VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Pomoc rodinám s deťmi

Sociálne poradenstvo

 • Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii;
 • Ide o posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

 

kontakt
Mesto Poprad – MsÚ - odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli na prízemí v budove Okresného úradu Poprad – Nábrežie Jána Pavla II. 16 )
č. kancelárie 26, 29, 30, 33
tel. kontakt: 052/7160 376, 052/7160 373, 052/7160 378, 052/7160 380.

 

Podpora rodiny s deťmi - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa je terénna sociálna služba poskytovaná rodičovi dieťaťa alebo inej fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu a má trvalý pobyt v meste Poprad, ak nemôže zabezpečiť sama alebo s pomocou rodiny riadnu starostlivosť o dieťa a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu.

Dôvodom, pre ktorý nemôže rodič dieťaťa alebo iná plnoletá fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu zabezpečiť sama alebo za pomoci príbuznej fyzickej osoby osobnú starostlivosť o dieťa sa považuje narodenie najmenej troch detí súčasne alebo narodenie dvoch detí alebo viac detí súčasne v priebehu dvoch rokov.

Za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa považujú najmä:
bežné úkony starostlivosti o dieťa alebo domácnosť, úkony osobnej hygieny, stravovania, obliekania a vyzliekania.

 

Poskytovanie sociálnej služby je podmienené:

 • podaním písomnej žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi – pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa na Mestský úrad, odbor sociálny v Poprade;
 • súčasťou žiadosti sú povinné prílohy:
  • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok;
  • rodné listy detí;
  • iné doklady, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy;
  • občiansky preukaz.
 • na základe tejto žiadosti občan uzatvorí s Mestom Poprad Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje priamo v domácnosti prijímateľa sociálnej služby v pracovných dňoch, a to v čase od 7.30 h do 15.30 h.

Úhradu za poskytovanú sociálnu službu platí prijímateľ sociálnej služby v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Poprad č. 4/2012 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad.


kontakt
Mesto Poprad – MsÚ – odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli na prízemí v budove Okresného úradu Poprad - Nábrežie Jána Pavla II. 16)
č. kancelárie 30
tel. kontakt 052/7160 380

 

Poradenstvo a pomoc rodinám s deťmi

 • Ide o odbornú činnosť, ktorá je zameraná na poradenstvo a pomoc pri riešení rodinných a sociálnych problémov, na predchádzanie vzniku porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb, na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny, upevňovanie vzťahov medzi rodičmi a deťmi:

          - pri riešení výchovných problémov (záškoláctvo, poruchy správania a pod.);

          - pri riešení problémov hospodárenia v rodine (výkon inštitútu osobitného príjemcu);

 • V naliehavých prípadoch sa poskytuje pomoc dieťaťu, najmä ak je jeho život a zdravie ohrozené. V rámci súčinnosti s inštitúciami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa poskytuje poradenstvo a kontakty na príslušné inštitúcie.


kontakt
Mesto Poprad – MsÚ - odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli na prízemí v budove Okresného úradu Poprad – Nábrežie Jána Pavla II. 16 )
č. kancelárie: 30, 26
tel. č.: 052/ 7160 380, 052/7160 376

 

Jednorazová dávka

 • V zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže mesto poskytnúť jednorazovú dávu na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.
 • Žiadosť o jednorazovú dávku sa podáva na Mestskom úrade v Poprade, odbore sociálnom.


kontakt
Mesto Poprad – MsÚ - odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli na prízemí v budove Okresného úradu Poprad - Nábrežie Jána Pavla II. 16 )
č. kancelárie 26,
tel. kontakt: 052/7160 376.

 

Klub pre deti a mládež

 • Je zriadený pre deti a mládež z rodín, ktoré sú ohrozená sociálnym vylúčením alebo majú obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre svoje životné návyky, spôsob života.
 • Cieľom aktivít v klube je rozvíjať vzdelanostný, kultúrny, osobnostný potenciál u sociálne vylúčených detí a mládeže, ktoré nemajú vytvorené v domácom prostredí žiadne podmienky pre ich rozvoj;
 • V Klube pre deti a mládež sú vytvorené podmienky na:
  • sociálne poradenstvo pre rodičov detí;
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov;
  • záujmovú činnosť (krúžky tanečný, športový, dramatický, počítačový, divadelný, hudobný a pod.);
  • prípravu na vyučovanie (k dispozícii knižnica);
  • organizovanie rôznych športových a kultúrnych podujatí;
  • vzdelávanie (kurz varenia a pečenia, plánované rodičovstvo a pod.);
  • poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi.

 

V klube môžu deti aktivitami zmysluplne tráviť voľný čas počas týždňa v pracovných dňoch v čase od 10.00 h do 11.00 h a školopovinné deti a mládež v popoludňajších hodinách v čase od 14.00 h do 15.30 h.

 

Kontakt:
Klub pre deti a mládež
( nachádza sa v priestoroch ZSS pre občanov bez prístrešia)
Levočská 51, Poprad
tel. č. kontakt: 052/77 24 209.


 

Súbory na stiahnutie

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky
 Ziadost_o_poskytnutie_JDHN.pdf (46.3 kB) (46.3 kB)

 
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi
 Ziadost_o_uzatvorenie_zmluvy_o_poskytovani_socialnej_sluzby_na_podporu_rodiny_s_detmi.pdf (47.1 kB) (47.1 kB)

 
VZN č. 4/2012
 VZN č. 4 2012.pdf (161.7 kB) (161.7 kB)