VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Kancelárie kontaktu s občanmi mestských častí

Mgr. Lucia Knežníková

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel. 052/7167 216
e-mail: lucia.kneznikova@msupoprad.sk

Kancelária kontaktu s občanmi:

 • zabezpečuje organizačné a administratívne činnosti mestského zastupiteľstva a primátora mesta,
 • zabezpečuje agendu poslancov mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisií pri mestskom zastupiteľstve a výborov vo volebných obvodoch,
 • organizačne zabezpečuje stretnutia obyvateľov mesta s primátorom mesta v jednotlivých volebných obvodoch,
 • zabezpečuje odborné podklady a písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií pri mestskom zastupiteľstve,
 • materiálne, technicky a organizačne zabezpečuje zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva,
 • pripravuje potrebné podklady pre prácu komisií a zabezpečuje koordináciu ich činností, vedie potrebnú agendu komisií,
 • spravuje a vedie evidenciu uznesení mestského zastupiteľstva, mestskej rady a zabezpečuje ich kontrolu,
 • zabezpečuje distribúciu interpelácií poslancov dotknutým subjektom a sleduje ich včasné vybavovanie,
 • zabezpečuje materiálne, technické a personálne podmienky pre prácu výborov príslušných volebných obvodoch mesta,
 • organizuje voľby do orgánov samosprávy, ako aj do Národnej rady SR,
 • v prípade vyhlásenia referenda plní všetky povinnosti z neho vyplývajúce,
 • zabezpečuje a organizuje hlasovanie obyvateľov o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta so zabezpečením verejných zhromaždení a verejných diskusií občanov,
 • zodpovedá za aktuálnosť vývesných úradných tabúľ umiestnených na prízemí MsÚ a pred MsÚ,
 • zodpovedá za aktualizovanie internetovej stránky mesta v rozsahu informácií z rokovaní mestského zastupiteľstva v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.