VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Kontaktné občianske centrá

Vedúca oddelenia

Bc. Mária Kubičárová
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

tel.:  052/7167 248
mail: maria.kubicarova@msupoprad.sk

 

Oddelenie na úseku prvého kontaktu:

 1. poskytuje informácie občanom a zabezpečuje vybavenie prvotnej agendy delegovanej z odborov a oddelení MsÚ,
 2. poskytuje informácie súvisiace s vybavením požiadaviek občanov na jednotlivých oddeleniach MsÚ, vysvetľuje postup pri vybavovaní konkrétnej požiadavky občanov a je nápomocná pri vyplňovaní tlačív, formulárov a dotazníkov,
 3. osvedčuje podpisy a listiny podľa zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v platnom znení,
 4. vydáva rybárske lístky a známky pre psov,
 5. zabezpečuje rozmnožovanie písomností pre potreby MsÚ,
 6. v prípade potreby zabepečuje občiansky pohreb,
 7. vybavuje základnú agendu nasledovných oddelení:
 • základná agenda stavebného poriadku:
  • ohlásenie drobnej stavby,
  • ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác,
  • žiadosť o stavebné povolenie,
  • návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia,
  • ŠFRB,
  • súhlasu na výrub drevín,
  • žiadosť o dadanie 120 1 KUKA nádoby na komunálny odpad,
  • žiadosti k malému zdroju znečisťovania ovzdušia,
  • žiadosti k činnostiam SHR,
 • žiadosti k vodným stavbám základná agenda životného prostredia:
  • žiadosť o vydanie,
  • základná agenda oddelenia dopravy:
  • žiadosti k vyshradenému parkovaniu OŤZP,
  • žiadosti k dopravným obmedzeniam miestných komunikácií,
 • základná agenda oddelenia daní a poplatkov:
  • daň za psa a nehnuteľnosť,
  • oznámovacia povinnosť k vzniku, zániku a zmene poplatkovej povinnosti za komunálne odpady – fyzické osoby, právnické osoby

 

V zmysle agendy pre občianske záležitosti:

 1. zabezpečuje občianske obrady, slávnosti a prijatia primátorom mesta,
 2. zabezpečuje vedenie kroniky mesta v náležitej kvalite,
 3. spolupracuje s Pohrebno-cintorínskymi službami Poprad, s.r.o. pri príprave a organizácii občianskych pohrebov, rozlúčiek so zosnulými,
 4. vedie evidenciu o účasti účinkujúcich na občianskych obradoch a vypracúva podklady pre vyplatenie mzdy,
 5. prijíma, eviduje a predkladá žiadosti o finančné dotácie z rozpočtu mesta pre kultúrno-spoločenské organizácie pôsobiace na území mesta,
 6. pripravuje  scenáre  na  obrady  a  slávnosti,  organizačne  sa  podieľa  na  ich  príprave     a priebehu a zabezpečuje potrebných účinkujúcich,
 7. prijíma, eviduje, dokladuje písomné oznámenia (oznamovacia povinnosť) usporiadateľov verejných kultúrnych podujatí v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. NR SR o verejných kultúrnych podujatiach a vykonáva kontrolu o dodržiavaní podmienok usporiadaní verejných  kultúrnych  podujatí  na  verejných  priestranstvách.  Pri vydávaní rozhodnutí a povolení spolupracuje s odborom výstavby mestského úradu (vjazdy motorových vozidiel do pešej zóny, poriadok) a mestskou políciou.

 

Evidencia obyvateľstva

 1. vedie evidenciu obyvateľov mesta, prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt,
 2. vedie evidenciu a prideľuje súpisné čísla budov a iných objektov,
 3. vedie evidenciu označenia názvu ulíc a eviduje ich zmeny a zabezpečuje ich fyzické označenie,
 4. spracováva charakteristiky podľa dožiadania súdov, polície, exekútorov a ďalších inštitúcií,
 5. vyhotovuje písomné potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte občanov,
 6. vyhotovuje  zoznamy  voličov  v  prípade  konania  volieb a  ich rozdelenie do jednotlivých okrskov.

 

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel.: 052/7167211