VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Daň z nehnuteľností

Daňová povinnosť

Vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

 

Priznanie k dani z nehnuteľností

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej  z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti príslušnému správcovi dane v lehote do 31. januára zdaňovacieho obdobia. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Priznanie sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným predpisom. Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane.

 

Vyrubenie dane

Daň z nehnuteľností vyrubí správca dane podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.
Pri nadobudnutí nehnuteľností vydražením alebo dedením správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností vydražiteľovi alebo dedičovi, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

Ak dôjde počas zdaňovacieho obdobia k zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností správca dane vydá nové rozhodnutie, ktorým vyrubí pomernú časť dane. Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie alebo časť výroku rozhodnutia zrušuje.

 

Zníženie dane z nehnuteľností

Správca dane znižuje daň zo stavieb a daň z bytov pre:

  1. stavby na bývanie a  byty  vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej  osoby     s ťažkým  zdravotným  postihnutím  alebo držiteľov  preukazu  fyzickej osoby  s  ťažkým  zdravotným  postihnutím so sprievodcom,  ako  aj  prevažne  alebo úplne  bezvládnych fyzických  osôb,  ktoré  slúžia  na  ich  trvalé bývanie o 50 % daňovej povinnosti,
  2. garáže  a nebytové  priestory v  bytových  domoch   slúžiace  ako  garáž   vo   vlastníctve  fyzických osôb starších  ako 62  rokov,  držiteľov  preukazu  fyzickej  osoby  s ťažkým zdravotným postihnutím  alebo  držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu o 50 % daňovej povinnosti.

Nárok na zníženie dane z nehnuteľností si daňovník uplatní v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani
za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane najneskôr v lehote do 31. januára zdaňovacieho obdobia, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. V uvedenej  lehote daňovník predloží aj doklady preukazujúce nárok na zníženie dane z nehnuteľností. Doklady na zníženie dane nepredkladá fyzická osoba staršia ako 62 rokov.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 13/2014 o miestnych daniach platné od 01.01.2015 - otvorí sa v novom okne.

 

Kontakty

Ing. Anna Lešková - daň z nehnuteľností (právnické osoby, fyzické osoby)
tel: 052/7167 235
e-mail: anna.leskova@msupoprad.sk

Bc. Slavka Varhoľová - daň z nehnuteľností (fyzické osoby)
tel: 052/7167 231
e-mail: slavka.varholova@msupoprad.sk

Ing. Rastislav Kurian - daň z nehnuteľností (fyzické osoby)
tel: 052/7167 240  
e-mail: rastislav.kurian@msupoprad.sk

Mgr. Ľuboslava Duroňová - daň z nehnuteľností (fyzické osoby)
tel: 052/7167 223
e-mail: luboslava.duronova@msupoprad.sk