VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Daň za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

Základom dane je počet predajných automatov.

Sadzba dane je 166,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal   prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

Daňovník je povinný na účely dane viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu o počte prevádzkovaných predajných automatov. Evidencia prevádzkovaných automatov musí obsahovať:

  • obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO
  • miesto umiestnenia predajného automatu,
  • výrobné číslo predajného automatu,
  • druh, typ a názov predajného automatu,
  • deň začatia prevádzkovania predajného automatu,
  • deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu.

Daň za predajné automaty sa vyrubuje spoločným rozhodnutím.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 13/2014 o miestnych daniach platné od 01.01.2015 - otvorí sa v novom okne.

 

KONTAKTY

Ing. Helena Gerberyová

tel: 052/7167 240
e-mail: helena.gerberyova@msupoprad.sk