VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Ponuka majetku

Tlačivo - žiadosť o prenájom nebytových priestorov

Tlačivo - žiadosť o prenájom nebytových priestorov
 tlačivo - žiadosť o prenájom NP.pdf (99 kB) (99 kB)

 

Ponuka majetku na prenájom

Predajný stánok nachádzajúci sa vedľa ľadovej plochy pri objekte Viacúčelovej haly Aréna na Uherovej ulici, súp. č. 4680 v Poprade
 Predajný stánok pri Viacúčelovej hale ARÉNA - Uherova Poprad_u.pdf (104.1 kB) (104.1 kB)

 

Oznámenie o zámere

Prenájom pozemkov v k. ú. Poprad a to pozemky, poľnohospodársku pôdu podľa prílohy spolu o výmere 7,8342 ha, vyvesené 28.3.2017 - 13.4.2017
 PD_Hranovnica.pdf (31 kB) (31 kB)

 
Prenájom pozemkov v k. ú. Matejovce to pozemky, poľnohospodársku pôdu parc. č. KN-C 2043, ostatné plochy o celkovej výmere 13931 m2, parc. č. KN-C 2057, ostatné plochy o celkovej výmere 1048 m2, parc. č. KN-C 2077, ostatné plochy o celkovej výmere 1923 m2, parc. č. KN-C 2099, orná pôda o celkovej výmere 13871 m2, parc. č. KN-C 2113, ostatné plochy o celkovej výmere 7625 m2, parc. č. KN-C 2114, orná pôda o celkovej výmere 14025 m2, parc. č. KN-C 2139, ostatné plochy o celkovej výmere 2256 m2, parc. č. KN-C 2151, ostatné plochy o celkovej výmere 1103 m2, parc. č. KN-C 2164, ostatné plochy o celkovej výmere 5764 m2, t. j. spolu o výmere 6,1546 ha, vyvesené 28.3.2017 - 13.4.2017
 PD_Mlynica.pdf (23.8 kB) (23.8 kB)

 
Prenájom pozemkov v k. ú. Poprad a to pozemky, poľnohospodársku pôdu podľa prílohy spolu o výmere 18,094885 ha, vyvesené 28.3.2017 - 13.4.2017
 PD_Spisske_Bystre.pdf (144.9 kB) (144.9 kB)

 
Prenájom pozemku časť parcely č. KN-C 2621/1 o výmere 279 m2, ostatné plochy v k. ú. Poprad, obec Poprad, vyvesené 28.3.2017 - 13.4.2017
 Ra_Investment.pdf (58.9 kB) (58.9 kB)

 
Prenájom teplovodných kanálov a nevyužívaných teplovodných rúr na využívanie inštalovaných opticko-metalických káblov spoločnosti AmiTel s.r.o., L.Svobodu 73, 058 01 Poprad, vyvesené 28.3.2017 - 13.4.2017
 AmiTel.pdf (65.3 kB) (65.3 kB)

 
Predaj pozemku - časť parc. č. KN-E 7800/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2 v k. ú. Veľká, obec Poprad, vyvesené 28.3.2017 - 13.4.2017
 m_svagerko.pdf (115.6 kB) (115.6 kB)

 
Prenájom pozemku - časť parc. č. KN-C 433/14, ostatné plochy o výmere 3 m2 v k. ú. Poprad, obec Poprad, vyvesené 28.3.2017 - 13.4.2017
 Minipivovar_TATRAS.pdf (112.1 kB) (112.1 kB)

 
Prenájom pozemku v k. ú. Veľká, obec Poprad parc. č. KN-C 1638/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4486 m2, vyvesené 28.3.2017 - 13.4.2017
 PCS.pdf (373.4 kB) (373.4 kB)

 
Prenájom nebytových priestorov - skladové priestory o výmere 35,00 m2 nachádzajúcich sa v budove na Továrenskej ulici, postavenej na pozemku KN-C 1586 v k. ú. Spišská Sobota, vyvesené 28.3.2017 - 13.4.2017
 PMD.pdf (59.7 kB) (59.7 kB)

 
Prenájom bytov: - jednoizb. byty č. 5, 6, 8, 10, 15, 16, 21, 26, 27, 29 a 30 na Levočskej ulici, súp. č. 5263, - jednoizb. byt č. 116 na Štúrovej ulici, súp. č. 130/29, - trojizb. byt č. 24 na Tomášikovej ulici, súp. č. 2502, vyvesené 28.3.2017 - 13.4.2017
 prenajom_bytov.pdf (39.1 kB) (39.1 kB)

 
Prenájom pozemkov: - pozemok časť parc. č. KN-C 2153, ostatné plochy o výmere 280 m2 v k. ú. Poprad, obec Poprad, - pozemok parc. č. KN-C 2074/1, ostatné plochy o celkovej výmere 1426 m2 v k. ú. Poprad, obec Poprad, - pozemok parc. č. KN-C 2890, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 598 m2 v k. ú. Poprad, obec Poprad, vyvesené 28.3.2017 - 13.4.2017
 Ursus_Bau1.pdf (126.8 kB) (126.8 kB)