VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o prerokovaní Zmeny a doplnku 2017 ÚPN mesta Poprad

Oznámenie o prerokovaní Zmeny a doplnku 2017 ÚPN mesta Poprad  (otvorí sa v novom okne), vyvesené 1.12.2017 - 5.1.2018

Archív s úplnou dokumentáciou je sprístupnený na odkaze:
http://media.poprad.sk/upn_pp_zod_2017.rar


 

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

PRIMERA SLOVAKIA, s.r.o., vyvesené 13.12.2017 - 28.12.2017
 primera.pdf (64 kB) (64 kB)

 
Jaroslav Mitura, Toronto, vyvesené 13.12.2017 - 28.12.2017
 mitura.pdf (74 kB) (74 kB)

 
Vladimír Micák, Ludvika Svobodu 2608/31, 058 01 Poprad, vyvesené 11.12.2017 - 27.12.2017
 micak.pdf (66.9 kB) (66.9 kB)

 
Michal Gažik, 058 01 Poprad, vyvesené 11.12.2017 - 27.12.2017
 gazik.pdf (65 kB) (65 kB)

 
Katarína Briscoli, Okružná 769/69, 058 01 Poprad, vyvesené 11.12.2017 - 27.12.2017
 briscoli.pdf (63.7 kB) (63.7 kB)

 
PRIMERA SLOVAKIA, s.r.o., adresa neznáma, vyvesené 4.12.2017 - 19.12.2017
 primera.pdf (63.3 kB) (63.3 kB)

 

Kolaudačné rozhodnutie - verejná vyhláška

Obnova bytového domu, Okružná 760/19, 21 Poprad, vyvesené 5.12.2017 - 20.12.2017
 okruzna.pdf (177.2 kB) (177.2 kB)

 

Rozhodnutie - verejná vyhláška

Povolenie v zmene užívania časti stavby nebytovej budovy s.č. 4882 (Viacúčelový dom) na ul. Štefánikovej v Poprade, vyvesené 8.12.2017 - 27.12.2017
 byt_b.pdf (351.5 kB) (351.5 kB)

 
Zrušenie rozhodnutia mesta Poprad o umiestnení stavby Polyfunkčné centrum CORRIB Poprad, 3. Etapa, vyvesené 5.12.2017 - 20.12.2017
 corrib_3.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
Povolenie zmeny v užívaní časti stavby nebytovej budovy s. č. 4882 (Viacúčelový dom) na ul. Štefánikovej v Poprade, vyvesené 5.12.2017 - 20.12.2017
 byt_e.pdf (247.5 kB) (247.5 kB)

 
Povolenie zmeny v užívaní časti nebytových priestorov stavby bytovej budovy s. č. 216 na ul. 1. mája a s.č. 871 na ul. Štefánikovej v Poprade, vyvesené 4.12.2017 - 19.12.2017
 stravovacie_zariadenie.pdf (196.2 kB) (196.2 kB)

 

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Výstavba cyklistických komunikácií ČOV Matejovce - Poprad - Západ úsek B, MsÚ Poprad - Most Ul. Športová, vyvesené 13.12.2017 - 28.12.2017
 cyklisticke_komunikacie.pdf (548.8 kB) (548.8 kB)

 

Územné rozhodnutie - verejná vyhláška

Polyfunkčný objekt, Francisciho ul. 19, Poprad - Rekonštrukcia fasád a nadstavba, vyvesené 11.12.2017 - 27.12.2017
 Rekonstrukcia_fasad .pdf (684.5 kB) (684.5 kB)

 

Oznámenie o dražbe

Byt č. 7 na prízemí bytového domu - bytový dom, so súp. č. 794, vchod 3, ulica Banícka v Poprade, vyvesené 13.12.2017 - 29.1.2018
 byt_7.pdf (402.7 kB) (402.7 kB)

 
Byt na 5. nadzemnom podlaží Domu polyfunkčnej vybavenosti súp. č. 4885, na ul. L. Svobodu v Poprade, vyvesené 13.12.2017 - 15.1.2018
 byt_40.pdf (321.5 kB) (321.5 kB)

 
Byt č. 125 na 6.p. bytového domu blok Váh, ul. Ústecko-Orlická, or. č. 13-20, súpisné číslo: 2346, vchod: 20 k.ú. Poprad, 058 01 Poprad, vyvesené 28.11.2017 - 27.12.2017
 byt_125.pdf (362.9 kB) (362.9 kB)

 
Byt č. 18 na prízemí bytového domu - bytový dom, so súp. č. 322, vchod 9, ulica Dominika Tatarku v Poprade, vyvesené 21.11.2017 - 20.12.2017
 byt_18.pdf (390.8 kB) (390.8 kB)

 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Stavebné úpravy v byte č. 17 v bytovom dome Tekov na Ul. 29. augusta s. č. 165 v Poprade, vyvesené 6.12.2017 - 21.12.2017
 byt_17.pdf (122.2 kB) (122.2 kB)

 
Úprava existujúcich spevnených plôch po úprave obratiska na pozemkoch v k.ú. Poprad, stavba Bytový dom URSUS, vyvesené 5.12.2017 - 20.12.2017
 ursus.pdf (173.9 kB) (173.9 kB)

 

Verejná vyhláška

Odvolanie proti rozhodnutiu Okresného úradu Kežmarok, Pozemkový a lesný odbor, zo dňa 29.09.2017, vyvesené 11.12.2017 - 27.12.2017
 ps_haje.pdf (262.2 kB) (262.2 kB)

 
Upovedomenie účastníkov konania o predložení rozkladov odvolaciemu orgánu a o nových podkladoch vo veci dodatočného povolenia stavby a povolenia užívania stavby: Oplotenie časti letiska v priestore pred prahom dráhy 27, vyvesené 6.12.2017 - 21.12.2017
 oplotenie_letiska.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 

Oznámenie o zámere

Prenájom pozemkov v k. ú. Spišská Sobota za účelom umiestnenia stavby Hokejová tréningová hala Poprad – Spišská Sobota
 hokejova_treningova_hala.pdf (30 kB) (30 kB)

 

Výzva

Slovenska inšpekcia životného prostredia - zverejnenie údajov a informácií podľa § Il zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ") a výzva, vyvesené 11.12.2017 - 27.12.2017
 vyzva.pdf (188.1 kB) (188.1 kB)

 

Ponuka majetku na prenájom

Pozemok časť parc. č. KN-C 3204/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 206 m² v katastrálnom území Poprad, obec Poprad
 Včelári - OVS na nájom 2017.pdf (374.8 kB) (374.8 kB)

 

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia a upustenie od ústneho pojednávania

Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad - Tatry (mimo) - Krompachy, vyvesené 5.12.2017 - 20.12.2017
 modernizacia_trate.pdf (202.2 kB) (202.2 kB)

 

Zverejnenie kópie žiadosti o začatie územného konania podľa § 35 ods. 2 stavebného zákona a kópie žiadosti o začatie stavebného konania podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona na stavby, ku ktorým sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákona EIA")

Polyfunkčné centrum CORRIB Poprad, 3. etapa

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA) - http://enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/polyfunkcne-centrum-corrib-poprad-iii-etapa

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

 

Bytový dom URSUS, ul. 29 Augusta, Poprad

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA) - http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/bytovy-dom-ursus-ul-29-augusta-poprad

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

 

Dostavba parkovacích plôch OC Kaufland Poprad, ul. Jiřího Wolkera

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
enviroportal.sk/sk/eia/detail/obchodne-centrum-kaufland-ul-jiriho-wolkera-poprad-zmeny

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

 

Výrobná hala-LPH, Priemyselný park Poprad - Matejovce

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobna-hala-pristavba

Žiadost' o vydanie stavebného povolenia - tu

 

 


 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona 24/2006