VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Základom dane je počet psov.

Sadzba dane je 40,00 € za jedného psa a kalendárny rok.
 

Zníženie dane

Sadzba dane za psa sa zníži:

 1. o 20,00 €   za    psa   chovaného   alebo   držaného  daňovníkom  -  fyzickou  osobou nepretržite v rodinnom dome.  Nárok na zníženie dane za psa si daňovník uplatňuje v priznaní uvedením miesta držania psa v rodinnom dome (ulica, súpisné číslo rodinného domu).
 2. o 20,00 € za psa chovaného alebo držaného daňovníkom - fyzickou osobou v bytovom dome,  ktorého vlastníkom alebo držiteľom je daňovník - fyzická osoba, ktorá je držiteľom preukazu  fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom s trvalým pobytom v Poprade, v prípade:
 • ak spolu s týmto daňovníkom - fyzickou osobou nie sú v mieste jeho trvalého bydliska registrované v evidencii obyvateľstva iné fyzické osoby, alebo
 • ak sú spolu s týmto daňovníkom - fyzickou  osobou v mieste jeho trvalého bydliska registrované v evidencii obyvateľstva výlučne fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 1. o 30,00 € za  psa chovaného  alebo  držaného  daňovníkom - fyzickou osobou v rodinnom dome, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je daňovník - fyzická osoba, ktorá je držiteľom preukazu  fyzickej  osoby s  ťažkým zdravotným  postihnutím alebo držiteľom  preukazu fyzickej osoby s  ťažkým  zdravotným postihnutím  so  sprievodcom  s  trvalým pobytom v Poprade, v prípade:
 • ak spolu s týmto daňovníkom - fyzickou osobou nie sú v mieste jeho trvalého bydliska registrované v evidencii obyvateľstva iné fyzické osoby, alebo
 • ak sú spolu s týmto daňovníkom - fyzickou osobou v mieste jeho trvalého bydliska registrované v evidencii obyvateľstva výlučne fyzické osoby,  ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým  zdravotným  postihnutím alebo  držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Zníženie dane za  psa  správca dane poskytne iba za jedného psa.

 

Oslobodenie od dane

 1. Od platenia dane za psa je oslobodený:
 1. pes ozbrojených zložiek
 2. záchranársky pes,
 3. pes, ktorého vlastník alebo držiteľ nadobudol z útulku pre psov v meste Poprad. Nárok na oslobodenie od dane za psa si daňovník uplatňuje pri prihlásení psa do evidencie podaním priznania v zmysle zákona a po predložení dokladu o osvojení psa z útulku. Toto oslobodenie sa vzťahuje na dvanásť mesiacov od platenia dane. Oslobodenie od dane sa počíta od nasledujúceho mesiaca po nadobudnutí psa z útulku alebo od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane.
 1. Od platenia dane za psa je oslobodený vlastník alebo držiteľ psa, ktorý chová psa z dôvodu psychoterapeutického účinku pre postihnutého člena rodiny (autizmus, downov syndróm, onkologické ochorenie a epilepsia) a má trvalý pobyt zhodný s trvalým pobytom postihnutého člena rodiny a psa drží na adrese trvalého pobytu. K uplatneniu oslobodenia od dane je potrebné vyplniť tlačivo „Žiadosť o oslobodenie“ potvrdené príslušným odborným lekárom – špecialistom, príp. špeciálnym pedagógom.

 

Daňová povinnosť

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník  je povinný podať priznanie k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

Ak zanikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník  je povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní  odo dňa zániku daňovej povinnosti.

 

Doplňujúce informácie

Daň za psa vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie spoločným rozhodnutím. Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za psa, správca dane vyrubí pomernú časť dane rozhodnutím, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

Daň za psa sa vyrubuje v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 13/2014 o miestnych daniach v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 20/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mesta Poprad č. 13/2014 o miestnych daniach.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 13/2014 o miestnych daniach platné od 01.01.2015 - otvorí sa v novom okne.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 20/2015, ktorým sa mení a doplňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 13/2014 o miestnych daniach platné od 01.01.2016 - otvorí sa v novom okne.


Kontakty

Ing. Helena Gerberyová
tel: 052/7167 240
e-mail: helena.gerberyova@msupoprad.sk