VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Nevýherné hracie prístroje sú:

 1. elektronické prístroje na počítačové hry,
 2. mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

Sadzba dane je:

 1. 233,00 € za jeden elektronický prístroj a kalendárny rok,
 2. 34,00 € za jeden mechanický prístroj - biliard, bowling  a kalendárny rok,
 3. 133,00 € za jeden mechanický prístroj a kalendárny rok.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

 

Daňovník je povinný na účely dane viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu o počte prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov. Evidencia prevádzkovaných prístrojov musí obsahovať:

 • obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO
 • miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja,
 • výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
 • druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
 • deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
 • deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.


Daň za nevýherné hracie prístroje sa vyrubuje spoločným rozhodnutím.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 13/2014 o miestnych daniach platné od 01.01.2015 - otvorí sa v novom okne.

 

KONTAKTY

Ing. Helena Gerberyová
tel: 052/7167 240
e-mail: helena.gerberyova@msupoprad.sk