VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Mestská rada

Na tejto stránke je zverejnená dochádzka členov Mestskej rady mesta Poprad do dátumu 30.11.2018 (koniec volebného obdobia 2014-2018).  Od dátumu 30.11.2018 sú tieto informácie zverejnené na odkaze https://egov.poprad.sk/default.aspx?NavigationState=261:0:

Charakteristika

 1. Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť mestskú radu. Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.
 2. Počet členov Mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov Mestského zastupiteľstva. V zloženi Mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v Mestskom zastupiteľstve.
 3. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.
 4. Mestská rada:
 • pred zasadnutím mestského zastupiteľstva prerokúva návrhy uznesení,   
 • rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva,
 • predkladá mestskému zastupiteľstvu vlastné návrhy,
 • zaujíma stanoviská vo veciach predložených primátorom na prerokovanie,
 • plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.
 1. Spôsob rokovania mestskej rady určuje rokovací poriadok mestskej rady.
 2. Mestská rada sa schádza podľa potreby najmenej raz za dva mesiace. Jej zasadnutie  zvoláva a vedie primátor alebo zástupca primátora, ak tak neurobí primátor.
 3. Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia mestskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

 

Členovia Mestskej rady

 • Ing. Milan Baran
 • Ing.Marián Barilla
 • Ing. Ondrej Kavka
 • Mgr. Alena Madzinová
 • Mgr. Štefan Pčola
 • Anna Schlosserová

 

Dochádzka členov Mestskej rady

Dochádzka_MsR_2016.pdf(43.7 kB)Dochádzka poslancov Mestskej rady - rok 2016
Dochádzka_MsR_2015.pdf(95.3 kB)Dochádzka poslancov Mestskej rady - rok 2015
dochádzka_1_MsR_2013.pdf(17.5 kB)Dochádzka poslancov Mestskej rady - rok 2013
dochádzka_MsR_2012.pdf(22.7 kB)Dochádzka poslancov Mestskej rady - rok 2012