VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Ponuka majetku

Tlačivo - žiadosť o prenájom nebytových priestorov

Tlačivo - žiadosť o prenájom nebytových priestorov
 tlačivo - žiadosť o prenájom NP.pdf (99 kB) (99 kB)

 

Ponuka majetku na predaj

Vyradený hnuteľný hmotný majetok, a to jednotlivé časti skladacieho pódia – hliníkové rúrky
 Predaj vyradeného majetku 2017.pdf (15 kB) (15 kB)

 

Ponuka majetku na prenájom

Pozemok časť parc. č. KN-C 3204/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 206 m² v katastrálnom území Poprad, obec Poprad
 Včelári - OVS na nájom 2017.pdf (374.8 kB) (374.8 kB)

 
Predajný stánok nachádzajúci sa vedľa ľadovej plochy pri objekte Viacúčelovej haly Aréna na Uherovej ulici, súp. č. 4680 v Poprade
 Predajný stánok pri Viacúčelovej hale ARÉNA - Uherova Poprad_u.pdf (104.1 kB) (104.1 kB)

 

Oznámenie o zámere

Prenájom pozemkov v k. ú. Spišská Sobota za účelom umiestnenia stavby Hokejová tréningová hala Poprad – Spišská Sobota
 hokejova_treningova_hala.pdf (30 kB) (30 kB)