VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Platiteľ dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Sadzba dane je 0,70 € na osobu a prenocovanie.

Platiteľ dane, fyzická alebo právnická osoba, je povinná správcovi dane písomne oznámiť vznik alebo zánik činnosti prevádzky ubytovacieho zariadenia do 30 dní od vzniku alebo zániku činnosti a to na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícii na mestskom úrade a na webovom sídle mesta.

Správca dane po splnení oznamovacej povinnosti oznámi platiteľovi dane evidenčné číslo, ktoré je platiteľ dane povinný uvádzať na všetkých dokladoch vydávaných pre účely dane za ubytovanie a taktiež ako variabilný symbol v tvare „203xxxxxxx“, kde x je pridelené evidenčné číslo.

Platiteľ dane je povinný vybratú daň odvádzať správcovi dane do 15 dní nasledujúceho mesiaca bez vyrubenia a súčasne predložiť vyplnené hlásenie o počte prechodne ubytovaných fyzických osôb za každé ubytovacie zariadenie na území mesta na samostatnom tlačive. Vyplnené hlásenie o počte prechodne ubytovaných osôb je platiteľ dane povinný predložiť aj v prípade, že v sledovanom období odplatné prechodné ubytovanie neposkytoval.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 13/2014 o miestnych daniach platné od 01.01.2015 - otvorí sa v novom okne.

 

Kontakty

Ing. Helena Gerberyová
tel: 052/7167 240
e-mail: helena.gerberyova@msupoprad.sk


 

Súbory na stiahnutie

tlačivo - daň za ubytovanie 2019.pdf(58.6 kB)Oznámenie k miestnej dani za ubytovanie