VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Mestská rada

Na základe uznesenia č. 221/2016 schváleného na 5. zasadnutí MsZ mesta Poprad dňa 21.10.2016 o zavedení digitálného zastupiteľstva budú všetky materiály na MsZ od 1.1.2017 zverejňované na odkaze https://poprad.digitalnemesto.sk/zastupitelstvo/#mesto-poprad/mestska-rada/2014-2018

Charakteristika

 1. Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť mestskú radu. Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.
 2. Počet členov Mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov Mestského zastupiteľstva. V zloženi Mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v Mestskom zastupiteľstve.
 3. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.
 4. Mestská rada:
 • rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského  zastupiteľstva a organizuje prípravu podkladov na zasadnutie mestského zastupiteľstva,            
 • pripravuje zasadnutie mestského zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,
 • organizuje a zjednocuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva,
 • zaujíma stanoviská vo veciach predložených primátorom na prerokovanie,
 • plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.
 1. Spôsob volieb členov mestskej rady upravuje rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva. Spôsob rokovania mestskej rady určuje rokovací poriadok mestskej rady.
 2. Mestská rada sa schádza podľa potreby najmenej raz za dva mesiace. Jej zasadnutie  zvoláva a vedie primátor alebo zástupca primátora, ak tak neurobí primátor.
 3. Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia Mestskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

 

Členovia Mestskej rady

 • Ing. Slavomír Božoň
 • Ing. Pavol Gašper
 • Ing. Ondrej Kavka
 • PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD.
 • Mgr. Štefan Pčola
 • Mgr. Igor Wzoš

 

Dochádzka členov Mestskej rady

Dochádzka poslancov Mestskej rady - rok 2016
 Dochádzka_MsR_2016.pdf (43.7 kB) (43.7 kB)

 
Dochádzka poslancov Mestskej rady - rok 2015
 Dochádzka_MsR_2015.pdf (95.3 kB) (95.3 kB)

 
Dochádzka poslancov Mestskej rady - rok 2014
 Dochádzka_MsR_2014.pdf (94 kB) (94 kB)

 
Dochádzka poslancov Mestskej rady - rok 2013
 dochádzka_MsR_2013.pdf (22.7 kB) (22.7 kB)

 
Dochádzka poslancov Mestskej rady - rok 2013
 dochádzka_1_MsR_2013.pdf (17.5 kB) (17.5 kB)

 
Dochádzka poslancov Mestskej rady - rok 2012
 dochádzka_MsR_2012.pdf (22.7 kB) (22.7 kB)

 
Dochádzka poslancov Mestskej rady - rok 2011
 dochádzka_MsR_2011.pdf (22.6 kB) (22.6 kB)