VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Odbor organizačný

Vedúci odboru

Ing. René Šoltés

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel.: 052/7167 282

e-mail: rene.soltes@msupoprad.sk

 

Oddelenie vnútornej správy:

Vedúca oddelenia

Ing. Katarína Cirbus, tel.: 052/7167 219
e-mail: katarina.cirbus@msupoprad.sk

 • zabezpečuje chod a prevádzku MsÚ,
 • zabezpečuje údržbu, opravy a technické revízie budovy MsÚ,
 • zabezpečuje OBP a PO spravovaných objektov priamo, alebo prostredníctvom tretej osoby,
 • zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení,  zákona  č. 478/2002 Z. z. o  ochrane ovzdušia v platnom znení, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení, ďalších súvisiacich  predpisov  platných vo vodnom hospodárstve a zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v platnom znení,
 • zabezpečuje dodržiavanie stanovených odberných diagramov spotreby energií,
 • uzatvára zmluvy s dodávateľmi na dodávku vody, plynu a ostatných energií a zabezpečuje telekomunikačné služby,
 • zabezpečuje zásobovanie materiálom a zariadením potrebným pre chod úradu a všetkých súvisiacich činností,
 • zabezpečuje kompletné skladové hospodárstvo,
 • spravuje hnuteľný majetok a vedie jeho evidenciu,
 • zabezpečuje činnosť a prevádzku autodopravy a vedie predpísanú evidenciu,
 • zabezpečuje upratovanie a upratovacie služby,
 • zabezpečuje chod telefónnej ústredne,
 • zabezpečuje stravovanie vlastných pracovníkov, uzatvára zmluvy o stravovaní, zabezpečuje stravné poukážky,
 • zabezpečuje krátkodobý prenájom priestorov v budove MsÚ a ďalších zariadeniach MsÚ,
 • vykonáva fakturáciu za prenájom, pripravuje a aktualizuje cenníky prenájmu,
 • zabezpečuje po technickej a materiálnej stránke všetky akcie a podujatia organizované  mestom, alebo v spolupráci s mestom.

 

Podateľňa a registratúra:

 • Zabezpečuje chod podateľne, správu registratúry, organizuje manipuláciu so spismi a ich archiváciu, metodicky usmerňuje a kontroluje dodržiavanie registratúrneho poriadku.

 

Matričný úrad a evidencia obyvateľstva:

Na úseku matričného úradu:   

 • vedie knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí,
 • vedie index zápisov do matričných kníh,
 • vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi,
 • zapisuje do matriky po písomnom súhlase okresného úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín,
 • vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku i cudzine,
 • posudzuje doklady súvisiace s uzavretím manželstva pred orgánom štátu,
 • pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom,
 • posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 • povoľuje na žiadosť snúbencov uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo ktoromkoľvek inom vhodnom mieste,
 • posudzuje žiadosť o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov cudzieho štátneho občana potrebných na uzavretie manželstva,
 • prijíma  oznámenia  manžela  po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,
 • určuje súhlasným vyhlásením rodičov otcovstvo k dieťaťu pred narodením a po narodení a vykonáva o tom záznam do matriky,
 • podáva  oznámenie na súd v prípade, ak je rodič málolený,
 • podáva  na súd návrh  na  určenie  mena  alebo   priezviska  dieťaťa,  ak sa  rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku,
 • prijíma spoločné vyhlásenie  rodičov  o  dohode  voľby  štátneho  občianstva  pre svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv,
 • pripravuje na odovzdanie  zbierku listín  za uplynulý rok,
 • vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
 • zabezpečuje archiváciu a skartáciu dokladov podľa platných predpisov,
 • zabezpečuje zápis matričných udalostí občanov SR do Osobitnej matriky v Bratislave,
 • v prípade nezrovnalostí zabezpečuje preverenie rodných čísel v REGOBe Banská Bystrica,
 • v zmysle zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov prijíma žiadosti podľa § 7 a vydáva potvrdenia podľa § 8a o vykonaných zmenách. 

 

Na úseku evidencie obyvateľstva:

 • vedie evidenciu obyvateľov mesta, prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt,
 • vedie evidenciu a prideľuje súpisné čísla budov a iných objektov,
 • vedie evidenciu označenia názvu ulíc a eviduje ich zmeny a zabezpečuje ich fyzické označenie,
 • spracováva charakteristiky podľa dožiadania súdov, polície, exekútorov a ďalších inštitúcií,
 • vyhotovuje písomné potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte občanov,
 • vyhotovuje  zoznamy  voličov  v  prípade  konania  volieb a  ich rozdelenie do jednotlivých okrskov.

 

3. Správa bezpečnosti a ochrany

3.1  Na úseku civilnej ochrany obyvateľstva:

 • vypracováva dokumentáciu civilnej ochrany mesta v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení,
 • vypracováva plán ochrany obyvateľstva, oboznamuje sa s havarijnými plánmi podnikov a prevádzok na území mesta a informuje obyvateľstvo o postupe pri mimoriadnej udalosti,
 • podieľa sa na riadení záchranných prác, ak nepatria do pôsobnosti orgánov štátnej správy, právnických osôb alebo podnikateľov na   území   mesta, v zmysle Vyhlášky MV č. 523/2006 o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek CO,
 • koordinuje uskladňovanie a ošetrovanie špeciálneho materiálu CO a výdaj jednotkám CO,
 • zabezpečuje vyrozumenie osôb, vybraných organizácií a varovanie obyvateľstva,
 • preveruje funkčnosť miestnych prostriedkov (elektrické sirény) na vyhlasovanie varovných signálov,
 • plánuje poskytovanie núdzového zásobovania a ubytovania evakuovaným,
 • navrhuje primátorovi mesta personálne obsadenie jednotiek CO z radov zamestnancov mesta, zabezpečuje ich prípravu,
 • na pokyn primátora mesta spracováva dokumenty na vyhlasovanie a odvolanie mimoriadnej udalosti a neodkladne o tom informuje obvodný úrad,
 • vyžaduje náhradu skutočných výdavkov vynaložených na civilnú ochranu, ktoré sa financujú zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obvodného úradu, spolupracuje s orgánmi štátnej správy a organizáciami na území mesta,
 • hospodári   s   pridelenými   finančnými prostriedkami; predkladá návrh rozpočtu na civilnú ochranu, vedie ekonomickú agendu o jeho čerpaní a predkladá štvrťročne rozbory hospodárenia,
 • vedie evidenciu špeciálneho materiálu CO v správe mesta (podsúvahový účet), vykonáva     a spracováva inventarizáciu a predkladá ju obvodnému úradu,
 • vykonáva inventarizáciu majetku mesta civilnej ochrany,
 • vykonáva kontroly skladovania a ošetrovania špeciálneho materiálu CO, zabezpečuje redistribúciu podľa pokynov obvodného úradu,
 • vedie evidenciu všetkých písomností, vykonáva ich zapožičanie, odosielanie, evidenciu, ukladanie, prípravu na archiváciu a skartáciu,
 • vypracováva a vedie dokumentáciu Krízového štábu mesta Poprad v súlade so zákonom NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.

 

3.2  Na úseku obrany a hospodárskej mobilizácie:

 • vypracováva návrhy na riešenie opatrení hospodárskej mobilizácie v zmysle zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii,
 • vypracováva a aktualizuje riadiacu, plánovaciu a výkazovú dokumentáciu,
 • vypracováva a aktualizuje dokumentáciu prídelového hospodárstva, navrhuje výdajne    odberných oprávnení,
 • aktualizuje a zasiela účelovú informáciu do Krízového plánu obvodného úradu,
 • navrhuje primátorovi mesta a zabezpečuje prednostné spojenie v zmysle Vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 164/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o organizácii telekomunikačných služieb na obdobie krízovej situácie,
 • navrhuje primátorovi mesta a zabezpečuje dočasné oslobodzovanie vojakov v zálohe v zmysle zákona NR SR č. 570/2005 o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • vykonáva hlásenie evidenčných zmien zamestnancov Mesta Poprad - vojakov v zálohe,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy okresu a kraja.

 

3.3 Na úseku ochrany utajovaných skutočností:

 • plní úlohy v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacích vyhlášok,
 • zabezpečuje vykonanie bezpečnostnej previerky I. stupňa a realizuje predkladanie návrhov na určenie osôb, ktoré sa majú oboznamovať s utajovanými skutočnosťami  podľa príslušného stupňa utajenia v podmienkach mestského úradu,
 • vykonáva oboznámenie určených osôb s povinnosťami pri ochrane utajovaných skutočností,
 • vedie zoznam funkcií, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami na mestskom úrade,
 • predkladá žiadosť na certifikáciu jednotlivých mechanických zábranných prostriedkov alebo technických zabezpečovacích prostriedkov slúžiacich na ochranu priestorov, v ktorých sa nachádzajú utajované skutočnosti, štátnemu orgánu alebo právnickej osobe, ktorej Národný bezpečnostný úrad vydal súhlas a autorizáciu (zákon č. 215/2004 Z. z.),
 • vypracúva metódy ochrany a bezpečnostný projekt na technické prostriedky, na ktorých sa vytvárajú, kopírujú alebo inak rozmnožujú, spracúvajú, prenášajú, ukladajú alebo uchovávajú utajované skutočnosti,
 • metodicky vedie, usmerňuje a kontroluje ochranu utajovaných skutočností v mestskom úrade, organizáciách v pôsobnosti mestského úradu pokiaľ sa tam nachádzajú utajované skutočnosti,
 • vedie evidenciu administratívnych pomôcok,
 • vedie evidenciu oprávnených osôb pre stupeň utajenia "Vyhradené" a evidenciu    zániku oprávnených osôb,
 • vedie zoznamy interných predpisov, ktoré obsahujú utajované skutočnosti,
 • vedie protokol utajovaných písomností MsÚ v Poprade, v plnom rozsahu v zmysle Vyhlášky č. 338/2004 o administratívnej bezpečnosti,
 • zabezpečuje prijímanie a odosielanie utajovaných písomností za MsÚ Poprad,
 • zabezpečuje archiváciu, vytrieďovanie a skartáciu utajovaných skutočností v zmysle zákona.

 

3.4 Na úseku požiarnej ochrany:

 • v spolupráci s preventivárom mesta spracováva požiarny poriadok mesta,
 • zabezpečuje účasť veliteľa, preventivára mesta a členov kontrolných skupín na odbornej príprave,
 • predkladá návrh na rozpočet mesta na požiarnu ochranu, vedie ekonomickú agendu o jeho čerpaní a predkladá štvrťročne rozbory hospodárenia,
 • vykonáva a spracováva inventarizáciu majetku mesta v správe dobrovoľných hasičských zborov,
 • spolupracuje s preventivárom mesta pri organizácii preventívnych protipožiarnych kontrol,
 • predkladá primátorovi mesta rozhodnutia na základe vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol.

 

3.5 Na úseku BOZP:

 • zabezpečuje školenia zamestnancov mesta v oblasti BOZP,
 • spolupracuje pri vedení agendy pracovných úrazov zamestnancov mesta,
 • spolupracuje pri zabezpečovaní pracovnej   zdravotnej   služby  v  zmysle Vyhlášky    MZ SR č. 458/2006 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby.

 

3.6. Na úseku bezpečnosti detských ihrísk:

 • participuje na vizuálnej, prevádzkovej a hlavnej kontrole detských ihrísk.