. Gabriela Lompartová, tel.: 052/7160380
e-mail: gabriela.lompartova@msupoprad.sk

 • Rozhoduje o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi a o povinnosti občana vrátiť  jednorazovú dávku v hmotnej núdzi alebo jej časť, ak sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume ako patrila.
 • V prípade, ak sa dávka v hmotnej núdzi, prídavok na dieťa, príspevok k prídavku na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok rodičom nevyužívajú na účel, pre ktorý boli poskytnuté, navrhuje orgánu príslušnému na rozhodovanie, aby v odôvodnených prípadoch zastavil ich výplatu a vykonáva funkciu osobitného príjemcu.
 • Vykonáva opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb.
 • Organizuje výchovné a sociálne programy pre deti, ktorým bolo orgánom sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo súdom, uložené výchovné opatrenie, ako aj programy na pomoc ohrozeným deťom a rodinám.
 • Spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 • Spolupôsobí pri pomoci deťom, pre ktoré orgán sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva sociálnu kuratelu a podieľa sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom.
 • Poskytuje informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť.
 • Poskytuje štatistické údaje z oblasti výkonu sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately štátnym orgánom na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov.
 • Spolupôsobí pri úprave a zachovaní  vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova, a na podporu úpravy ich rodinných pomerov poskytuje rodičom príspevok na dopravu, na úpravu a obnovu rodinných pomerov a dieťaťu príspevok na podporu budúceho osamostatnenia (príspevok na tvorbu úspor).
 • Poskytuje pomoc dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo priaznivý psychický, fyzický alebo sociálny vývin.
 • Poskytuje pomoc dieťaťu alebo plnoletej fyzickej osobe ohrozenej správaním člena rodiny, členov rodiny alebo správaním iných fyzických osôb.
 • Poskytuje súčinnosť štátnym orgánom sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných, bytových a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny na účely vykonávania sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately a zariadeniu pri zabezpečovaní osamostatnenia sa mladého dospelého.
 • Vyhľadáva fyzické osoby, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti.
 • Vyjadruje sa k spôsobu života fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom.
 • Vedie evidenciu detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré vykonáva opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 • Pripravuje podklady  pre poskytovanie dotácie pre právnické osoby, vedie ich evidenciu a sleduje, či tieto finančné prostriedky boli použité na účel, pre ktorý boli poskytnuté.
 • V Klube pre deti a mládež  vytvára podmienky pre prácu s komunitou, podporuje a organizuje záujmové a iné aktivity zamerané na vhodné využívanie voľného času detí a mládeže, aktivity zamerané na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby v súlade s opatreniami sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. 
 • Poskytuje základné sociálne poradenstvo.
 • Poskytuje pomoc pri zabezpečovaní prístrešia.
 • Poskytuje sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia na základe zmluvy s prijímateľom.
 • Poskytuje sociálnu službu na podporu rodiny s deťmi - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa.
 • Poskytuje sociálnu službu na podporu rodiny s deťmi - službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa v Detských jasliach.
 • Uzatvára zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.
 • Vytvára podmienky a participuje na distribúcii časopisu Notabene s občianskym združením Korene.
 • Riadi,  koordinuje  a  kontroluje  Zariadenie  sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia, Detské jasle a Klub pre deti a mládež.
 • Priamo v teréne vyhľadáva občanov, ktorým treba poskytnúť  sociálnu službu a vykonáva sociálne poradenstvo pri riešení rodinných a sociálnych problémov.
 • Vedie evidenciu prijímateľov sociálnych služieb.
 • Zabezpečuje pochovanie mŕtveho: v súlade s § 30 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej  území došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli.
 • Spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti.
 • Podieľa sa na tvorbe, plnení a vyhodnocovaní komunitného plánu sociálnych služieb.
 • Administratívne zodpovedá za podmienky, ktoré vyplývajú z uzatvorenej  dohody  v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“.

 

Oddelenie seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov

Vedúca oddelenia

Mgr. Renáta Kostková, tel. 052/7160 370
e-mail: renata.kostkova@msupoprad.sk

 • Je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu, zániku odkázanosti na sociálnu službu, o odkázanosti na sociálnu službu po zmene stupňa odkázanosti, o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť  úhradu za sociálnu službu alebo jej časť.
 • Vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
 • Poskytuje alebo zabezpečuje  poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári, opatrovateľskej služby, prepravnej služby, odľahčovacej služby.
 • Poskytuje základné sociálne poradenstvo.
 • Uzatvára zmluvu:
  • o poskytovaní sociálnej služby,
  • o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri pri úkonoch sebaobsluhy  a finančného   príspevku na   prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
 • Zriaďuje, zakladá a kontroluje zariadenia sociálnych služieb.
 • Môže poskytnúť finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej  osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
 • Kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a s finančným príspevkom  na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.
 • Ukladá  opatrenia  na odstránenie  zistených  nedostatkov  zistenej  pri  kontrole hospodárenia s finančným príspevkom a kontroluje ich  plnenie.
 • Vedie evidenciu:
  • posudkov o odkázanosti na sociálnu  službu  podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby  na pomoc inej fyzickej osoby,
  • ozhodnutí,
  • prijímateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode.
 • Vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu.
 • Poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom  sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov.
 • Uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.
 • Poskytuje sociálnu službu v jedálni.
 • Utvára podmienky na sociálne poradenstvo a záujmovú činnosť v denných centrách.
 • Metodicky riadi a koordinuje činnosť masážno-relaxačného centra pre seniorov.
 • Vykonáva sociálne šetrenia vo veci opatrovníctva.
 • Prijíma a eviduje žiadosti o umiestnenie v Dome s opatrovateľskou službou Xenón.
 • Na základe Memoranda o porozumení Spišská katolícka charita zabezpečuje občanom mesta hospicovú a paliatívnu starostlivosť v Hospici sv. Alžbety v Ľubici.
 • Spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti.
 • Podieľa sa na tvorbe, plnení a vyhodnocovaní komunitného plánu sociálnych služieb.