VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Komunitný plán

Komunitný plán sociálnych služieb

Dňa 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Uvedený zákon mestám a obciam ukladá povinnosť vypracovať a schváliť komunitný plán sociálnych služieb.

Do procesu komunitného plánovania v meste Poprad boli zapojení všetci účastníci systému sociálnych služieb, a to verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, prijímatelia sociálnych služieb, resp. potencionálni prijímatelia sociálnych služieb. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Poprad pozostáva zo všeobecnej a analytickej časti. Analytická časť bola vypracovaná aj na základe dotazníkových prieskumov, do ktorých sa zapojilo 14 poskytovateľov sociálnych služieb z 18-tich oslovených a 1 277 občanov z celkovo 2 000 oslovených.

Dňa 5. mája 2010 bol Komunitný plán sociálnych služieb mesta Poprad schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad.

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Poprad je záväzným dokumentom, a zároveň otvorený potrebám občanov mesta, participácii poskytovateľov sociálnych služieb s dôrazom na dôsledné a efektívne napĺňanie stanovených priorít.

Na základe Národných priorít rozvoja sociálnych služieb 2015 – 2020 bol vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb mesta Poprad na obdobie rokov 2015 – 2020. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Poprad 2015 – 2020 bol dňa 28. októbra 2015 schválený Mestským zastupiteľstvom Mesta Poprad.