VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Kontakty a kompetencie mesta

Kontakt

Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad

Ústredňa: +421 52 7167 111
Fax: +421 52 7721 218

e-mail: podatelna@msupoprad.sk

 

Identifikačné údaje

IČO 00326 470
DIČ 2021031144
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK75 0200 0000 0000 2452 4562
IBAN: SK75 0200 0000 0000 2452 4562
BIC: SUBASKBX

 

Úradné hodiny

 

Mestský úrad:

Pondelok7.30 – 15.30 hod.
Utorok7.30 – 15.30 hod.
Streda7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok7.30 – 15.30 hod.
Piatok7.30 – 15.00 hod.

 

Oddelenie stavebného poriadku:

Pondelok7.30 – 15.30 hod.
Utoroknestránkový deň
Streda7.30 – 16.00 hod.
Štvrtoknestránkový deň
Piatok7.30 – 15.00 hod.

 

Zóna prvého kontaktu:

Pondelok7.00 – 15.30 hod.
Utorok7.00 – 15.30 hod.
Streda7.00 – 16.00 hod.
Štvrtok7.00 – 15.30 hod.
Piatok7.00 – 15.00 hod.

 

Pokladňa:

Pondelok7.00 – 15.30 hod.
Utorok7.00 – 15.30 hod.
Streda7.00 – 16.00 hod.
Štvrtok7.00 – 15.30 hod.
Piatok7.00 – 15.00 hod.

 

Podateľňa

Mestský úrad Poprad, prízemie číslo dverí A018

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
e-mail: podatelna@msupoprad.sk
 

Kancelária prvého kontaktu

tel. 052/7167 247, 248

 • poskytuje informácie všestranného charakteru, súvisiace s agendou Mestského úradu v Poprade vo vzťahu k občanom
 • poskytuje pomoc pri vyplňovaní žiadostí, formulárov, dotazníkov a tlačív
 • vysvetľuje postupnosť krokov pri vybavovaní základných záležitostí a požiadaviek občanov
 • vybavuje priznanie k dani za psa, prihlasovanie psov na území Popradu, vydáva známky pre psov a vedie evidenciu prihlásených psov a vydaných (aj stratených) známok pre psa
 • vydáva rybárske lístky a vedie evidenciu žiadateľov na základe OP
 • overuje podpisy a listiny v zmysle zákona NR SR č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a občanmi v znení neskorších predpisov
   

Pracoviská MsÚ

JUH I., II., V., VI., Kvetnica

 

 
Dostojevského 25 Pondelok 7.30 - 15.30
  Utorok 7.30 - 15.30
  Streda 7.30 - 16.00
  Štvrtok 7.30 - 15.30
  Piatok 7.30 - 15.00
    Mgr. Júlia Watter Domaratzká (0910 890 305)
    julia.watterova@msupoprad.sk

Stráže

 

 
Strážske námestie 536/19 Pondelok 11.00 - 14.45
  Utorok 11.00 - 14.45
  Streda 11.00 - 15.30
  Štvrtok 11.00 - 14.45
  Piatok 11.00 - 14.00
    Mgr. Eva Mihová (052/7731 267)
    eva.mihova@msupoprad.sk

Veľká

 

 
Scherfelova 36 Pondelok 7.30 - 15.30
  Utorok 7.30 - 15.30
  Streda 7.30 - 16.00
  Štvrtok 7.30 - 15.30
  Piatok 7.30 - 15.00
    Mgr. Emília Ferková (052/7768 534) (0910 890 303)
    emilia.ferkova@msupoprad.sk

Spišská Sobota

 

 
Sobotské námestie 1744/38 Pondelok zatvorené
  Utorok 7.30 - 15.30
  Streda zatvorené
  Štvrtok 7.30 - 15.30
  Piatok zatvorené
    Ing. Dagmar Nemčoková (0910 890 226)
    dagmar.nemcokova@msupoprad.sk

Matejovce

 

 
Matejovské námestie 1547/22 Pondelok 7.30 - 15.30
  Utorok zatvorené
  Streda 7.30 - 16.00
  Štvrtok zatvorené
  Piatok 7.30 - 15.00
    Ing. Dagmar Nemčoková (0910 890 226)
    dagmar.nemcokova@msupoprad.sk

 

Kompetencie mesta

 • Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.
 • Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 
 • Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov.  Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. 
 • Mesto má právo združovať sa s inými mestami alebo obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.


Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jeho samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Orgánmi mesta sú:

 • Mestské zastupiteľstvo mesta
 • primátor mesta.


Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta.  Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.  Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva na štyri roky.

Primátor je predstaviteľom mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora. Spôsob voľby primátora upravuje osobitný zákon.

Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.

Zdroj: Zákon SNR o obecnom zriadení.

MsU.jpg

 


 

Zamestnanci mestského úradu - kontakty

PREDNOSTA

Ing. Oľga Netočná prednosta@msupoprad.sk +421 52 7167 203

ODDELENIE PREZENTÁCIE MESTA, OBČIANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ, SEKRETARIÁTY A KANCELÁRIA PRVÉHO KONTAKTU

Sekretariáty

Ing. Lenka Miľovčíková primator@poprad.sk +421 52 7167 202
Bc. Andrea Kramár andrea.kramar@msupoprad.sk +421 52 7167 202
Ing. Barbora Puskajlerová barbora.puskajlerova@msupoprad.sk +421 52 7167 210
Mgr. Vladimíra Figlárová vladimira.figlarova@msupoprad.sk +421 52 7167 215
Martina Labajová martina.labajova@msupoprad.sk +421 52 7167 203

Kancelária prvého kontaktu

Ing. Barbara Klaudia Greňová barbara.grenova@msupoprad.sk +421 52 7167 248
Jana Babjaková jana.babjakova@msupoprad.sk +421 52 7167 248
Lucia Javorská lucia.javorska@msupoprad.sk +421 52 7167 247
Tímea Plavcová timea.plavcova@msupoprad.sk +421 52 7167 247
Michaela Olevičová michaela.olevicova@msupoprad.sk +421 52 7167 247

Prezentácia mesta

Ing. Tomáš Klein tomas.klein@msupoprad.sk +421 52 7167 249
Ing. Barbora Hrošková barbora.hroskova@msupoprad.sk +421 52 7167 250
Mgr. Monika Balážová monika.balazova@msupoprad.sk +421 52 7167 250
Mgr. Dominika Bobulová dominika.bobulova@msupoprad.sk +421 52 7167 249

Marketing a komunikácia

Bc. Jarmila Hlaváčová jarmila.hlavacova@msupoprad.sk +421 52 7167 303

ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Ing. Zita Kozlerová zita.kozlerova@msupoprad.sk +421 52 7167 272
Ing. Mgr. Milan Tomáš milan.tomas@msupoprad.sk +421 52 7167 264
Ing. Mária Sabolová maria.sabolova@msupoprad.sk +421 52 7167 264

ODBOR ORGANIZAČNÝ

Ing. René Šoltés rene.soltes@msupoprad.sk +421 52 7167 282

Oddelenie vnútornej správy

Ing. Katarína Cirbus katarina.cirbus@msupoprad.sk +421 52 7167 219
Andrej Borkovský --- ---
Gabriel Jucha --- ---
Ján Kundráč --- ---
Ľudovít Nagy --- ---
Vladimír Hanečák --- ---
Zuzana Laskovičová --- ---
Gabriela Bizubová --- ---
Slavomíra Gájová --- ---
Kvetoslava Gildeinová --- ---
Ľuboš Olevič --- ---
Mária Kokoruďová --- ---
Monika Havlíčková --- ---
Gejza Šavel --- ---
Lýdia Zemanová --- ---
Ján Pitoňák --- ---
Adam Joppa --- ---
Stanislav Tomajka --- ---
František Kalla --- ---
Božena Kroščenová --- ---
Ján Harhovský --- ---
Iveta Gattová --- ---
Oľga Gapčová --- ---
Mária Rózsová --- ---
Helena Štrauchová --- ---

Administratíva

Mgr. Daniela Meltzerová daniela.meltzerova@msupoprad.sk +421 52 7167 257
Anna Švagerková anna.svagerkova@msupoprad.sk +421 52 7167 219
Martina Stučková martina.stuckova@msupoprad.sk +421 52 7167 257

Podateľňa a registratúra

Janka Zajacová janka.zajacova@msupoprad.sk +421 52 7167 245
Mgr. Mária Kmečová maria.kmecova@msupoprad.sk +421 52 7167 245
Janka Dugasová janka.dugasova@msupoprad.sk +421 52 7167 245
Alice Šimčáková --- +421 52 7167 111
Zdenka Langová --- +421 52 7167 111
Ing. Jana Koštrnová --- +421 52 7167 111

Matrika

Silvia Hurajtová silvia.hurajtova@msupoprad.sk +421 52 7167 209
Jana Holodová jana.holodova@msupoprad.sk +421 52 7167 243
Mgr. Mária Ščurková maria.scurkova@msupoprad.sk +421 52 7167 242

Evidencia obyvateľstva

Ing. Eva Ihnačáková eva.ihnacakova@msupoprad.sk +421 52 7167 211
Ing. Dana Keresztényová dana.keresztenyova@msupoprad.sk +421 52 7167 206

Správa bezpečnosti a ochrany

Ing. Martin Vaščura martin.vascura@msupoprad.sk +421 52 7167 271

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Ing. Iveta Borňáková iveta.bornakova@msupoprad.sk +421 52 7167 292

Oddelenie správy bytov, nebytových priestorov a majetku mesta

Ing. Miroslava Schindlerová miroslava.schindlerova@msupoprad.sk +421 52 7167 331
Adriana Balážová adriana.balazova@msupoprad.sk +421 52 7167 297
Vlasta Božoňová vlasta.bozonova@msupoprad.sk +421 52 7167 246
Ing. Daniela Dluhošová daniela.dluhosova@msupoprad.sk +421 52 7167 246
Anna Focková anna.fockova@msupoprad.sk +421 52 7167 244
Beáta Sekeráková beata.sekerakova@msupoprad.sk +421 52 7167 293
Ing. Ivana Jurišová ivana.jurisova@msupoprad.sk +421 52 7167 281
Lucia Poľanovská lucia.polanovska@msupoprad.sk +421 52 7167 297
Ing. Anna Pichnarčíková anna.pichnarcikova@msupoprad.sk +421 52 7167 281
Lenka Mokošová lenka.mokosova@msupoprad.sk +421 52 7167 244
Bc. Slavomíra Tudajová slavomira.tudajova@msupoprad.sk +421 52 7167 270

Správa priemyselného parku

Peter Zavatzký peter.zavatzky@msupoprad.sk +421 52 7167 270
Ján Petruľa --- ---
Peter Pemčák peter.pemcak@msupoprad.sk +421 52 7167 293

Správa mestského útulku

Peter Greňa peter.grena@msupoprad.sk ---
Lenka Michaláková --- ---
Ján Eliaš --- ---

ODBOR SOCIÁLNY

Mgr. Petra Závacká petra.zavacka@msupoprad.sk +421 52 7160 373

Oddelenie rodiny a marginalizovaných skupín

Mgr. Gabriela Lompartová gabriela.lompartova@msupoprad.sk +421 52 7160 380
Mgr. Mária Hyblerová maria.hyblerova@msupoprad.sk +421 52 7160 378
Mgr. Adriána Jakubcová adriana.jakubcova@msupoprad.sk +421 52 7160 376
Ing. Marcela Michalková marcela.michalkova@msupoprad.sk +421 52 7160 378
Ing. Erika Mižigárová erika.mizigarova@msupoprad.sk +421 52 7160 369
Mgr. Lýdia Pištová lydia.pistova@msupoprad.sk +421 52 7160 375
Mgr. Ľudmila Lahetová ludmila.lahetova@msupoprad.sk +421 52 7160 378
Mgr. Lucia Lučivjanská lucia.lucivjanska@msupoprad.sk +421 52 7160 374

ZSS Nocľaháreň

Mgr. Milan Vrana milan.vrana@msupoprad.sk +421 52 7724 209
Róbert Machovič --- ---
Mgr. Ľubomír Mišurda --- ---
Darina Hlaváčová --- ---
Tomáš Šimčák --- ---
Mgr. Jozef Kuboši --- ---

Detské jasle

Ing. Alena Palgutová alena.palgutova@msupoprad.sk +421 52 7730 968
Mária Hvilová --- ---
Erika Kopačová --- ---
Kvetoslava Košárová --- ---
Jana Slebodníková --- ---
Bc. Miriam Zacharová --- ---
Eva Kovaľová --- ---
Mária Labisová --- ---

Oddelenie seniorov a ŤZPO

Mgr. Renáta Kostková renata.kostkova@msupoprad.sk +421 52 7160 370
MUDr. Alena Urbanová --- ---
Mgr. Margita Droppová margita.droppova@msupoprad.sk +421 52 7160 379
Igor Hreus --- ---
Mgr. Dagmar Kofroňová dagmar.kofronova@msupoprad.sk +421 52 7160 371
Daniela Majzelová --- ---
Mgr. Lucia Malecká lucia.malecka@msupoprad.sk +421 52 7160372
Mgr. Mária Maličká maria.malicka@msupoprad.sk +421 52 7880 361
Bc. Ružena Reľovská ruzena.relovska@msupoprad.sk +421 52 7880 362
PhDr. Daniela Slivková daniela.slivkova@msupoprad.sk +421 52 7160 337
Ing. Ján Neupauer jan.neupauer@msupoprad.sk +421 52 7880 372
Mgr. Silvia Surík --- +421 52 77 44 971
Rastislav Juhás --- ---

Terénna komunitná sociálna práca

Mgr. Július Ovšonka julius.ovsonka@msupoprad.sk +421 52 7880 363
Mgr. Zuzana Pechová zuzana.pechova@msupoprad.sk ---
Viera Mižigárová --- ---
Bc. Peter Židek --- ---
Mgr. Jana Šoltésová jana.soltesova@msupoprad.sk ---

ODBOR VÝSTAVBY

Ing. Kristína Horáková kristina.horakova@msupoprad.sk +421 52 7167 276

Oddelenie stavebného poriadku

Ing. Hana Paračková hana.parackova@msupoprad.sk +421 52 7167 269
Ing. Martin Pitoňák martin.pitonak@msupoprad.sk +421 52 7167 269
Ing. Helena Chylová helena.chylova@msupoprad.sk +421 52 7167 295
Bibiána Bartošová bibiana.bartosova@msupoprad.sk +421 52 7167 284
Ing. Anna Gradzillová anna.gradzillova@msupoprad.sk +421 52 7167 267
Ing. Katarína Tóthová katarina.tothova@msupoprad.sk +421 52 7167 285
Martina Orjabincová martina.orjabincova@msupoprad.sk +421 52 7167 256
Ing. František Fecko frantisek.fecko@msupoprad.sk +421 52 7167 267
Ing. Eva Fedáková eva.fedakova@msupoprad.sk +421 52 7167 295
Mgr. Jozef Želonka jozef.zelonka@msupoprad.sk +421 52 7167 284
Ing. Igor Figuli igor.figuli@msupoprad.sk +421 52 7167 285

Oddelenie investícií mesta

Ing. Monika Rontová monika.rontova@msupoprad.sk +421 52 7167 279
Ing. Barbora Hoghová barbora.hoghova@msupoprad.sk +421 52 7167 261
Ing. Dagmar Kriššáková dagmar.krissakova@msupoprad.sk +421 52 7167 261
Peter Martinko peter.martinko@msupoprad.sk +421 52 7167 262
Antónia Sabová antonia.sabova@msupoprad.sk +421 52 7167 286
Ing. Monika Schmidtová monika.schmidtova@msupoprad.sk +421 52 7167 286

Oddelenie životného prostredia

Ing. Daniela Gerčák Polaštiková daniela.polastikova@msupoprad.sk +421 52 7167 258
Ing. Zuzana Čakyová zuzana.cakyova@msupoprad.sk +421 52 7167 258
Mgr. Marián Bobák marian.bobak@msupoprad.sk +421 52 7167 254
Ing. Jana Iždinská jana.izdinska@msupoprad.sk +421 52 7167 263
Rudolf Kroščen --- ---
Róbert Kelar --- ---

Oddelenie územného plánu a dopravy

Ing. Branislav Daniel branislav.daniel@msupoprad.sk +421 52 7167 294
Ing. Lukáš Matta lukas.matta@msupoprad.sk +421 52 7167 294
Ing. Arch. Tibor Schmidt tibor.schmidt@msupoprad.sk +421 52 7167 274
Ing. Arch. Jarmila Vojtaššáková jarmila.vojtassakova@msupoprad.sk +421 52 7167 274

ODBOR EKONOMICKÝ

Ing. Adriana Sedláková adriana.sedlakova@msupoprad.sk +421 52 7167 226

Oddelenie financií a rozpočtu

Mgr. et Mgr. Marián Soliar marian.soliar@msupoprad.sk +421 52 7167 212
Ing. Martina Bednarčíková martina.bednarcikova@msupoprad.sk +421 52 7167 227
Anna Budzáková anna.budzakova@msupoprad.sk +421 52 7167 237
Alena Grajciarová alena.grajciarova@msupoprad.sk +421 52 7167 228
Marcela Páleniková marcela.palenikova@msupoprad.sk +421 52 7167 251
Iveta Baluchová iveta.baluchova@msupoprad.sk +421 52 7167 251
Ing. Slávka Kremnická slavka.kremnicka@msupoprad.sk +421 52 7167 228
Ing Milada Grúbelová milada.grubelova@msupoprad.sk +421 52 7167 237
Bc. Daša Fabianova dasa.fabianova@msupoprad.sk +421 52 7167 233
Mgr. Iveta Budajová iveta.budajova@msupoprad.sk +421 52 7167 229
Alena Pajpachová alena.pajpachova@msupoprad.sk +421 52 7167 233
Henrieta Pisarčíková henrieta.pisarcikova@msupoprad.sk +421 52 7167 230
Bc. Bibiana Horákova bibiana.horakova@msupoprad.sk +421 52 7167 260
Mgr. Andrea Lukáčová andrea.lukacova@msupoprad.sk +421 52 7167 260
Ing. Lýdia Oláhová lydia.olahova@msupoprad.sk +421 52 7167 229

Oddelenie daní a poplatku

Mgr. Ľuboslava Duroňová luboslava.duronova@msupoprad.sk +421 52 7167 223
Ing. Anna Lešková anna.leskova@msupoprad.sk +421 52 7167 235
Ing. Helena Gerberyová helena.gerberyova@msupoprad.sk +421 52 7167 240
Mária Kurňavová maria.kurnavova@msupoprad.sk +421 52 7167 224
Martina Lapšanská martina.lapsanska@msupoprad.sk +421 52 7167 225
Ľubica Skokanová lubica.skokanova@msupoprad.sk +421 52 7167 225
Bc. Slávka Varhoľová slavka.varholova@msupoprad.sk

+421 52 7167 231

Ing. Rastislav Kurian rastislav.kurian@msupoprad.sk +421 52 7167 240
Ing. Iveta Václavíková iveta.vaclavikova@msupoprad.sk +421 52 7167 231
Ing. Zuzana Bajtoš Miškovská zuzana.bajtos.miskovska@msupoprad.sk +421 52 7167 235
Ing. Monika Korenková monika.korenkova@msupoprad.sk +421 52 7167 224
Mgr. Anna Kellerová anna.kellerova@msupoprad.sk +421 52 7167 268
Ing. Eva Valková eva.valkova@msupoprad.sk +421 52 7167 225
Jarmila Mikolajová jarmila.mikolajova@msupoprad.sk +421 52 7167 225

Pokladnica

Anna Lainczová anna.lainczova@msupoprad.sk +421 52 7167 299
Ing. Miroslava Budziňáková miroslava.budzinakova@msupoprad.sk +421 52 7167 299
Lucia Čenščáková lucia.censcakova@msupoprad.sk +421 52 7167 299

ODBOR ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE A ŠPORTU

PaedDr. Edita Pilarová edita.pilarova@msupoprad.sk +421 52 7167 220

Oddelenie školstva, školský úrad

Ing. Beáta Černáková beata.cernakova@msupoprad.sk +421 52 7167 239
Mgr. Gabriela Rekeneiová gabriela.rekeneiova@msupoprad.sk +421 52 7167 239
Mgr. Mária Tomečková maria.tomeckova@msupoprad.sk +421 52 7167 238
Ing. Imrich Kiseľ imrich.kisel@msupoprad.sk +421 52 7167 239
PaedDr. Lenka Kocsisová lenka.macugova@msupoprad.sk +421 52 7167 239

Referát mládeže a športu

Mgr. Lukáš Tóth lukas.toth@msupoprad.sk +421 52 7167 234
Bc. Slavomír Šoltýs slavomir.soltys@msupoprad.sk +421 52 7167 234

Oddelenie kultúry

Mgr. Ivana Piataková ivana.piatakova@msupoprad.sk +421 52 4281 933

Dana Liptáková

dana.liptakova@msupoprad.sk +421 52 7722 255
Mária Jalovičiarová maria.jaloviciarova@msupoprad.sk +421 52 7722 255
Ľubomíra Salanciová lubomira.salanciova@msupoprad.sk +421 52 7883 557
Mgr. art. Martin Krigovský martin.krigovsky@msupoprad.sk  
Bc. Valér Ondrušek --- ---
Eduard Payerchin --- ---
Vladimír Zajac --- ---
Monika Kupčíková --- ---
Ctibor Bališ --- ---
Róbert Maličký --- ---

Referát právny

JUDr. Anna Gaborčíková anna.gaborcikova@msupoprad.sk +421 52 7167 222
Silvia Pejková silvia.pejkova@msupoprad.sk +421 52 7167 221

Kancelárie kontaktu s občanmi mestských častí

Mgr. Júlia Watter Domaratzká julia.watterova@msupoprad.sk +421 52 7896 573
Mgr. Lucia Knežníková lucia.kneznikova@msupoprad.sk +421 52 7167 216
Mgr. Emília Ferková emilia.ferkova@msupoprad.sk +421 52 7731 267
Mgr. Eva Mihová eva.mihova@msupoprad.sk +421 52 7731 267
Ing. Dagmar Nemčoková dagmar.nemcokova@msupoprad.sk +421 52 7780 193

Strategický rozvojový manažment a cestovný ruch

Ing. Jana Bukovinová jana.bukovinova@msupoprad.sk +421 52 7167 218
Ing. Jozef Durbák jozef.durbak@msupoprad.sk +421 52 7167 214
Ing. Janka Sentpéteryová janka.sentpeteryova@msupoprad.sk +421 52 7167 214
JUDr. Diana Králiková diana.kralikova@msupoprad.sk +421 52 7167 217

Referát verejného obstarávania

Mgr. Alena Uhrinová alena.uhrinova@msupoprad.sk +421 52 7167 259
Mgr. Michaela Galliková michaela.gallikova@msupoprad.sk +421 52 7167 259

Oddelenie PMAM

Mgr. Stanislav Spišiak stanislav.spisiak@msupoprad.sk +421 52 7167 291
Anna Mišagová anna.misagova@msupoprad.sk +421 52 7167 252
Vilma Turzáková vilma.turzakova@msupoprad.sk +421 52 7167 252
Martina Dominiková martina.dominikova@msupoprad.sk +421 52 7167 241
Mgr. Martina Rennerová martina.rennerova@msupoprad.sk +421 52 7167 241
Bc. Radoslava Pacigová radoslava.pacigova@msupoprad.sk +421 52 7167 252

Oddelenie informatiky

Mgr. Jaroslav Maitner jaroslav.maitner@msupoprad.sk +421 52 7167 277
Peter Ridilla peter.ridilla@msupoprad.sk +421 52 7167 278
Slavomír Soľár slavomir.solar@msupoprad.sk +421 52 7167 290
Mgr. Dušan Orolín dusan.orolin@msupoprad.sk +421 52 7167 232

Zimný štadión

Ing. Jaroslav Marušin jaroslav.marusin@msupoprad.sk +421 52 7721 405
Ing. Štefan Kolcún stefan.kolcun@msupoprad.sk +421 52 7721 405
Ján Slivoš --- ---
Peter Gatt --- ---
Ján Gvušč --- ---
Jozef Husár --- ---
Anna Ivančáková --- ---
Marek Jakubec --- ---
Viliam Kostolník --- ---
Magdaléna Molnárová --- ---
Renáta Pacigová --- ---
Richard Rusnačik --- ---
Vladimír Szücs --- ---
Jaroslav Duda --- ---
Ján Vitko --- ---
Vladimír Kostolník --- ---
Matúš Vatecha --- ---
Bc. Zuzana Ganzová --- ---
Monika Ivančáková --- ---

Futbalový štadión

Ing. Július Mihálik julius.mihalik@msupoprad.sk +421 52 4468 433
Peter Handzuš --- ---
Michal Ružbaský --- ---
Anna Kuchtová --- ---

VÚH ARÉNA Poprad

Ing. Ladislav Gromovský ladislav.gromovsky@msupoprad.sk +421 52 7849 510
Bc. Miroslav Kalnaši miroslav.kalnasi@msupoprad.sk +421 52 7849 511
Stanislav Fedor --- ---
Peter Ivančák --- ---
Vincent Polomčák --- ---
Andrea Majerská --- ---
Helena Korbová --- ---
Štefan Dziak --- ---
Jaroslav Suržin --- ---
Martin Vnuk --- ---
Milan Rusnák --- ---
Peter Mědílek --- ---