VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Hlavný kontrolór

Ing. Kozlerová Zita

tel. 052/7167 272
e-mail: zita.kozlerova@msupoprad.sk

 

V súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

 1. vykonáva kontrolu
  • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov
  • príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta
  • vybavovania sťažností a petícií
  • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesto
  • plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
  • dodržiavania interných predpisov
 2. predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti
 3. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta
 4. predkladá mestskému zastupiteľstvu správu o výsledkoch kontroly, najmenej raz ročne
  správu o kontrolnej činnosti
 5. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ
 6. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
 7. riadi a zodpovedá za činnosť útvaru hlavného kontrolóra
   

Útvar hlavného kontrolóra

 1. organizáciu útvaru hlavného kontrolóra ustanovuje mestské zastupiteľstvo v organizačnom poriadku
 2. zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra

 

Kontrolnej činnosti podľa ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podlieha:

 • mestský úrad
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom
 • právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami

 

Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje primátor v správnom konaní podľa § 27.


 

Dokumenty

Položky 1-10 z 105
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 - 2020
 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2018 - 2020.pdf (291.4 kB) (291.4 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 1. polrok 2018
 Plán kontrolnej činnosti HK a ÚHK na 1. polrok 2018 schválený.pdf (139.5 kB) (139.5 kB)

 
Správa o výsledkoch kontrol - MsZ 7.12.2017
 MsZ dec. 2017 - správa o výsledkoch kontrol.pdf (89.4 kB) (89.4 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 1. polrok 2018 - návrh
 Plán kontrolnej činnosti HK a ÚHK na 1. polrok 2018 - na vyvesenie.pdf (142.2 kB) (142.2 kB)

 
Správa o výsledkoch kontrol - MsZ 26.10.2017
 MsZ okt. 2017 - správa o výsledkoch kontrol.pdf (249.7 kB) (249.7 kB)

 
Správa o vykonaných kontrolách - október 2017
 MsZ august-sept. 2017 - správa o výsledkoch kontrol.pdf (227.4 kB) (227.4 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 2. polrok 2017
 Schválený Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 2.polrok 2017.pdf (90.7 kB) (90.7 kB)

 
Správa o vykonaných kontrolách - jún 2017
 MsZ jún 2017 - správa o výsledkoch kontrol.pdf (338.2 kB) (338.2 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 2. polrok 2017 - návrh
 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 2.polrok 2017.pdf (92.6 kB) (92.6 kB)

 
Správa o vykonaných kontrolách - apríl 2017
 Správa o výsledkoch kontrol - apríl 2017.pdf (145.3 kB) (145.3 kB)

 
Položky 1-10 z 105