VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Futbalový štadión mesta Poprad

Vedúci

Ing. Július Mihálik
Futbalový štadión mesta Poprad
058 01 Poprad

mobil: 0910 890 496
mail: julius.mihalik@msupoprad.sk

 

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MESTA POPRAD

  • zabezpečuje prevádzku a údržbu futbalového štadióna, tenisových kurtov a ostatných zverených športových zariadení v majetku mesta Poprad,
  • zabezpečuje výkon OBP a PO futbalového štadióna priamo alebo prostredníctvom tretej osoby,
  • zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich zo   zákona   č. 223/2001  Z. z.  o  odpadoch v  platnom  znení, zákona č. 478/2002 Z. z. o  ochrane ovzdušia v platnom znení, zákona č. 364/2004   Z. z.  o  vodách  v  platnom znení,   ďalších   súvisiacich   predpisov  platných vo vodnom hospodárstve a zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v platnomznení,
  • v zmysle zákona  zabezpečuje  vykonávanie pravidelných revízií na zverených  technických zariadeniach,
  • zabezpečuje bezporuchovú prevádzku všetkých technologických zariadení,
  • zabezpečuje dodržiavanie stanovených odberných diagramov spotreby energií,
  • zabezpečuje poskytovanie prenájmu priestorov a plochy futbalového štadióna,
  • zabezpečuje a spracováva harmonogram športových, kultúrnych a iných podujatí,
  • technicky zabezpečuje a organizačne sa podieľa na príprave a priebehu všetkých podujatí konaných na futbalovom štadióne.