VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

História vzniku Mestskej polície Poprad

Domovenka MsP Poprad biela.Mestské zastupiteľstvo Mesta Poprad uznesením č. 1/1991 k 01.02.1991 zriadilo Mestskú políciu Poprad. Za prvého náčelníka bol vymenovaný Ing. Štefan Kolcún, ktorého úlohou bolo rozbehnúť činnosť mestskej polície v súlade s § 19 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý umožnil obciam a mestám zriadiť si na zabezpečovanie obecných vecí verejného poriadku a ochrany životného prostredia svoj poriadkový útvar, obecnú políciu. Prvotný plánovaný počet bol 20 príslušníkov, ktorý sa postupne napĺňal. Sídlom Mestskej polície Poprad v čase jej zriadenia bola budova bývalého Mestského úradu v Poprade na ulici Mnoheľovej. Spočiatku svoju činnosť vykonávali príslušníci mestskej polície v jednosmennej prevádzke počas dennej služby, neskôr sa prešlo na dvojsmennú prevádzku.

Domovenka MsP Poprad čierna.Mestská polícia fungovala na základe štatútu schváleného Mestským zastupiteľstvom v Poprade bez toho, aby bola prijatá ďalšia legislatíva. Základy fungovania, úlohy, oprávnenia a kompetencie ako aj technické prostriedky stanovil zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Oporu na priame pôsobenie mala mestská polícia aj v zákone SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

V roku 1992 sa zrealizovala nepretržitá 24 hodinová prevádzka, čo si vyžadovalo pôsobenie pri zabezpečovaní verejného poriadku, ako aj činnosť novo zriadeného pultu centrálnej ochrany. Tieto zmeny vyústili do sprevádzkovania stálej služby, kde mohla verejnosť službukonajúcim policajtom oznamovať svoje podnety telefonicky na čísle 159. V tom istom roku sa mestská polícia presťahovala do budovy mestského úradu na Nábreží Jána Pavla II. 2802/3 v Poprade, kde sídli aj v súčasnosti. Postupne sa zvyšoval počet pracovných miest mestskej polície na 30.
V roku 2001 bol zriadený kamerový systém, kde bolo nainštalovaných v meste Poprad na kontrolu dodržiavania verejného poriadku 6 kamier. V roku 2003 sa počet kamier rozšíril o ďalšie 3 kamery.

Súčasná domovenka MsP Poprad čierna.Od roku 2003 do 31.08.2015 bol náčelníkom Mestskej polície Poprad Ing. Jaroslav Marušin. Od 01.09.2015 sa zástupcom náčelníka MsP Poprad stal Ing. Milan Slota, ktorý bol poverený riadením MsP Poprad do 31.12.2015. Od 01.01.2016 sa náčelníkom MsP Poprad stal Mgr. Štefan Šipula.

V roku 2009 sa počet kamier v Mestskom kamerovom systéme zvýšil o ďalších 11 kamier (8 statických a 3 pohyblivé), čím sa celkový počet kamier zaokrúhlil na 26. V roku 2013  a 2014 sa kamerový systém ďalej rozširoval a modernizoval a počet kamier vzrástol na 39. Od augusta 2016 s využitím služby externého dodávateľa monitoruje Mestská polícia Poprad verejné priestranstvo pomocou ďalších 7 kamier vo vytipovaných lokalitách mesta Poprad. V decembri 2016 bola nainštalovaná 1 kamera na ulici Komenského, čím celkový počet kamier vzrástol na 47.
V súčasnosti má Mestská polícia Poprad schválený a naplnený počet pracovných miest  42, kde z celkového počtu sú 2 civilné zamestnankyne zabezpečujúce administratívnu činnosť mestskej polície a 2 operátori zabezpečujúci obsluhu Mestského kamerového systému v rámci projektu chránenej dielne.