VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

Od dane za osobitné užívanie verejného priestranstva sú oslobodené:

 1. Mesto Poprad, fyzické osoby a právnické osoby, ktoré osobitným spôsobom užívajú
  verejné priestranstvo pre potreby mesta,
 2. fyzické osoby a právnické osoby, ktoré osobitne užívajú verejné priestranstvo za účelom humanitných, charitatívnych a verejnoprospešných cieľov,
 3. trvalé parkovanie vozidla osoby OŤZP mimo stráženého parkoviska.

Všeobecná sadzba dane za osobitne užívané verejné priestranstvo sa určuje 0,35 € za m2 a deň .

Za nepovolený záber osobitne užívaného verejného priestranstva sa určuje sadzba 3,50 € za m2 a deň .

Ostatné sadzby dane osobitne užívaného verejného priestranstva sa určujú za každý aj začatý m2 takto:

 1. umiestnenie stavebného zariadenia (lešenie, výťah a pod.) 0,15 € za m2 a deň,
 2. zariadenie staveniska 0,10 € za m2 a deň,
 3. umiestnenie terasy 0,20 € za m2 a deň,
 4. umiestnenie veľko - objemového kontajnera 1,50 € na 1 deň,
 5. kultúrne, športové a spoločenské podujatie bez vstupného 10 € na 1 deň,
 6. propagačná a reklamná akcia 50 € na 1 deň,
 7. umiestnenie informačných, propagačných a reklamných zariadení 1 € za m2 a deň,
 8. ambulantný predaj v mestských častiach 4 € na 1 deň,
 9. umiestnenie cirkusu 70 € na 1 deň,
 10. lunapark a iné atrakcie 15 € na 1 deň.
   

Daň za užívanie verejného priestranstva sa vyrubuje rozhodnutím.

VZN platné od 13.5.2015
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 5/2015 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Poprad č. 5/2015 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskrších predpisov.

 

Kontakty 

Ing. Zuzana Bajtoš Miškovská
tel: 052/7167 235
e-mail: zuzana.bajtos.miskovska@msupoprad.sk