VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Odbor servisných činností

Vedúca odboru

Ing. Angela Františková
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel. 052/7167253
e-mail: organizacne@msupoprad.sk

angela.frantiskova@msupoprad.sk

 

Správa registratúry a verejného obstarávania

Vedúca oddelenia:

Ing. Jana Petríková
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
tel.: 052/7167253
e-mail: jana.petrikova@msupoprad.sk

 

Podateľňa

 • zabezpečuje správu registratúry, organizuje manipuláciu so spismi a ich archiváciu, metodicky usmerňuje a kontroluje dodržiavanie registratúrneho poriadku.

 

Verejné obstarávanie

 • zodpovedá za dodržiavanie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje postupy verejného obstarávania v súlade s platnou legislatívou,
 • pripravuje a aktualizuje smernicu pre verejné obstarávanie,
 • spracováva podklady pre všetky postupy verejného obstarávania,
 • spravuje celú agendu verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,
 • pripravuje a realizuje všetky postupy verejného obstarávania v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní,
 • posudzuje výber postupu verejného obstarávania podľa výšky predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služby na základe podkladov z jednotlivých odborov úradu,
 • posudzuje a pripravuje odôvodnenia použitia postupov verejného obstarávania,
 • poskytuje právne rady týkajúce sa zákona o verejnom obstarávaní zamestnancom úradu.

 

Oddelenie interných služieb

Vedúca oddelenia: 

Ing. Dagmar Nemčoková
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
tel.: 052/7167219
email: dagmar.nemcokova@msupoprad.sk

Údržba

Administratíva

 • zabezpečuje chod a prevádzku MsÚ,
 • zabezpečuje údržbu, opravy a technické revízie budovy MsÚ,
 • zabezpečuje OBP a PO spravovaných objektov priamo, alebo prostredníctvom tretej osoby,
 • zabezpečuje  plnenie  povinností vyplývajúcich  zo zákona  č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom  znení,  zákona  č. 478/2002 Z. z. o  ochrane ovzdušia v platnom znení, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení, ďalších súvisiacich  predpisov  platných vo vodnom hospodárstve a zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v platnom znení,
 • zabezpečuje dodržiavanie stanovených odberných diagramov spotreby energií,
 • uzatvára zmluvy s dodávateľmi na dodávku vody, plynu a ostatných energií a zabezpečuje telekomunikačné služby,
 • zabezpečuje zásobovanie materiálom a zariadením potrebným pre chod úradu a všetkých súvisiacich činností,
 • zabezpečuje kompletné skladové hospodárstvo,
 • spravuje hnuteľný majetok a vedie jeho evidenciu,
 • zabezpečuje činnosť a prevádzku autodopravy a vedie predpísanú evidenciu,
 • zabezpečuje upratovanie a upratovacie služby,
 • zabezpečuje chod telefónnej ústredne,
 • zabezpečuje  stravovanie  vlastných  pracovníkov, uzatvára  zmluvy o stravovaní, zabezpečuje stravné poukážky,
 • zabezpečuje krátkodobý prenájom priestorov v budove MsÚ a ďalších zariadeniach MsÚ,
 • vykonáva fakturáciu za prenájom, pripravuje a aktualizuje cenníky prenájmu,
 • zabezpečuje po technickej a materiálnej stránke všetky akcie a podujatia organizované  mestom, alebo v spolupráci s mestom.

 

Kontaktné občianske centrá

Vedúca oddelenia

Bc. Mária Kubičarová
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
tel.: 052/7167248

 

Matrika

Tel. 052/7167 209, 7167 242, 7167 243
e-mail: matrika@msupoprad.sk


Územný obvod Matričného úradu Poprad tvoria obce:

 • Poprad
 • Gánovce
 • Spiššká Teplica

 

Matričný úrad:

 • vedie knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí,
 • vedie index zápisov do matričných kníh,
 • vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi,
 • zapisuje do matriky po písomnom súhlase okresného úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín,
 • vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku i cudzine,
 • posudzuje doklady súvisiace s uzavretím manželstva pred orgánom štátu,
 • pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom,
 • posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 • povoľuje na žiadosť snúbencov uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo ktoromkoľvek inom vhodnom mieste,
 • posudzuje žiadosť o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov cudzieho štátneho občana potrebných na uzavretie manželstva,
 • prijíma  oznámenia  manžela  po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,
 • určuje súhlasným vyhlásením rodičov otcovstvo k dieťaťu pred narodením a po narodení a vykonáva o tom záznam do matriky,
 • podáva  oznámenie na súd v prípade, ak je rodič maloletý,
 • podáva  na súd návrh  na  určenie  mena  alebo   priezviska  dieťaťa,  ak sa  rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku,
 • prijíma spoločné vyhlásenie  rodičov  o  dohode  voľby  štátneho  občianstva  pre svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv,
 • pripravuje na odovzdanie  zbierku listín  za uplynulý rok,
 • vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
 • zabezpečuje archiváciu a skartáciu dokladov podľa platných predpisov,
 • zabezpečuje zápis matričných udalostí občanov SR do Osobitnej matriky v Bratislave,
 • v prípade nezrovnalostí zabezpečuje preverenie rodných čísel v REGOBe Banská Bystrica,
 • v zmysle zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov prijíma žiadosti podľa § 7 a vydáva potvrdenia podľa § 8a o vykonaných zmenách.

 

Prvý kontakt

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

tel.: 052/7167 248

 1. poskytuje informácie občanom a zabezpečuje vybavenie prvotnej agendy delegovanej z odborov a oddelení MsÚ,
 2. poskytuje informácie súvisiace s vybavením požiadaviek občanov na jednotlivých oddeleniach MsÚ, vysvetľuje postup pri vybavovaní konkrétnej požiadavky občanov a je nápomocná pri vyplňovaní tlačív, formulárov a dotazníkov,
 3. osvedčuje podpisy a listiny podľa zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v platnom znení,
 4. vydáva rybárske lístky a známky pre psov,
 5. zabezpečuje rozmnožovanie písomností pre potreby MsÚ,
 6. v prípade potreby zabepečuje občiansky pohreb,
 7. vybavuje základnú agendu nasledovných oddelení:
 • základná agenda stavebného poriadku:
  • ohlásenie drobnej stavby,
  • ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác,
  • žiadosť o stavebné povolenie,
  • návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia,
  • ŠFRB,
  • súhlasu na výrub drevín,
  • žiadosť o dadanie 120 1 KUKA nádoby na komunálny odpad,
  • žiadosti k malému zdroju znečisťovania ovzdušia,
  • žiadosti k činnostiam SHR,
 • žiadosti k vodným stavbám základná agenda životného prostredia:
  • žiadosť o vydanie,
 • základná agenda oddelenia dopravy:
  • žiadosti k vyshradenému parkovaniu OŤZP,
  • žiadosti k dopravným obmedzeniam miestných komunikácií,
 • základná agenda oddelenia daní a poplatkov:
  • daň za psa a nehnuteľnosť,
  • oznamovacia povinnosť k vzniku, zániku a zmene poplatkovej povinnosti za komunálne odpady – fyzické osoby, právnické osoby

V zmysle agendy pre občianske záležitosti:

 1. zabezpečuje občianske obrady, slávnosti a prijatia primátorom mesta,
 2. zabezpečuje vedenie kroniky mesta v náležitej kvalite,
 3. spolupracuje s Pohrebno-cintorínskymi službami Poprad, s.r.o. pri príprave a organizácii občianskych pohrebov, rozlúčiek so zosnulými,
 4. vedie evidenciu o účasti účinkujúcich na občianskych obradoch a vypracúva podklady pre vyplatenie mzdy,
 5. prijíma, eviduje a predkladá žiadosti o finančné dotácie z rozpočtu mesta pre kultúrno-spoločenské organizácie pôsobiace na území mesta,
 6. pripravuje  scenáre  na  obrady  a  slávnosti,  organizačne  sa  podieľa  na  ich  príprave     a priebehu a zabezpečuje potrebných účinkujúcich,
 7. prijíma, eviduje, dokladuje písomné oznámenia (oznamovacia povinnosť) usporiadateľov verejných kultúrnych podujatí v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. NR SR o verejných kultúrnych podujatiach a vykonáva kontrolu o dodržiavaní podmienok usporiadaní verejných  kultúrnych  podujatí  na  verejných  priestranstvách.  Pri vydávaní rozhodnutí a povolení spolupracuje s odborom výstavby mestského úradu (vjazdy motorových vozidiel do pešej zóny, poriadok) a mestskou políciou.

 

Evidencia obyvateľstva

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel. 052/7167 211

Oddelenie evidencie obyvateľstva:

 • vedie evidenciu obyvateľov mesta, prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt,
 • vedie evidenciu a prideľuje súpisné čísla budov a iných objektov,
 • vedie evidenciu označenia názvu ulíc a eviduje ich zmeny a zabezpečuje ich fyzické označenie,
 • spracováva charakteristiky podľa dožiadania súdov, polície, exekútorov a ďalších inštitúcií,
 • vyhotovuje písomné potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte občanov,
 • vyhotovuje  zoznamy  voličov  v  prípade  konania  volieb a  ich rozdelenie do jednotlivých okrskov.

 

Oddelenie informatiky

Vedúci oddelenia

Mgr. Jaroslav Maitner
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel. 052/7167 277
e-mail: jaroslav.maitner@msupoprad.sk
 

 • zabezpečuje, zavádza a udržuje v spolupráci s vedúcimi odborov informačný systém mesta a MsÚ,
 • zodpovedá za archiváciu údajov a prístup k informáciám v systéme,
 • zodpovedá za prevádzku a údržbu počítačovej siete,
 • navrhuje a zabezpečuje inováciu technického a programového vybavenia systému,
 • spolu s príslušnými oddeleniami zodpovedá  za  tvorbu, prevádzku a údržbu web stránky mesta,
 • organizuje a zabezpečuje školenie pracovníkov MsÚ k novým produktom resp. nasadeným funkcionalitám informačného systému.

Koncepcia rozvoja informačných systémov

Koncepcia rozvoja informačných systémov na stiahnutie tu.

 

Správa bezpečnosti a ochrany

Ing. Martin Vaščura
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel. 052/7167 271
fax. 052/7725 013
e-mail: martin.vascura@msupoprad.sk
 

Na úseku civilnej ochrany obyvateľstva:

 • vypracováva dokumentáciu civilnej ochrany mesta v  zmysle  zákona  NR SR  č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení,
 • vypracováva plán ochrany  obyvateľstva, oboznamuje sa s havarijnými plánmi podnikov a prevádzok na území mesta a informuje obyvateľstvo o postupe pri mimoriadnej udalosti,
 • podieľa sa na riadení záchranných prác, ak nepatria do pôsobnosti orgánov štátnej správy,  právnických osôb alebo  podnikateľov  na   území   mesta,  v zmysle Vyhlášky MV č. 523/2006 o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek CO,
 • koordinuje uskladňovanie a ošetrovanie špeciálneho materiálu CO a výdaj jednotkám CO,
 • zabezpečuje vyrozumenie osôb, vybraných organizácií a varovanie obyvateľstva,
 • preveruje funkčnosť miestnych prostriedkov (elektrické sirény) na vyhlasovanie  varovných signálov,
 • plánuje poskytovanie núdzového zásobovania a ubytovania evakuovaným,
 • navrhuje primátorovi mesta personálne obsadenie jednotiek CO z radov zamestnancov  mesta, zabezpečuje ich prípravu,
 • na pokyn primátora mesta spracováva dokumenty na vyhlasovanie a odvolanie mimoriadnej udalosti a neodkladne o tom informuje obvodný úrad,
 • vyžaduje náhradu skutočných výdavkov vynaložených na civilnú ochranu, ktoré sa financujú zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obvodného úradu, spolupracuje s orgánmi štátnej správy a organizáciami na území mesta,
 • hospodári   s   pridelenými   finančnými  prostriedkami;   predkladá  návrh  rozpočtu na civilnú ochranu, vedie ekonomickú agendu o jeho čerpaní a predkladá štvrťročne rozbory hospodárenia,
 • vedie evidenciu špeciálneho materiálu CO v správe mesta (podsúvahový  účet), vykonáva     a spracováva inventarizáciu a predkladá ju obvodnému úradu,
 • vykonáva inventarizáciu majetku mesta civilnej ochrany,
 • vykonáva kontroly skladovania a ošetrovania špeciálneho materiálu CO, zabezpečuje redistribúciu podľa pokynov obvodného úradu,
 • vedie evidenciu všetkých písomností, vykonáva ich zapožičanie, odosielanie, evidenciu, ukladanie, prípravu na archiváciu a skartáciu,
 • vypracováva  a  vedie dokumentáciu Krízového štábu mesta Poprad v súlade so zákonom NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.

Na úseku obrany a hospodárskej mobilizácie:

 • vypracováva  návrhy  na  riešenie  opatrení  hospodárskej mobilizácie v zmysle zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii,
 • vypracováva a aktualizuje riadiacu, plánovaciu a výkazovú dokumentáciu,
 • vypracováva  a aktualizuje dokumentáciu prídelového hospodárstva, navrhuje výdajne    odberných oprávnení,
 • aktualizuje a zasiela účelovú informáciu do Krízového plánu obvodného úradu,
 • navrhuje primátorovi mesta a zabezpečuje prednostné spojenie v zmysle Vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR  č. 164/2003  Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o organizácii telekomunikačných služieb na obdobie krízovej situácie,
 • navrhuje primátorovi mesta a zabezpečuje dočasné oslobodzovanie vojakov v zálohe v zmysle zákona NR SR č. 570/2005 o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • vykonáva hlásenie evidenčných zmien zamestnancov Mesta Poprad - vojakov v zálohe,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy okresu a kraja.

Na úseku ochrany utajovaných skutočností:

 • plní úlohy v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacích vyhlášok,
 • zabezpečuje vykonanie bezpečnostnej previerky I. stupňa a realizuje predkladanie  návrhov na určenie osôb, ktoré sa majú oboznamovať s utajovanými skutočnosťami  podľa príslušného stupňa utajenia v podmienkach mestského úradu,
 • vykonáva oboznámenie určených osôb s povinnosťami pri ochrane utajovaných skutočností,
 • vedie zoznam funkcií, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami na mestskom úrade,
 • predkladá žiadosť na certifikáciu jednotlivých mechanických zábranných prostriedkov  alebo technických zabezpečovacích prostriedkov slúžiacich na ochranu priestorov, v ktorých sa nachádzajú utajované skutočnosti, štátnemu orgánu alebo právnickej osobe, ktorej Národný bezpečnostný úrad vydal súhlas a autorizáciu (zákon č. 215/2004 Z. z.),
 • vypracúva metódy ochrany a bezpečnostný projekt na technické prostriedky, na ktorých sa vytvárajú, kopírujú alebo inak rozmnožujú, spracúvajú, prenášajú, ukladajú alebo uchovávajú utajované skutočnosti,
 • metodicky vedie, usmerňuje a kontroluje ochranu utajovaných skutočností v mestskom úrade, organizáciách v pôsobnosti mestského úradu pokiaľ sa tam nachádzajú utajované skutočnosti,
 • vedie evidenciu administratívnych pomôcok,
 • vedie evidenciu oprávnených osôb pre stupeň utajenia "Vyhradené" a evidenciu    zániku oprávnených osôb,
 • vedie zoznamy interných predpisov, ktoré obsahujú utajované skutočnosti,
 • vedie protokol utajovaných písomností MsÚ v Poprade, v plnom rozsahu v zmysle Vyhlášky č. 338/2004 o administratívnej bezpečnosti,
 • zabezpečuje prijímanie a odosielanie utajovaných písomností za MsÚ Poprad,
 • zabezpečuje archiváciu, vytrieďovanie a skartáciu utajovaných skutočností v zmysle zákona.

Na úseku požiarnej ochrany:

 • v spolupráci s preventivárom mesta spracováva požiarny poriadok mesta,
 • zabezpečuje účasť veliteľa, preventivára mesta a členov kontrolných skupín na odbornej príprave,
 • predkladá návrh na rozpočet mesta na požiarnu ochranu, vedie ekonomickú agendu o  jeho čerpaní a predkladá štvrťročne rozbory hospodárenia,
 • vykonáva a spracováva inventarizáciu majetku mesta v správe dobrovoľných hasičských zborov,
 • spolupracuje s preventivárom mesta pri organizácii preventívnych protipožiarnych kontrol,
 • predkladá primátorovi mesta rozhodnutia na základe vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol.

Na úseku BOZP:

 • zabezpečuje školenia zamestnancov mesta v oblasti BOZP,
 • spolupracuje pri vedení agendy pracovných úrazov zamestnancov mesta,
 • spolupracuje pri zabezpečovaní  pracovnej   zdravotnej   služby  v  zmysle Vyhlášky    MZ SR č. 458/2006 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby.

Na úseku bezpečnosti detských ihrísk:

 • participuje na vizuálnej, prevádzkovej a hlavnej kontrole detských ihrísk.