VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Marketing a komunikácia

Bc. Jarmila Hlaváčová
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel. 052/7167 303
e-mail:jarmila.hlavacova@msupoprad.sk

Hovorkyňa mesta plní najmä tieto úlohy:

 1. Komplexne koordinuje komunikačné aktivity MsÚ.
 2. Monitoruje  činnosť  MsÚ,  jeho  jednotlivých  organizačných zložiek, výstupy z MsZ a komisií.
 3. V súčinnosti s vedením mesta a vedúcimi jednotlivých organizačných zložiek spracúva informácie o činnosti MsÚ a primátora Mesta a zabezpečuje ich ďalšie šírenie.
 4. Vytvára a udržiava efektívne komunikačné kanály zabezpečujúce šírenie informácií smerom k verejnosti.
 5. Koordinuje médiá spadajúce do kompetencie samosprávy - web, televízia a noviny  s cieľom vytvoriť čo najprofesionálnejšiu a najefektívnejšiu formu prezentácie činnosti MsÚ a samotného Mesta.
 6. Pripravuje, organizuje, vedie a moderuje tlačové konferencie a besedy, brífingy.
 7. Buduje, rozvíja a udržiava korektné vzťahy so zástupcami médií, zabezpečuje stretnutia s novinármi, ich účasť na dôležitých  podujatiach  organizovaných Mestom Poprad a primátorom Mesta.
 8. Pripravuje tlačové správy a vyhlásenia, spracúva otázky a odpovede zo strany verejnosti a médií.
 9. V prípadoch uverejnenia nepravdivých a špekulatívnych informácií zabezpečuje po konzultácii s vedením mesta alebo vedúcimi jednotlivých organizačných zložiek bezprostrednú reakciu.
 10. Zastupuje vedenie Mesta Poprad a primátora mesta pred médiami a novinármi v prípade neprítomnosti vedenia Mesta Poprad a primátora mesta.
 11. Spravuje evidenciu kontaktov novinárov, redaktorov, médií a tlačových agentúr.
 12. Zabezpečuje televízne a rozhlasové vystúpenia vedenia mesta, ich dramaturgiu a réžiu.
 13. Pomáha vytvárať pozitívny imidž mesta Poprad.