VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Odbor ekonomický

Vedúci odboru

Ing. Marián Matta

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

Tel. 052/7167 226
e-mail: ekonomicke@msupoprad.sk

              marian.matta@msupoprad.sk

 

Oddelenie financií a rozpočtu

Vedúca oddelenia

Ing. Drahomíra Polovková
Tel. 052/7167 212
e-mail: drahomira.polovkova@msupoprad.sk

 • spracováva návrh rozpočtu, po schválení v MsZ  rozpis rozpočtu a sleduje jeho plnenie, 
 • navrhuje  rozpočtové opatrenia,
 • realizuje úhrady bankou,
 • sleduje účet združených prostriedkov a účet osobitných prostriedkov,
 • zúčtováva príjmy  a výdavky na bežných účtoch mesta a v pokladni,
 • zabezpečuje vedenie a účtovanie fondu rezervného, rozvoja bývania a sociálneho,
 • zúčtováva poskytnuté  transfery na prenesený výkon štátnej správy voči ŠR,
 • účtovne sleduje a eviduje použitie prostriedkov poskytnutých mestom iným subjektom,
 • kontroluje oprávnenosť finančných operácií,
 • zabezpečuje účtovnú evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku,
 • zabezpečuje  inventarizáciu  záväzkov a  pohľadávok a  koordinuje práce súvisiace s ročnou inventarizáciou majetku mesta,
 • spracováva výkazy mesta vrátane RO  a  PO:  o  plnení  rozpočtu príjmov a výdavkov, súvahu a výkaz ziskov a strát za jednotlivé štvrťroky, ktoré predkladá daňovému úradu,
 • spracováva rozbor hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta, ktorý predkladá MsZ  polročne,
 • vyhotovuje záverečný účet mesta za rozpočtový (kalendárny) rok,
 • zabezpečuje monitoring a hodnotenie programového rozpočtu.

 

Oddelenie daní a poplatku

Vedúca oddelenia

Ing. Anna Lešková

Tel. 052/7167 223
e-mail: danove@msupoprad.sk

anna.leskova@msupoprad.sk

 • vykonáva správu daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v členení:
  • daň z nehnuteľností,
  • daň za psa,
  • daň za ubytovanie,
  • daň za predajné automaty,
  • daň za nevýherné hracie prístroje,
  • poplatky za komunálne odpady fyzických osôb,
  • poplatky za komunálne odpady právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb,   
 • vyrubuje na základe rozhodnutia z odboru výstavby daň za užívania verejného priestranstva,
 • vedie evidenciu psov,
 • vydáva licencie na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov v zmysle platných predpisov.

 

 

Oddelenie ekonomického zabezpečenia mesta

Tel. 052/7167 229

 • vykonáva ekonomické činnosti rozpočtových kapitol okrem mestskej polície:
  • objednávky,
  • sledovania stavu vybavenia dodávateľských faktúr,
  • kompletizácia faktúr na úhradu a vystavenie platobných poukazov,
  • sledovanie čerpania rozpočtu, v prípade potreby navrhuje rozpočtové opatrenia,
  • vykonávanie čiastkových rozborov hospodárenia podľa jednotlivých kapitol,
 • za  preddavkové organizácie (Zimný štadión, Aréna Poprad a detské jasle ) spracováva podklady pre  rozpočet   a  sleduje   jeho  plnenie,  na základe žiadaniek poskytuje preddavky, mesačne kontroluje vyúčtovanie preddavkov t.j. správnosť účtovania v pokladničných knihách a peňažnom denníku, dodržiavanie rozpočtovej disciplíny,
 • vedie centrálnu evidenciu potvrdeniek, určených pre výber za služby v DOS, Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia, prepravnej služby a iných príjmov,
 • v súlade s rozpočtom poskytuje transfery rozpočtovým organizáciám, príspevkovým organizáciám a dotácie právnickým osobám so 100% majetkovou účasťou Mesta Poprad,
 • vypracováva dokumenty k združovaniu prostriedkov a sleduje ich použitie,
 • zabezpečuje výkon:
 • zriaďovateľskej funkcie k príspevkovým organizáciám mesta (hospodárenie, výsledky, uzávierky),
 • zakladateľskej  funkcie a výkon    povinností   spoločníka   v   obchodných    spoločnostiach  s majetkovou účasťou mesta,
 • vykonáva správu dlhovej služby, pripravuje podklady na úhradu istiny a úrokov zúverov,
 • zabezpečuje zverejňovanie objednávok a faktúr na internetovej stránke mesta Poprad.

 

 

Pokladnica

tel. 052/7167 299

 • zabezpečuje pokladničnú službu MsÚ,
 • kontroluje cestovné účty zamestnancov MsÚ.