VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Deklarácia o spolupráci

Deklarácia účastníkov spoločného zasadnutia mestských zastupiteľstiev miest Poprad, Zakopane a Vysoké Tatry

Poprad, 5. september 2003

Uvedomujúc si význam cezhraničnej spolupráce medzi miestnymi orgánmi
z hľadiska procesu európskej integrácie a vytvárania dobrých susedských vzťahov,
presvedčení, že je nutné vynakladať sústavné úsilie podporujúce rozvoj
cezhraničných spoločenských, hospodárskych a politických kontaktov na miestnej a
regionálnej úrovni,

účastníci spoločného zasadnutia mestských zastupiteľstiev miest
Poprad, Zakopane a Vysoké Tatry

 • s uspokojením konštatujú, že spolupráca miest Poprad, Zakopane a Vysoké Tatry sa intenzívne rozvíja v duchu Európskeho rámcového dohovoru o cezhraničnej spolupráci, ktorý ratifikovali aj Slovenská republika a Poľská republika,
 • oceňujú významnú úlohu, ktorú pri udržiavaní a rozvoji vysokého stupňa spolupráce medzi Slovenskou a Poľskou republikou zohrávajú samosprávy miest Poprad, Zakopane a Vysoké Tatry, ktoré sa zúčastňujú na činnostiach cezhraničného združenia Euroregión Tatry, a ktorá je výsledkom politiky decentralizácie vedenej v prospech samosprávnych orgánov,
 • poukazujú na mnohé existujúce kontakty zúčastnených miest a ich vzájomnú výmenu skúseností, ktorá je mimoriadne dôležitá vo fáze rozširovania Európskej únie,
 • odporúčajú zapojiť predstaviteľov samosprávy, ďalších inštitúcií a občanov do projektov a aktivít cezhraničnej spolupráce,
 • sú presvedčení, že medzi hlavné smery ďalšej spolupráce patrí riešenie problémov v súčasnosti najpálčivejších oblastí a to infraštruktúra, ochrana životného prostredia a ľudské zdroje,
 • s uspokojením konštatujú, že boli vytvorené tri pracovné komisie zložené

zo zástupcov všetkých troch miest a to:

 1. komisia územného rozvoja a infraštruktúry
 2. komisia životného prostredia
 3. komisia regionálneho rozvoja, miestnej demokracie a ľudských zdrojov


a každé mesto bude mať trojčlenné zastúpenie v každej komisii,

 • cieľom každej komisie je aktívne pracovať na riešení aktuálnych problémov, ktoré sú v gescii horeuvedených komisií a vypracovať spoločný projekt, ktorý by mohol byť financovaný z fondov EÚ v rámci pomoci novým členom EÚ,
 • ďakujú všetkým účastníkom za aktívnu účasť na zasadnutí a taktiež ďakujú predstaviteľom Mesta Poprad za zorganizovanie tohto spoločného podujatia,
 • veria že spoločné zasadnutie poslancov mestských zastupiteľstiev posunie vzájomnú spoluprácu do kvalitatívne aj kvantitatívnej vyššej úrovne a zároveň prehlasujú, že tieto rokovania budú pravidelné a budú minimálne jedenkrát za rok.Anton Danko Piotr Bak Ján Mokoš
primátor mesta Poprad primátor mesta Zakopane primátor mesta Vysoké Tatry

 

Primátori Piotr Bak, Anton Danko a Ján Mokoš po slávnostnom podpise deklarácie.