VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Poprad.


Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
   

Sadzba poplatku

Správca dane stanovuje sadzbu poplatku pre fyzickú osobu vo výške 0,0579 eura za osobu a kalendárny deň. Ročný poplatok na rok 2019 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzickú osobu je 21,13 €.

Správca dane stanovuje sadzbu poplatku za množstvový zber pre právnické osoby a podnikateľov vo výške 0,0115 eura za jeden liter odpadu.

 

Poplatková povinnosť

Vzniká dňom prihlásenia k trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu na území mesta Poprad alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta (vznik vlastníctva k nehnuteľnosti) alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta na účel podnikania. Každý poplatník je povinný si splniť oznamovaciu povinnosť do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.

Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - právnické osoby a podnikatelia - otvorí sa v novom okne.


Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (vznik, zánik, zmena) - fyzické osoby - otvorí sa v novom okne.


Zaniká dňom zrušenia trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území mesta alebo v deň zrušenia oprávnenia užívať nehnuteľnosť alebo v deň zrušenia užívania nehnuteľnosti na území mesta alebo v deň ukončenia podnikateľskej činnosti. Každý poplatník je povinný do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti splniť si oznamovaciu povinnosť.


Oznámenie o zániku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - právnické osoby a podnikatelia - otvorí sa v novom okne.


Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (vznik, zánik, zmena) - fyzické osoby - otvorí sa v novom okne.

Zmena - každý poplatník je povinný do 30 dní odo dňa zmeny poplatkovej povinnosti splniť si oznamovaciu povinnosť. Pod zmenou sa rozumie zmena adresy trvalého pobytu, zmena adresy sídla, prevádzky, názvu, zmena priezviska, zmena adresy na doručovanie písomnosti, zmena počtu poplatníkov, zmena frekvencie vývozu, zmena zbernej nádoby, zmena platiteľa poplatku, alebo zmena odberného miesta.

Oznámenie o zmene poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - právnické osoby a podnikatelia - otvorí sa v novom okne.


Oznámenie o zmene adresy - právnické osoby a podnikatelia - otvorí sa v novom okne.


Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (vznik, zánik, zmena) - fyzické osoby - otvorí sa v novom okne.
 

Sankcia za nesplnenie oznamovacej povinnosti

Za nesplnenie oznamovacej povinnosti v ustanovenej lehote uloží správca dane podľa daňového poriadku pokutu najviac do výšky vyrubeného poplatku, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur.

 

Zníženie poplatku

Poplatníkovi, ktorý sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta, správca dane poplatok zníži na základe oznámenia a predložených podkladov o 80 % zo sadzby 0,0579 eura za osobu a kalendárny deň za  preukázaný počet dní neprítomnosti v meste.
 
Preukazujúcim podkladom na zníženie poplatku je:

 • potvrdenie o dennom štúdiu mimo mesta Poprad a potvrdenie o ubytovaní,
 • potvrdenie od zamestnávateľa o dobe trvania práce mimo mesta Poprad s určením miesta výkonu  zamestnania a potvrdenie o ubytovaní,
 • potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku za komunálny odpad v mieste ubytovania alebo podklady jednoznačne preukazujúce počet dní neprítomnosti poplatníka v meste.

Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (vznik, zánik, zmena) pre fyzické osoby - otvorí sa v novom okne.

 

Odpustenie poplatku

Správca dane poplatok odpustí poplatníkovi, ktorý sa počas celého zdaňovacieho obdobia zdržiaval v zahraničí.


Preukazujúcim podkladom pre odpustenie poplatku je:

 • potvrdenie o dobe trvania denného štúdia v zahraničí,
 • potvrdenie alebo iný doklad o trvaní pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného vzťahu s určením miesta výkonu zamestnania mimo územia Slovenskej republiky,
 • doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (úrad prihlasovania obyvateľstva, rezidentské povolenie),
 • čestné vyhlásenie poplatníka s overeným podpisom v mieste pobytu v zahraničí, v ktorom budú uvedené identifikačné údaje o poplatníkovi a dĺžka doby neprítomnosti poplatníka,
 • alebo podklady jednoznačne preukazujúce neprítomnosť poplatníka v meste.
   

V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné predložiť aj preklad do slovenského jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad).
Správca dane poplatok odpustí poplatníkovi, ktorý je vo vyšetrovacej väzbe, vo výkone trestu, v reedukačnom zariadení a detskom domove.

Preukazujúcim podkladom pre odpustenie poplatku je:

 • potvrdenie o výkone vyšetrovacej väzby alebo o výkone trestu,
 • potvrdenie o umiestnení v reedukačnom zariadení,
 • potvrdenie o umiestnení v detskom domove.


Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (vznik, zánik, zmena) pre fyzické osoby - otvorí sa v novom okne.

K podkladom je poplatník povinný doložiť prehlásenie o počte dní v zdaňovacom období, počas ktorých sa za preukázané obdobie nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta, pokiaľ to nevyplýva už z predložených podkladov.


Správca dane na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok zníži, ak žiadateľ – fyzická osoba je v čase podania žiadosti osobou v hmotnej núdzi, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a zároveň musí byť v hmotnej núdzi celý predchádzajúci kalendárny rok predtým, ako požiada o zníženie poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady. Podkladom pre posúdenie nároku na zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je žiadosť poplatníka o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o  tom, že fyzickej osobe bola priznaná pomoc v hmotnej núdzi a potvrdenie o dobe poberania pomoci v hmotnej núdzi žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb, ktoré tvoria domácnosť. Žiadosť o zníženie poplatku spolu s podkladmi  je potrebné predložiť do 30.06. aktuálneho zdaňovacieho obdobia.


Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - pre osoby v hmotnej núdzi - otvorí sa v novom okne.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 14/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platné od 01.01.2015 - otvorí sa v novom okne.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 21/2015, ktorým sa mení a doplňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 14/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platné od 01.01.2017 - otvorí sa v novom okne.