VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Jesenné upratovanie

Jesenné upratovanie 2019

Mesto Poprad ako každoročne, aj v roku 2019 organizuje na obvyklých miestach jesenné upratovanie. Pristavené veľkoobjemové kontajnery (VOK) sú určené  pre občanov mesta, nie pre podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné zbavovať sa odpadov zo svojej činnosti v súlade so zákonom a na vlastné náklady. VOK-y sú určené pre občanov, ktorí sa prostredníctvom nich môžu bezplatne zbavovať drobného stavebného odpadu (obklady s udržiavacích prác a pod.), objemového odpadu (napr. staré nábytky, okná dvere a pod). Počas jesenného upratovania sa môžu občania mesta bezplatne zbavovať aj konárov z údržby záhrad, ktoré však nesmú byť  ukladané do VOK-v, ale vedľa nich, nakoľko sú následne drvené a drevná štiepka zhodnocovaná pri údržbe verejnej zelene. Do VOK-ov nesmú byť ukladané stavebné odpady (tie musí stavebník v súlade so stavebným rozhodnutím na vlastné náklady uložiť na riadenej skládke a mať doklad o jeho likvidácii), elektroodpad, tráva, lístie, nebezpečný odpad a pod. 
Veľkoobjemných odpadov, drobných stavebných odpadov, elektroodpadov, trávy, lístia, skla a pod.  sa môžu občania celoročne zbavovať v zberných centrách na L. Svobodu a Hraničnej v Poprade. 

Žiadame občanov, aby k jesennému upratovaniu pristupovali zodpovedne, veľkoobjemový odpad a drobný stavebný odpad neukladali vedľa VOK-ov, ale počkali na prázdny VOK, striktne dodržiavali  termíny jesenného upratovania v jednotlivých lokalitách a po jeho skončení už odpad na týchto miestach neukladali. Ukladanie odpadu na stanovištiach VOK-ov po skončení jesenného upratovania je považované za tvorbu divokej skládky.

Upozornenie: Dodržiavanie termínov a pravidiel pri nakladaní s odpadmi v čase jesenného upratovania bude pravidelne monitorovať Mestská polícia Poprad a v prípade ich nerešpektovania bude vyvodzovať dôsledky formou blokových pokút.