VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Ponuka majetku

Tlačivo - žiadosť o prenájom nebytových priestorov

Tlačivo - žiadosť o prenájom nebytových priestorov
 tlačivo - žiadosť o prenájom NP.pdf (99 kB) (99 kB)

 

Ponuka majetku na predaj

Vyradený hnuteľný hmotný majetok, a to jednotlivé časti skladacieho pódia – hliníkové rúrky
 Predaj vyradeného majetku 2017.pdf (15 kB) (15 kB)

 
Novovytvorené pozemky v katastrálnom území Svit, obec Svit
 OVS MIVA zverejnenie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 

Ponuka majetku na prenájom

Pozemok časť parc. č. KN-C 345/1, ostatné plochy o výmere 165 m2 v katastrálnom území Poprad, obec Poprad na dobu neurčitú za účelom vybudovania parkovacích miest a ich následného odovzdania do majetku mesta
 OVS - nájom 345-1.pdf (145.5 kB) (145.5 kB)

 
Predajný stánok nachádzajúci sa vedľa ľadovej plochy pri objekte Viacúčelovej haly Aréna na Uherovej ulici, súp. č. 4680 v Poprade
 Predajný stánok pri Viacúčelovej hale ARÉNA - Uherova Poprad_u.pdf (104.1 kB) (104.1 kB)

 

Oznámenie o zámere

Prenájom nebytových priestorov - klasickej učebne s príslušenstvom a malej telocvične s príslušenstvom na Tajovského 2764/14, Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 tajovskeho_1.pdf (52 kB) (52 kB)

 
Prenájom nebytových priestorov - veľkej telocvične s príslušenstvom na Tajovského 2764/14, Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 tajovskeho.pdf (52.1 kB) (52.1 kB)

 
Prenájom nebytových priestorov - veľkej telocvične s príslušenstvom na Letnej ulici 3453/34, Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 letna_3.pdf (46.7 kB) (46.7 kB)

 
Prenájom nebytových priestorov - učebne s príslušenstvom na Letnej ulici 3453/34, Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 letna_1.pdf (47.4 kB) (47.4 kB)

 
Prenájom nebytových priestorov - učebne s príslušenstvom na Letnej ulici 3453/34, Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 letna.pdf (45.3 kB) (45.3 kB)

 
Prenájom nebytových priestorov - malej telocvične s príslušenstvom a dve učebne v objekte Základnej školy A.V. Scherfela so sídlom Fraňa Kráľa s.č. 2086, o.č. 2 k.ú. Veľká, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 frana_krala.pdf (54.5 kB) (54.5 kB)

 
Prenájom nebytových priestorov - veľkej telocvične s príslušenstvom na Dostojevského ulicisúp. č. 2616, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 dostojevskeho_1.pdf (56.5 kB) (56.5 kB)

 
Prenájom nebytových priestorov - veľkú telocvičňu s príslušenstvom o výmere 358 m2, malú telocvičňu s príslušenstvom o výmere 234 m2 v objekte Základnej školy so sídlom na Dostojevského ulici, súpisné číslo 4890, postavenom na pozemku parcelné č. KN-C-3290/43, nájomcovi Športový klub športovej gymnastiky GY-TA, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 dostojevskeho.pdf (53.7 kB) (53.7 kB)

 
Prenájom jednoizbového bytu č. 54 na ulici Tajovského, súp. č. 2609, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 byt_tajovskeho.pdf (24.8 kB) (24.8 kB)

 
Prenájom nebytových priestorov v majetku mesta Poprad o výmere 2 m2, nachádzajúce sa v budove súp. č. 890 na Štefánikovej ulici v Poprade, katastrálne územie Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 ZÁMER prenájom ZŠ pre Kávomaty.pdf (72.1 kB) (72.1 kB)

 
Prenájom nebytových priestorov v majetku mesta Poprad o výmere 515,72 m2, nachádzajúcich sa v budove súp. č. 910 na Francisciho ulici v Poprade, katastrálne územie Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 ZÁMER prenájom Francisciho 910 pre Súkromnú základnú školu_n.pdf (72.7 kB) (72.7 kB)

 
Prenájom nebytových priestorov v majetku mesta Poprad šatne s príslušenstvom a tanečnej sály o výmere 175,46 m2, nachádzajúcich sa v budove súp. č. 99 na Štefánikovej ulici v Poprade, katastrálne územie Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 ZÁMER prenájom DK pre Jozef Solus.pdf (76.6 kB) (76.6 kB)

 
Prenájom nebytových priestorov v majetku mesta Poprad - šatne s príslušenstvom o výmere 25 m2 a hracej plochy, nachádzajúcich sa v budove súp.č. 4680 na Uherovej ulici v Poprade, katastrálne územie Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 ZÁMER prenájom Arény pre FK Poprad.pdf (74.8 kB) (74.8 kB)

 
Prenájom nebytových priestorov v majetku mesta Poprad - šatne s príslušenstvom o výmere 238,91 m2, vírivka a hracia plocha, nachádzajúce sa v budove súp. č. 4680 na Uherovej ulici v Poprade, katastrálne územie Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 ZÁMER prenájom Arény pre Basketbalový klub Poprad.pdf (73.4 kB) (73.4 kB)

 
Prenájom nehnuteľného majetku mesta Poprad - rozšírenie predmetu nájmu o kotolňu vrátane technológií a rozvodov v budove súp. č. 730, nachádzajúcu sa na Ulici J. Curie, katastrálne územie Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 ZÁMER - PES - J. Curie.pdf (71.6 kB) (71.6 kB)

 
Prenájom nehnuteľného majetku mesta Poprad - rozšírenie predmetu nájmu o kotolňu vrátane technológií a rozvodov v budove súp. č. 1740, 1741, nachádzajúcu sa na Sobotskom námestí, katastrálne územie Spišská Sobota, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 ZÁMER - PES - brokofov dom.pdf (71.6 kB) (71.6 kB)

 
Prenájom nehnuteľného majetku mesta Poprad - rozšírenie predmetu nájmu o kotolňu vrátane technológií a rozvodov v budove súp. č. 890, nachádzajúcu sa na Štefánikovej Ulici, katastrálne územie Spišská Sobota, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 ZÁMER - PES -  zimák.pdf (71.6 kB) (71.6 kB)

 
Prenájom nehnuteľného majetku mesta Poprad - rozšírenie predmetu nájmu o kotolňu vrátane technológií a rozvodov v budove súp. č. 2802, nachádzajúcu sa na Nábreží Jána Pavla II., katastrálne územie Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 ZÁMER - PES -  MsÚ.pdf (71.6 kB) (71.6 kB)

 
Prenájom nehnuteľného majetku mesta Poprad - rozšírenie predmetu nájmu o kotolňu vrátane technológií a rozvodov v budove súp. č. 43, nachádzajúcu sa na Námestí svätého Egídia, katastrálne územie Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 ZÁMER - PES -  kino tatran.pdf (71.6 kB) (71.6 kB)

 
Prenájom nehnuteľného majetku mesta Poprad - rozšírenie predmetu nájmu o kotolňu vrátane technológií a rozvodov v budove súp. č. 2031, nachádzajúcu sa na Ulici Fraňa Kráľa, katastrálne územie Veľká, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 ZÁMER - PES -  FŠ veľká.pdf (73.5 kB) (73.5 kB)

 
Prenájom nehnuteľného majetku mesta Poprad - rozšírenie predmetu nájmu o kotolňu vrátane technológií a rozvodov v budove súp. č. 99, nachádzajúcu sa na Štefánikovej ulici, katastrálne územie Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 ZÁMER - PES -  dom kultúry.pdf (71.6 kB) (71.6 kB)

 
Prenájom nehnuteľného majetku mesta Poprad - rozšírenie predmetu nájmu o kotolňu vrátane technológií a rozvodov v budove súp. č. 4680, nachádzajúcu sa na Uherovej ulici, katastrálne územie Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 ZÁMER - PES -  aréna.pdf (71.6 kB) (71.6 kB)

 
Prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 2735/2, ostatné plochy o výmere 6 m2 v katastrálnom území Poprad, obec Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 Tatranská galéria.pdf (69.4 kB) (69.4 kB)

 
Zámena pozemkov v k. ú. Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 MC WORLD TRADE - zámena.pdf (79.3 kB) (79.3 kB)

 
Prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 3222/150 o výmere 15 m2, ostatné plochy v katastrálnom území Poprad, obec Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 Křičková - prechod nájmu.pdf (78.7 kB) (78.7 kB)

 
Zámena nehnuteľností v k. ú. Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 august - zámena  LB-EXPRESS od Ivetky.pdf (68.3 kB) (68.3 kB)

 
Zámena nehnuteľností v k. ú. Poprad, v k. ú. Veľká a v k. ú. Spišská Sobota, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 august - signum.pdf (65 kB) (65 kB)

 
Zámena nehnuteľností v k. ú. Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 august - profinex.pdf (62.6 kB) (62.6 kB)

 
Predaj pozemkov v k. ú. Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 august - LB-EXPRESS, Tatranská akadémia od Ivetky.pdf (74 kB) (74 kB)

 
Predaj novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 3073/28, druh pozemku orná pôda o výmere 140 m2, odčleneného z pozemku parc. č. KN-C 3073/3, druh pozemku orná pôda o výmere 1402 m2 v katastrálnom území Poprad, obec Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 august - kuna, purdjak.pdf (62.5 kB) (62.5 kB)

 
Predaj časti pozemku parc. č. KN-E 7816, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2 v katastrálnom území Veľká, obec Poprad, vyvesené 8.8.2017 - 24.8.2017
 august -  Bobovská.pdf (64.5 kB) (64.5 kB)