VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Odbor ekonomický

Vedúca odboru

Ing. Adriana Sedláková

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

Tel. 052/7167 226
e-mail: ekonomicke@msupoprad.sk

Vedúci odboru na základe splnomocnenia primátora mesta zastupuje mesto (štatutára) vo finančných záležitostiach.

Oddelenie financií a rozpočtu

Vedúci oddelenia

Mgr. et Mgr. Marián Soliar, tel.: 052/7167 212
e-mail: marian.soliar@msupoprad.sk

 • spracováva návrh rozpočtu, po schválení v MsZ  rozpis rozpočtu a sleduje jeho plnenie, 
 • navrhuje  rozpočtové opatrenia,
 • realizuje úhrady bankou,
 • sleduje účet združených prostriedkov a účet osobitných prostriedkov,
 • zúčtováva príjmy  a výdavky na bežných účtoch mesta a v pokladni,
 • zabezpečuje vedenie a účtovanie fondu rezervného, rozvoja bývania a sociálneho,
 • zúčtováva poskytnuté  transfery na prenesený výkon štátnej správy voči ŠR,
 • účtovne sleduje a eviduje použitie prostriedkov poskytnutých mestom iným subjektom
 • kontroluje oprávnenosť finančných operácií,
 • zabezpečuje účtovnú evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku,
 • zabezpečuje  inventarizáciu  záväzkov a  pohľadávok a  koordinuje práce súvisiace s ročnou inventarizáciou majetku mesta,
 • spracováva výkazy mesta vrátane RO  a  PO:  o  plnení  rozpočtu príjmov a výdavkov, súvahu a výkaz ziskov a strát za jednotlivé štvrťroky, ktoré predkladá daňovému úradu,
 • spracováva rozbor hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta, ktorý predkladá MsZ      polročne,
 • vyhotovuje záverečný účet mesta za rozpočtový (kalendárny) rok,
 • zabezpečuje monitoring a hodnotenie programového rozpočtu,
 • vykonáva ekonomické činnosti podľa programového rozpočtu okrem mestskej polície,
 • sleduje čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých kapitol,
 • vykonáva metodické usmernenie po stránke ekonomickej,
 • vystavuje objednávky na základe požiadaviek od jednotlivých odborov a oddelení,
 • preskúmava faktúry po formálnej stránke,
 • kontroluje správnosť funkčnej a ekonomickej klasifikácie vrátane programového rozpočtu,
 • vystavuje platobné poukazy, zabezpečuje podpisy k finančnej kontrole a kompletizuje faktúry na úhradu podľa rozpočtových kapitol,
 • vedie evidenicu došlých faktúr za jednotlivé kapitoly,
 • pripravuje podklady na úhradu istiny a úrokov z úverov,
 • v súlade s rozpočtom poskytuje transfery rozpočtovým organizáciám, príspevkovým organizáciám na základe žiadosti z právneho oddelenia a dotácie právnickým osobám,
 • vedie evidenicu potvrdeniek, určených pre výber za služby v Dome opatrovateľskej služby, Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia, Prepravnej služby a Zberného centra.

 

Oddelenie daní a poplatku

Vedúca oddelenia

Mgr. Ľuboslava Duroňová, tel.: 052/7167 223
e-mail: luboslava.duronova@msupoprad.sk

 • vykonáva správu daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v členení:
 • daň z nehnuteľností,
 • daň za psa,
 • daň za ubytovanie,
 • daň za predajné automaty,
 • daň za nevýherné hracie prístroje,
 • poplatky za komunálne odpady fyzických osôb,
 • poplatky za komunálne odpady právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb,   
 • vyrubuje na základe rozhodnutia z odboru výstavby daň za užívania verejného priestranstva,
 • vedie evidenciu psov,
 • vydáva licencie na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov v zmysle platných predpisov.

 

Pokladňa

 • zabezpečuje pokladničnú službu MsÚ,
 • kontroluje cestovné účty zamestnancov MsÚ.