VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Odbor školstva, mládeže a športu

Vedúca odboru

PaedDr. Edita Pilárová

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, pavilón B, 058 01 Poprad

Tel. 052/7167 220
e-mail: skolstvo@msupoprad.sk

edita.pilarova@msupoprad.sk

Vykonáva  prenesený  výkon štátnej správy na úseku základných škôl a originálny výkon vo vzťahu k základným umeleckým školám, materským školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom. Ďalej zabezpečuje úlohy a odborné činnosti pre základné školy v pôsobnosti Školského úradu Poprad.

 

Oddelenie školstva, Školský úrad

Vedúca oddelenia

Mgr. Gabriela Rekeneiová, tel.: 052/7167 239
e-mail: gabriela.rekeneiova@msupoprad.sk

 • Zabezpečuje komplexnú agendu vo veciach:
  • odborných činností a poradenstva výchovno-vzdelávacieho procesu podľa § 6  ods. 5 a ods. 8 písm. a) c) a d) zákona č. 596/2003 Z. z. v rámci Školského úradu Poprad,
  • zriaďovania, rušenia škôl a školských zariadení a ich zmeny podľa siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR,
  • výkonu štátnej správy v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka neplnením povinnej školskej dochádzky,
  • výkonu štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej je  Mesto Poprad zriaďovateľom, (Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - § 5 ods. 3),
  • určenia školských obvodov pre jednotlivé školy a ďalších zmien a doplnkov o školských obvodoch formou VZN,
  • určenia miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole  formou VZN,
  • určenia výšky príspevkov v základných umeleckých školách, materských školách, školských kluboch detí  formou VZN,
  • určenia výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku v základnej umeleckej škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, centra voľného času formu VZN,
  • oznámenia  obci, v ktorej má žiak  trvalé  bydlisko,  jeho  prijatie  do  základnej  školy      v príslušnom školskom obvode podľa § 8 ods. 4  zákona č. 596/2003 Z. z.,
  • určenia školského obvodu základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku podľa § 8 ods. 5 zákona  č.596/2003 Z. z.,
  • plánu investícií a rozpisu finančných prostriedkov pre základné školy, materské školy, základné umelecké školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, 
  • spracovania a poskytovania informácií v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy a verejnosti,
  • zabezpečovania agendy súvisiacej s vymenovaním riaditeľov škôl a školských zariadení,
  • zabezpečenia komplexnej agendy súvisiacej   s   úlohou   zriaďovateľa   pri  konštituovaní a činnosti obecnej školskej rady, rád škôl a rád školských zariadení,
  • činnosti základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení (školských jedální, centra voľného času, strediska služieb škole),
  •  poskytovania finančných prostriedkov na mzdy a odvody do poistných fondov asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo pre žiakov s nadaním,
  • poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie žiakov škôl,
  • poskytovania kultúrnych poukazov pre žiakov a pedagogických zamestnancov škôl,
  • poskytovania finančných prostriedkov na cestovné pre žiakov z iných obcí v spoločnom školskom obvode,
  • riešenia alebo spolupráce pri  riešení  sťažností, podnetov a petícií občanov a zákonných zástupcov žiakov škôl a školských zariadení,  resp. riešenia  žiadostí  občanov   podaných v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám za oblasť školstva,
  • komplexných štatistických prehľadov, výkazov, resp. iných podkladov požadovaných MŠVVaŠ  SR, KŠÚ a inými inštitúciami,
  • poskytovania dotácií na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre zúčtovanie so štátnym rozpočtom v spolupráci s ÚPSVaR,
  • evidencie detí a žiakov vo veku plnenia povinnej  školskej dochádzky, ktorí majú na území mesta Poprad trvalé bydlisko a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia.
 • Poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam.
 • Zabezpečuje vytváranie podmienok:
  • na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých je zriaďovateľom,
  • na zabezpečenie výchovy a vzdelávania pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
  • na  zabezpečenie  výchovy  a  vzdelávania  detí  a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
  • na stravovanie detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
  • pre vzdelávanie pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov.
 • Kontroluje:
  • dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v  oblasti  výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly úloh prislúchajúcich štátnej školskej inšpekcii,
  • stravovanie v školách a v stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad,
  • efektívne využívanie nenormatívnych finančných prostriedkov,
  • správnosť poskytovaných štatistických údajov pre výpočet finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy a na originálne kompetencie,
  • dokumentáciu začlenených žiakov a žiakov s mimoriadnym nadaním. 
 • Vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok.
 • Schvaľuje organizáciu škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad.
 • Prerokováva:
  • koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení s ich riaditeľmi,
  • školské vzdelávacie programy a výchovné programy,
  • štruktúru kariérových pozícií v škole a v školskom zariadení,
  • personálne, ekonomické a materiálne zabezpečenie činností škôl a školských zariadení.
 • Vyjadruje sa k :
  • návrhom na počty prijímaných detí/žiakov do materských škôl a do 1. ročníka základných škôl,
  • ročnému plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení,
  • návrhom školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
  • správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z.,
  • ku koncepčnému zámeru rozvoja školy a školského zariadenia rozpracovaného najmenej na dva roky a k jeho každoročnému  vyhodnoteniu.
 • Vykonáva hodnotenie riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom.
 • Rozhoduje o odpustení príspevku podľa § 28 ods. 8, § 49 ods. 6, § 114 ods. 8, § 116 ods. 8 
 • zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Predkladá obecnej školskej rade na vyjadrenie:
  • informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení,
  • správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
  • návrhy na zriaďovanie a rušenie škôl a školských zariadení,
  • návrhy na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním vyučovacieho predmetu alebo skupiny predmetov,
  • návrhy na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti a pre žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom.
 • Participuje  s  inými  organizáciami  pri  práci s talentovanými a nadanými žiakmi oblasti      vedomostných a predmetových súťaží a olympiád.
 • Spolupracuje s inými obcami, orgánmi štátnej správy, školskej samosprávy, strednými   školami, vysokými školami a občianskymi združeniami.
 • Zverejňuje informácie z oblasti školstva na webovej stránke mesta Poprad.

 

Referát mládeže a športu

 • Zabezpečuje komplexnú agendu vo veciach:
  • koncepcie rozvoja telesnej kultúry a športu v meste,
  • evidencie TJ a telovýchovných organizácií pôsobiacich na území mesta ako aj prehľad o ich činnosti a členskej základni,
  • žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta pre telovýchovné jednoty, športové kluby, občianske združenia, právnické a fyzické osoby podnikajúce na úseku športu,
  • zabezpečuje spracovanie zmlúv o poskytnutí dotácie a kontrolu použitia finančných prostriedkov,
  • rozpočtu a vecnej náplne na úseku športu,
  • evidencie športovcov, ktorí dosiahli významné úspechy vo svojej disciplíne.
 • Koordinuje:
  • plnenie úloh spojených s prípravou a organizáciou športových a telovýchovných podujatí na území mesta,
  • všetky školské športové súťaže základných škôl na území mesta a zabezpečuje ďalšie dlhodobé športové súťaže.
 • Technicky a organizačne zabezpečuje úlohy Združenia Poprad – Tatry.
 • Spolupracuje:
  • s občianskymi združeniami, fyzickými a právnickými   osobami, ktoré   pôsobia v oblasti mládeže a športu,
  • s Mládežníckym parlamentom mesta Poprad, metodicky mu pomáha pri zabezpečovaní jeho činnosti a vedie jeho ekonomickú agendu,
  • so strednými školami na území mesta v   oblasti   činnosti študentských rád, pri   príprave a realizácii školských športových súťaží a iných projektov.
 • Poskytuje informácie z oblasti športu pre Noviny Poprad, TV Poprad a zverejňuje športové informácie na webovej stránke mesta Poprad.

 

Koncepcia rozvoja školstva v meste Poprad

Obecná školská rada