VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Strategický rozvojový manažment

Vedúci oddelenia:

Mgr. Slavomír Karabinoš
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel.: 052/7167218
mobil: 0910 890 216

mail.: slavomir.karabinos@msupoprad.sk

 

 • zabezpečuje aktivity mesta na rozvoj a podporu cestovného ruchu,
 • sumarizuje podklady k spracovaniu koncepcie rozvoja CR, dopravy, ŽP, sociálneho rozvoja, školstva a zdravotníctva,
 • organizuje semináre, konferencie a kongresy zamerané na podporu a rozvoj cestovného ruchu,
 • koordinuje, metodicky usmerňuje a organizuje domáce alebo zahraničné výstavy,
 • podieľa sa na projektoch rozvoja CR v zóne podhoria Vysokých Tatier,
 • pripravuje a organizačne zabezpečuje účasť mesta na výstavách a veľtrhoch doma a v zahraničí,
 • spolupracuje s inštitúciami, ktoré pri organizácii jednotlivých podujatí môžu preberať spoluorganizáciu alebo gesciu,
 • podľa potreby spolupracuje so sponzormi pri zabezpečovaní výstav, veľtrhov a kongresov,
 • zbiera a spracováva informácie na tvorbu a aktualizáciu propagačných materiálov mesta Poprad a knižných publikácií,
 • zabezpečuje vydávanie propagačných materiálov o meste,
 • spolupracuje s tretím sektorom,
 • vypracováva medzinárodné, miestne zmluvy, alebo iné dokumenty v rámci spolupráce regionálneho rozvoja miest v oblasti ekonomického rozvoja,
 • predkladá návrhy na rozpočet mesta pre oddelenie, vedie kompletnú ekonomickú agendu o jeho čerpaní.
 • zabezpečuje správu mestského informačného systému (MIS), ktorý je umiestnený v centre mesta.